Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 8 mar 2012
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 9 MARZO DE 2012.


1.- Acta da sesión ordinaria e da extraordinaria e urxente do 24 de febreiro de 2012.

DEPORTES
2.- Proposta de autorización ó Club de Corredores de Vig-Bay para organizar o XIII Medio Maratón Gran Bahía Vig-Bay 2012" entre Vigo e Baiona, o vindeiro 25 de marzo. Expte. 11118/333.

EMPREGO
3.- Bases para a selección de persoas candidatas a beneficiarias do Programa de Emprego Util: "Unidade de traballo para a inserción laboral", categorías de peón, oficial e capataz. Expte. 8747/77.

4.- Promoción de cualificación como ILE (Iniciativa Local de Emprego) da empresa "Nacion Grill S.L.". Expte. 8772/77.

MEDIO AMBIENTE
5.- Dar conta da relación de expedientes de contratación tramitados polo réxime de gasto menor no Servizo de Medio Ambiente durante o mes de febreiro de 2012. Expte. 8332/306.

OFICINA SUPERVISIÓN DE PROXECTOS
6.- Devolución de aval dunha parte do acopio de materiais na obra de "Construción de urbanización da rúa Severino Cobas Parroquia Lavadores-Vigo. Fase II: Travesía de Sta. Cristina-Baixada a Capitán". Expte. 2083/443.

POLICÍA LOCAL
7.- Proposta de aceptación da donación de 950 € realizada por D. Pablo González Fernández en favor do Concello de Vigo con destino ó Departamento de Educación Vial. Expte. 35444/212.

8.- Resolución de recurso de reposición interposto en relación co expediente disciplinario incoado contra Inspector da Policía Local e dous policías locais. Expte. 34637/212.

RECURSOS HUMANOS
9.- Aboamento de cantidade a persoal do Servizo de Extinción de Incendios en cumprimento do mandato xudicial contido na Sentenza nº 177/2005. Expte. 22829/220.

10.- Concesión de axudas especiais con cargo ao Fondo de Acción Social. Expte. 22852/220.

11.- Concesión de axudas por estudios 2011-2012 con cargo ao Fondo de Acción Social. Expte. 22851/220.

12.- Execución de títulos xudiciais 254/2011 do Xulgado do Social nº 4, de Vigo, no procedemento nº 274/2007, en materia de cantidades (Pilar Pita Balteiro e Carlos Sahuquillo Franco). Expte. 22848/220.

13.- Rectificación do acordo da X.Goberno local do 25.11.2011 e desconto en nómina a funcionarios da Policía Local. Expte. 22844/220.

14.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal dos distintos servizos correspondente aos meses de setembro 2011-xaneiro 2012. Expte. 22814/220.

15.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal do Servizo de Cemiterios por exceso de xornada anual correspondente ao mes de xaneiro de 2012. Expte. 22812/220.

16.- Gratificación por servizo especiais e extraordinarios do persoal municipal que traballou o 24 e 31 de decembro de 2011 e 1 de xaneiro de 2012. Expte. 22820/220.

17.- Dar conta da resolución sobre declaración de xubilación por recoñecemento de incapacidade permanente do empregado público municipal D. Fernando Lorenzo Rodríguez. Expte. 22831/220.

18.- Dar conta da declaración da situación administrativa de servizos especiais do funcionario municipal D. Luis García Álvarez. Expte. 22835/220.

19.- Dar conta da resolución do concelleiro-delegado de Xestión Municipal, para coñecemento e ratificación, sobre cese na praza de administrativo de Admón. Xeral do Museo de Dª Dolores Seoane Domínguez. Expte. 22873/220.20.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 9 de marzo de 2012, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.


Vigo, 7 de marzo de 2012.

O ALCALDE,Abel Caballero Álvarez
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, Dª. Mª Jesús Lago Rey.