Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 22 mar 2012
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (16. 03. 12).

ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2.SOLICITUDE DO EXCMO CONCELLO DE VIGO Ó MINISTERIO DE FOMENTO DE ESTABLECEMENTO DUNHA LIÑA LÍMITE DE EDIFICACIÓN NA AUTOVÍA VG-20 INFERIOR A ESTABLECIDA CON CARÁCTER XERAL, NO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE OS PK2+000 E PK3+490 (ROTONDA DE RICARDO MELLA E RÍO LAGARES). APROBACIÓN DA PROPOSTA CONTIDA NO INFORME DO DIRECTOR DOS SERVIZOS TÉCNICOS DA XERENCIA DE URBANISMO DO 15.03.2012. EXPTE 61/403.

3.APROBACIÓN DA ADHESIÓN AO MODELO XERAL DE BASES E ESTATUTOS PARA A CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DA "ÁREA DE ORDENACIÓN DETALLADA A-2-21-CEÁN". EXPTE 5033/401.
ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DE URBANISMO:

4.EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA GRAVE NO PORTO DO BERBÉS. EXPTE 15795/423.

5.TOMA DE COÑECEMENTO E PUBLICACIÓN DOS INFORMES 2009 E 2010 DE SEGUIMENTO DA ACTIVIDADE DE EXECUCIÓN URBANÍSTICA DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL E DOS PLANS DE SEGUIMENTO DE SUTENTABILIDADE AMBIENTAL 2009 E 2010 E REMISIÓN Á CMATI-XUNTA DE GALICIA. EXPTES 12761/411, 1/414, 13620/411.

6.DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS DE 13.03.12 SOBRE DEVOLUCIÓN DE AVAL CONSTITUÍDO PARA RESPONDER DAS OBRIGAS DERIVADAS DA CONSTRUCCIÓN DUNHA NAVE INDUSTRIAL NO CAMIÑO CARAMUXO Nº 44. EXPTE 5048/401.

7.DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a.SENTENZA DE DATA 22.02.12, RECAÍDA NO RCA PO 25/2009, INTERPOSTO POR D. MANUEL VENTURA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ CONTRA RESOLUCIÓN DO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA DE 15.12.08 POLA QUE SE REQUIRE Á XUNTA DE COMPENSACIÓN DO PERI II-05 ROCÍO PARA QUE PROCEDA Á SUBSANACIÓN DAS DEFICIENCIAS DETECTADAS NO INFORME DO TOPÓGRAFO MUNICIPAL DE 05.12.08. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

b.SENTENZA DE DATA 27.02.12, RECAÍDA NO RCA PO 85/2009, INTERPOSTO POR D. JOSÉ FIDELINO TEIJEIRO VARELA CONTRA RESOLUCIÓN DO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA DE 21.05.09 DESESTIMATORIO DO RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO CONTRA RESOLUCIÓN DE 06.11.08 POLA QUE SE DESESTIMA A SOLICITUDE DE LICENZA PARA LIMPEZA E ROZA DE TERREOS NUNHA PARCELA NA RÚA PARROCHA-BEMBRIVE. ESTIMA O RECURSO PRESENTADO.

c.SENTENZA DE DATA 27.02.12, RECAÍDA NO RCA PO 46/2009, INTERPOSTO POR DON ROGELIO COMESAÑA ÁLVAREZ CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 26.02.09 QUE DESESTIMA O RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO CONTRA ANTERIOR ACORDO DE 29.09.05 POLO QUE SE DECLARAN COMO REALIZADAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA AS OBRAS EXECUTADAS NA RÚA CANIDO Nº 93. EXPTE 13119/423. DESESTIMA O RECURSO PRESENTADO.

d.SENTENZA DE DATA 27.02.12 RECAÍDA NO RCA PO 81/2009 INTERPOSTO POLA ENTIDADE MERCANTIL "DORIAN PAN NORTE S.L." CONTRA RESOLUCIÓN DO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA DE DATA 31.03.09 DESESTIMATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA OUTRA RESOLUCIÓN DE 11.04.08 POLA QUE SE DESESTIMAN AS ALEGACIÓNS DA ENTIDADE INTERESADA CONTRA A ORDE DE SUSPENSIÓN DE 02.10.07 NO ESTABLECEMENTO SITO NA PORTA DO SOL Nº 4 ADICADO A PASTELERÍA, PANADERÍA E CAFETERÍA SEN DISPOÑER DE LICENZA MUNICIPAL. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

e.SENTENZA DE DATA 27.02.12 RECAÍDA NO RCA PO 37/2009 INTERPOSTO POR "DISTRIBUCIONES FROIZ S.A." CONTRA RESOLUCIÓN DO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA DE DATA 12.02.09 DESESTIMATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DE 20.11.08 POLA QUE SE DECLAROU A CADUCIDADE E ARQUIVO DO EXPEDIENTE DE SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS E ACTIVIDADE PARA SUPERMERCADO NO ESTABLEMENTO SITO NA AVDA DE FLORIDA ESQUINA MANUEL DE CASTRO. ESTIMA PARCIALMENTE O RECURSO PRESENTADO.

f.SENTENZA DE DATA 27.02.12 RECAÍDA NO RCA PO 7/2008 INTERPOSTO POR "ALZANA 36 S.L." CONTRA RESOLUCIÓN DO VICEPRESIDENTE DA XERENCIA DE URBANISMO DE 07.12.06 QUE DENEGA A LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN AO EDIFICIO SITO NA RÚA PORTELA Nº 29. EXPTE 53374/421. DESESTIMA O RECURSO PRESENTADO.

g.SENTENZA DE DATA 27.02.12 RECAIDA NO RCA PO 516/2010 INTERPOSTO POR D. JOSÉ MARÍA GIL GARCÍA CONTRA DENEGACIÓN POR SILENZO ADMINISTRATIVO DO SOLICITADO COA DATA 30.06.11 (DOC 100089912) CONSISTENTE EN EXAME DO EXPEDIENTE DE LICENZA DE CONSTRUCCIÓN Nº 62235/421 E SUBSIDIARIAMENTE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

8.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS:
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS:

ESTIMADAS:
1.59067/421.- MIRACÍES, SL EDIFICIO
2.67831/421.- ANA REGINA RUIBAL RODRÍGUEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
3.69531/421.- DAVID ÁLVAREZ VILA VIVENDA UNIFAMILIAR
4.74159/421.- PAULA MARÍA RIAL BARREIRO VIVENDA UNIFAMILIAR
5.74544/421.- NOA PÉREZ LORENZO E OUTRO VIVENDA UNIFAMILIAR
6.73583/421.- UNIVERSIDADE DE VIGO – ED XERENCIA REFORMA/AMPLIACIÓN
7.74419/421.- VANESA VAL VARELA MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
8.74511/421.- DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES DARDA DERRUBAMENTO EDIF
9.75381/421.- ROGELIA RIVERA LOBELLE DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
10.75497/421.- ANTONIO LAGO ARAÚJO DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
11.65533/421.- JOSÉ MANUEL MOLARES ALONSO PRIMEIRA OCUPACIÓN
12.74431/421.- JOSÉ MANUEL VARELA MOSQUERA PRIMEIRA OCUPACIÓN
13.74909/421.- CARMEN RODRÍGUEZ ÁLVAREZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
14.74945/421.- FRANCISCO DAVILA ALONSO E OUTRA PRIMEIRA OCUPACIÓN
15.75501/421.- JUAN ABALDE RODRÍGUEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
16.73271/421.- JOSÉ ARTURO CORREA GATO CAMBIO DE CUBERTA
17.74691/421.- FRANCISCO ÁLVAREZ GONZÁLEZ CAMBIO MATERIAL CUBERTA

DESESTIMADAS:
18.70976/421.- CLAUDINO COSME GONZÁLEZ MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
19.72509/421.- CARLOS A. RODRÍGUEZ OTERO MURO DE CONTENCIÓN/PECHE

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:

ESTIMADAS:
20.15940/422.- MANUEL GONZÁLEZ FERREIRA E OUTRO VENDA POLO MIÚDO
21.69446/421.- MARTA DÍAZ-OBREGÓN DE MURGA REFORMA COMERCIAL
22.71793/421.- UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, SA REFORMA COMERCIAL
23. 184/420.- BRUNO FERNÁNDEZ OYA COMERCIO
24.36286/422.- MASCOTAS AKUA, SL COMERCIO
25.37356/422.- VÍCTOR CANABAL FERNÁNDEZ COMERCIO
26.36661/422.- UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, SA INSTALACIÓNS/VARIOS

DESESTIMADAS:
27.69934/421.- CONFLUSE, SL REFORMA COMERCIAL
28.37267/422.- CONFLUSE, SL OFICINAS

CADUCIDADE:
29.31712/422.- CHENG JIANXIAO VENDA POLO MIÚDO

RECTIFICACIÓN:
30.32797/422.- PANADERÍA ELENA, SL ALIMENTACIÓN/CONXELADOS
31.60303/421.- PANADERÍA ELENA, SL REFORMA COMERCIAL

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
32.31585/422.- NOTAS DE CATA, SL BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE BARRIOS HISTÓRICOS:

ESTIMADAS:
33.29327/422.- ANA BELÉN TABARA RODRÍGUEZ ACTIVIDADE SANITARIA
34.75344/421.- ANTONIO THOMAS CARRANZA Y FRANCO REFORMA EDIFICIO
35.74110/421.- JULIO IGLESIAS LÓPEZ DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
36.52989/421.- ANA BELÉN TABARA RODRÍGUEZ REFORMA COMERCIAL
37.70732/421.- AIR BUILDING MEDICAL DIVISION, SL REFORMA COMERCIAL
38.36776/422.- AIR BUILDING MEDICAL DIVISION, SL SANITARIO

EXCEPCIONALIDADE:
39.70142/421.- MANUEL RAÚL BALÍN COSTA REFORMA/AMPLIACIÓN

CADUCIDADE:
40.67012/421.- JOSÉ MANUEL SILVA VILA OBRA MENOR

9.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS

Vigo, 19 de marzo de 2012
A Xerente de Urbanismo,

María Carneiro López


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 23 de marzo de 2012, ás 8:30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.

Vigo, 19 de marzo de 2012

O Alcalde , Abel Caballero Álvarez

O Secretario da Xerencia de Urbanismo,
PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia
(Resolución do 22.09.2011)
Gustavo Rodríguez Bartol