Escoitar

Pleno da Corporación

venres, 23 mar 2012
PLENO DO EXCMO. CONCELLO .- Núm. 4

CONVOCATORIA


ORDE DO DIA para a sesión ORDINARIA que terá lugar o día 26 de MARZO de 2012, ás NOVE HORAS, no salón de Plenos deste Concello.

PARTE RESOLUTIVA

1.- Actas anteriores. (Sesión 27.02.12)

2.- Declaracións institucionais.

3.- Ditames das comisións informativas:

ECONOMÍA, FACENDA E EDUCACIÓN
3.1.- Resolución da alegación presentada no período de información pública referente ao expediente de desafectación do ramal 5 da estrada de Fragoselo. Desestimación e aprobación definitiva. Expte. 18822/240 (136/1101)

3.2.- Resolución do recurso de reposición contra acordo plenario do 26..07.11 referente ao ramal 1 do camiño de Troncales en Bembrive. Estimación. Expte. 18745/240 (192/1101).

3.3.- Resolución do recurso e aprobación definitiva de reclamación inventarial respecto do ramal 1 do camiño de Ceán en Coruxo. Desestimación. Expte. 1136/244 (331/1101).

3.4.- Solicitude de Manuel Pérez Domínguez referida á baixa dos camiños rúa Redondo R-4-1 e R-4-2 na parroquia de Navia. Expte. 650/244 (414/1101).

3.5.- Aplicación en execución de sentenza do 02.02.10 do Xulgado do Mercantil núm. 2 de Pontevedra, da quita e espera dos créditos municipais existentes no convenio concursal da mercantil "Astilleros y Varaderos Montenegro". Expte. 18094/700 (417/1101).

3.6.- Dar conta do informe trimestral da Tesourería sobre o cumprimento dos prazos para o pagamento das obrigas do Concello 3º trimestre de 2011. Expte. 11550/541 (415/1101).

3.7.- Dar conta do informe trimestral da Tesourería sobre o cumprimento dos prazos para o pagamento das obrigas do Concello 4º trimestre de 2011. Expte. 11579/541 (416/1101)

3.8.- Dar conta do expediente administrativo de liquidación do orzamento 2011. Expte. 101935/140 (413/1101)

3.9.- Dar conta do informe de estabilidade presupostaria da liquidación do orzamento do ano 2011, expedido polo interventor xeral. Expte. 426/1101.

3.10.- Dar conta da relación certificada expedida polo interventor xeral referida a débedas pendentes con provedores. Cumprimento do RD Lei 4/2012, do 24 de febreiro. Expte. 101931/140 (427/1101.

3.11.- Dar conta da memoria do Tribunal Económico Administrativo do Concello correspondente ao ano 2011. Expte. 422/1101.

3.12.- Dar conta da instrución interpretativa sobre adaptación do procedemento establecido no regulamento do Pleno relativo á tramitación das ordenanzas municipais. Expte. 423/1101.

URBANISMO
3.13.- Aprobación inicial da modificación puntual núm. 7 do PXOM, en execución de sentenza do TSXG núm. 25/2011, relativa á definición de aliñacións no camiño de Balsa (Matamá). Expte. 13312/411 (436/1101).

3.14.- Modificación do cambio de uso dotacional de educativo a asistencial da parcela situada na rúa Marqués de Valterra, núm. 6 (Casa do Pescador). Expte. 13652/411 (437/1101)

4.- Proposicións mencionadas no artigo 63 do regulamento do Pleno.

5.- Mocións:

5.1.- Moción do Grupo municipal do BNG instando á Xunta e ao Goberno do Estado a adopción de medidas de protección para as persoas afectadas polas participacións preferentes e iniciar campaña de inspección. Expte. 418/1101.

5.2.- Moción do Grupo municipal Socialista en apoio á plataforma de afectados por Novagalicia en relación coas participacións preferentes. Expte. 434/1101.

5.3.- Moción do Grupo municipal Socialista instando á Xunta de Galicia a tomar diferentes medidas en relación co Plan Concertado de prestacións básicas de SS.SS e RISGAS. Expte. 431/1101.

5.4.- Moción do Grupo municipal Socialista instando ao Goberno do Estado a presentación dun proxecto de lei alternativo á reforma laboral. Expte. 433/1101.

5.5.- Moción do Grupo municipal Popular instando á Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado a adoptar medidas de protección para clientes de entidades financeira que adquiriron produtos de risco. Expte. 435/1101.

6.- Asuntos urxentes.


PARTE DE CONTROL

1.- Toma de coñecemento dos acordos ou resolucións doutros órganos municipais ou de informes ou escritos que así o requiran.

1.1.- Dar conta de resolucións da Alcaldía.

1.2.- Dar conta de resolucións asinadas por concelleiros/as delegados/as.

1.3.- Dar conta de resolución da Alcaldía do 29.02.12, de réxime de dedicación do concelleiro do Grupo Municipal Popular, Sr. Pérez Dávila. Expte. 412/1101.

2.- Coñecemento dos informes citados no art. 38.2.m.4º do Regulamento do Pleno.

3.- Comparecencias de membros da Corporación.

4.- Mocións.

4.1.- Moción do Grupo municipal Popular a creación da tarxeta "Vigo Xove" para uso do transporte público. Expte. 419/1101.

4.2.- Moción do Grupo municipal Popular instando a adopción de medidas ao obxecto de que o aparcadoiro da Praza de Portugal se transforme nun aparcadoiro de residentes. Expte. 414/1101.

4.a. Mocións urxentes

5.- Formulación de rogos.

6.- Formulación de preguntas.

6.1.- Preguntas que formula o concelleiro do Grupo municipal do PP, Sr. Bernárdez de Dios, ao abeiro do artigo 84.3 do Regulamento orgánico do Pleno:
Cantidade da que dispón o Concello de Vigo en remanentes de Tesourería para gastos xerais ao día da data.
Cantidade que o Concello ten que devolver ao Estado correspondente á liquidación do ano 2010.


DECRETO DE CONVOCATORIA:

Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión ORDINARIA no salón de Plenos ás NOVE HORAS do día VINTE E SEIS DE MARZO, para resolver os asuntos da devandita relación.

Se na primeira convocatoria non existira o quorum necesario, entenderíase convocada a sesión automaticamente á mesma hora dous días despois.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Corporación para a súa concorrencia puntual ó acto e fágase público no taboleiro da Casa do Concello ós efectos de información.

Vigo, 22 de marzo de 2012

O ALCALDE, Abel Caballero Álvarez

O SECRETARIO XERAL DO PLENO, José Riesgo Boluda.