Escoitar

PERÍODO VOLUNTARIO DE COBRANZA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2014<br /> <br />

Por resolución da Concelleira de Economía e Facenda do Concello de Vigo de data 22 de maio do 2014, sinálase o período voluntario de cobranza da taxa pola Recollida do Lixo de Vivenda e Industrial. O período de cobranza é do 3 de xuño de 2014 ao 6 de agosto do 2014, ambos os dous incluídos.<br />

venres, 30 mai 2014
Forma de pagamento:Os/as contribuíntes que reciban no seu domicilio fiscal un aviso de pagamento para tal fin, poderán efectuar o ingreso por algún dos seguintes medios:

- A través de internet, mediante tarxeta de crédito ou débito, dende a páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org), pulsando na pestana "trámites mais comúns", opción "pagamento de recibos". Este servicio será totalmente gratuíto para os usuarios, calquera que sexa a entidade financeira emisora da tarxeta coa que se efectúa o aboamento.
- Nos caixeiros automáticos das entidades financeiras colaboradoras na recadación municipal que teñan habilitada esta opción.
- En calquera oficina das seguintes entidades colaboradoras na recadación:

-NOVAGALICIA BANCO
-CAIXABANK
-BANKIA (CAJA MADRID)
-BBVA
-BARCLAYS BANK
-BANCO POPULAR-PASTOR
-BANCO CAIXA GERAL
-BANESTO
-CATALUNYA BANC
-BANCO ETCHEVARRÍA
-BANCO SABADELL
-IBERCAJA BANCO
-BANCO DE SANTANDER
-CITIBANK
-BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES DE SALAMANCA Y SORIA
-BANCO ESPIRITO SANTO


As/os contribuíntes que por calquera causa deixen de recibir o documento de pagamento poderán obter un duplicado a través de internet, dende a páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org), pulsando na pestana "trámites mais comúns", opción "impresión de recibos", ou ben en calquera oficina das entidades LA CAIXA, NOVAGALICIA BANCO,

Rematado o período voluntario, a recadación efectuarase polo procedemento de constrinximento sendo esixibles neste suposto as recargas do período executivo, xuros de mora e costas do procedemento (artigo 161 LXT).