Pleno do Concello

venres, 26 nov 2004

Convócase ao Pleno da Corporación para ter lugar sesión ordinaria no salón de Plenos ás dez horas do día 29 DE novembro para resolve-los asuntos da devandita relación.

O Pleno do Concello aprobou o regulamento definitivo do Valedor do pobo, a modificación da relación de postos de traballo do IMD e o incremento da operatividade do aeroporto de Peinador

luns, 25 out 2004

O Pleno do Concello aprobou o regulamento definitivo da Comisión de Suxerencias e Valedor do cidadán. Respecto ao incremento de persoal no Instituto Municipal dos Deportes, a proposta quedou condicionada aos orzamentos. No caso do aeroporto de Peinador, o Pleno resolveu aumentar as horas de funcionamento ata aprobar a súa operatividade as 24 horas.

Pleno da Corporación

venres, 22 out 2004

Convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión ORDINARIA no salón de Plenos ás NOVE horas do día VINTECINCO DE OUTUBRO, para resolve-los asuntos da devandita relación.

A moción do BNG de municipalizar o control da ORA é rexeitada polo Pleno, aínda que os grupos recoñecen a necesidade dunha revisión do servizo

luns, 27 set 2004

A moción presentada polo BNG, que incidía no incumprimento dos obxetivos da ORA ao non asegurar a rotación do aparcamento no centro urbán, foi rexeitada polo resto dos grupos municipais. O Pleno da Corporación, aínda recoñecendo en ocasións o defectuoso funcionamento do servizo, apostou pola súa necesidade e acordou unha revisión e mellora das súas condicións de funcionamento.

O Pleno do Concello aproba un incremento do 2,7% para tódalas taxas municipais conforme á subida do IPC

luns, 27 set 2004

A sesión ordinaria do Pleno da Corporación aprobou a subida do 2,7% para as taxas municipais, incluida a recollida de lixo. Tódolos grupos municipais votaron a favor excepto o BNG que se abstuvo. Quedan exentos desta subida as taxas da construcción, as plusvalías, os servicios da terceira idade, centros de día, centros de educación e axuda no fogar.