Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 8 mar 2012
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:
1.ACTA ANTERIOR (02. 03. 12).

ASUNTOS COMPETENCIA DO PLENO:

2.APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 7 DO PXOM, RELATIVA Á DEFINICIÓN DE ALIÑACIÓNS NO CAMIÑO DE BALSA (MATAMÁ). EXPTE. 13312/411.

3.APROBACIÓN DO CAMBIO DE USO DOTACIONAL DE EDUCATIVO A ASISTENCIAL DA PARCELA SITUADA NA RÚA DE MARQUÉS DE VALTERRA Nº 6 (CASA DO PESCADOR). EXPTE. 13652/411.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DE URBANISMO:

4.CONTRATACION DA OBRA DE EXECUCION SUBSIDIARIA DE DERRUBA DE NAVES EN A LAGOA, TEIS (EXP.15791/423). EXPTE. 5846/407.

5.DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA CONCELLEIRA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS RELATIVA Á DECLARACIÓN DA INNECESARIEDADE DE LICENZA DE PARCELACIÓN DA FINCA SITA NO Nº 279 DA RÚA TOMÁS A. ALONSO. EXPTE. 13586/411.

6.DAR CONTA DO INFORME TÉCNICO "CONTESTACIÓN A CONSULTA SOBRE CONTIDO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL RELATIVO AO PROXECTO DE INSTALACIÓNS NÁUTICO-RECREATIVAS NO PORTO DE CANIDO". EXPTE. 13650/411.

7.DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA CONCELLEIRA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS RELATIVA Á INICIACIÓN DA REDACCIÓN E TRAMITACIÓN DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E ACONDICIONAMENTO DO MONTE DA MINA (CASTRELOS). EXPTE. 13677/411.

8.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS:

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1.71388/421.- JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ ROMERO DEVOLUCIÓN AVAL
2.74671/421.- GUILLERMO ARBONES LAGO DEVOLUCIÓN AVAL
3.74888/421.- PROMOCIONES LUIS ESTÉVEZ COMESAÑA DEVOLUCIÓN AVAL
4.75390/421.- Mª NIEVES MARTÍNEZ GONZÁLEZ DEVOLUCIÓN AVAL
5.75622/421.- JOSÉ LUIS GIL ÁLVAREZ DEVOLUCIÓN AVAL
6.69362/421.- JAVIER LAGE CAMESELLE CAMBIO TITULARIDADE
7.75129/421.- DISMARE INMOBILIARIO, SL CAMBIO TITULARIDADE
8.56053/421.- DISMARE INMOBILIARIO, SL EDIFICIO
9.63636/421.- PROMOCIONES ENDEJA, SL VIVENDA UNIFAMILIAR
10.68747/421.- CRISTIAN R. FIGUEIREDO ROMÁN VIVENDA UNIFAMILIAR
11.72309/421.- JESÚS CASANOVA FERNÁNDEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
12.73982/421.- TOMÁS COMESAÑA ALONSO VIVENDA UNIFAMILIAR
13.67746/421.- REBECA REBOLO CONSTENLA REFORMA/AMPLIACIÓN
14.74044/421.- GENEROSA Mª BERNÁRDEZ FDEZ. MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
15.75642/421.- AMANDO REY ROZADOS MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
16.75492/421.- AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO, SA DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
17.71121/421.- ALVARIÑO INVERSIONES, SL PRIMEIRA OCUPACIÓN
18.74077/421.- MIGUEL BLANCO RODRÍGUEZ REFORMA COMERCIAL
19.70609/421.- JOSÉ MÉNDEZ BROULLÓN CAMBIO DE CUBERTA
20.75758/421.- AMPARO MARTÍNEZ JORGE CAMBIO MATERIAL CUBERTA
21.75600/421.- JOSEFA ANIDO COSTAS REFORMAS (MÉTODO SIMPLIF.)
22.75706/421.- JESÚS A. CORREA CAMESLLE REFORMAS (MÉTODO SIMPLIF.)
23.35437/422.- REBECA REBOLO CONSTENLA RESIDENCIA 3ª IDADE

RENUNCIA:
24.63196/421.- Mª PILAR MARTÍNEZ GONZÁLEZ REFORMA/AMPLIACIÓN

DESESTIMADAS:
25.56905/421.- LAGO Y VIDAL, CB EDIFICIO
26.75431/421.- CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ OTERO OBRA MENOR

INFORME:
27.66614/421.- ALEJANDRO COSTAS GONZÁLEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
28.60837/421.- GONZALO MACÍAS RUIBAL REFORMA/AMPLIACIÓN
29.52013/421.- GONZALO MACÍAS RUIBAL CAMBIO DE CUBERTA

RECTIFICACIÓN:
30.32511/421.- EDUARDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ VIVENDA UNIFAMILIAR

PRÓRROGA:
31.72644/421.- GARCÍA CARRASCAL AGAR AGAR 1, SL REFORMA COMERCIAL

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
32.30150/422.- D'MAIS BRASIL, SL BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
33.33114/422.- AVA ZOWIE, SL BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
34.61309/421.- AVA ZOWIE, SL REFORMA COMERCIAL
35.72901/421.- GODIBA, CB REFORMA COMERCIAL
36.37802/422.- GODIBA, CB COMERCIO

DESESTIMADAS:
37.35914/422.- SANTIAGO COSTA LAMAS CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE

CADUCIDADE:
38.35143/422.- JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ PEREIRO CAMBIO TIT./ACTIVIDADE
39.33382/422.- CENTRO COMERCIAL Y OCIO BANDEIRA, SL CENTRO COMERCIAL
40.48553/422.- CENTRO COMERCIAL Y OCIO BANDEIRA, SL EDIFICIO
41.36706/422.- NEUMÁTICOS SPRINT, SL INDUSTRIA

DESESTIMENTO:
42.31688/422.- E GELATO ESPAÑA ALIMENTACIÓN/CONXELADOS
43.31667/422.- INKPRIME INKJET TONER, SL VENDA POLO MIÚDO
44.23620/422.- Mª TERESA RODRÍGUEZ BERMÚDEZ OFICINA

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE BARRIOS HISTÓRICOS:
ESTIMADAS:
45.73488/421.- GUNEYPRO, SL PRIMEIRA OCUPACIÓN
46.74271/421.- KROMAT, SL PRIMEIRA OCUPACIÓN
47.74923/421.- GUNEYPRO, SL PRIMEIRA OCUPACIÓN
48.36351/421.- LUCILA O'NEILL MORAL COMERCIO

EXCEPCIONALIDADE:
49.74952/421.- JOSÉ MANUEL RUIBAL SOLLA REFORMA/AMPLIACIÓN

DESESTIMADAS:
50.34890/422.- JOSÉ LUIS ASENJO DIÉGUEZ CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.

DESESTIMENTO:
51.24520/422.- FRUTAS DON JUAN, SL ALIMENTACIÓN/CONXELADOS
52.24559/422.- ÁNGEL IGNACIO MARTÍNEZ MASTROTTA OFICINA


9.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS


Vigo, 5 de marzo de 2012
A Xerente de Urbanismo,


María Carneiro López


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 9 de marzo de 2012, ás 8:30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.
Vigo, 5 de marzo de 2012

O Alcalde, Abel Caballero Álvarez
O Secretario da Xerencia de Urbanismo,PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia
(Resolución do 22.09.2011), Gustavo Rodríguez Bartol