Escoitar

Orde do día da Xunta de Goberno Local

xoves, 29 mai 2014
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 30 DE MAIO DE 2014.

1.- Acta da sesión ordinaria e dúas sesións extraordinarias e urxentes do 16 de maio de 2014.

BENESTAR SOCIAL
2.- Ratificación do convenio de colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela para a realización do prácticum do alumnado do grao en Psicoloxía e do Master Universitario en Psicoloxía Xeral Sanitaria da facultade de Psicoloxía en CEDRO. Expte. 94278/301.

CONTRATACIÓN
3.- Clasificación de ofertas do procedemento aberto para a contratación da póliza de responsabilidade civil e patrimonial do Concello de Vigo. Expte. 250/242.

4.- Devolución de garantías:
a) J&J Publicidad. Expte. 5166/104.
b) Esmerarte. Expte. 5168/104.
c) UTE Signo-Cotesa. Expte. 4778/241.

CULTURA, MUSEOS E FESTAS
5.- Proxecto de convenio de colaboración para a organización do XIV Edición de "O Marisquiño". Expte. 5537/335.

DEPORTES
6.- Proposta de autorización para organizar o "50 Rallye Internacional Rías Baixas" os vindeiros 30 e 31 de Maio. Expte. 13057/333.

7.- Proposta de autorización para organizar o "Trofeo Concello de Vigo de Ciclismo categoría Master" o 1 de xuño de 2014. Expte. 12920/333.

8.- Proposta de autorización para organizar a IX Marcha Ciclista a Navia o 8 de xuño de 2014. Expte. 13026/333.

9.- Proxecto básico e de execución das obras dun novo Campo de fútbol 11 nas instalacións da ETEA. Expte. 13110/333.

10.- Proxecto básico e de execución da reforma do Campo de fútbol das Travesas. Expte. 13083/333.

11.- Proxecto básico e de execución das obras de reforma do Campo de fútbol de Samil. Expte. 13084/333.
12.- Proxecto de convenio de colaboración coa Fundación Celta de Vigo en base á organización do minitorneo Élite UEFA SUB-19 que se vai celebrar entre os vindeiros 31 de maio e 5 de xuño de 2014. Expte. 13055/333.

EMPREGO
13.- Solicitude de cualificación domo ILE (Iniciativa Local de Emprego) da empresa "Vigo Plaza Gestur S.L.". Expte. 10948/77.

RECURSOS HUMANOS
14.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do persoal do Servizo de Cemiterios correspondentes ao mes de abril de 2014. Expte. 25274/220

15.- Complemento de produtividade por xornada partida do Servizo de Cemiterios correspondente ao mes de abril de 2014. Expte. 25263/220.

16.- Complemento de produtividade por toxicidade do Servizo de Desinfección correspondente ao mes de abril de 2014. Expte. 25269/220.

17.- Liquidación de intereses na execución 120/2014 do xulgado do social nº 5 no procedemento 1237/2011 seguido a instancia de Dª. Enma Díaz López. Expte. 25281/220.

18.- Aboamento de produtividade por diferenza de función ano 2013 en cumprimento de Sentenza nº 177/2005. Expte. 24860/220.

19.- Gastos de locomoción do persoal municipal, xaneiro-abril 2014. Expte. 25271/220.

20.- Produtividade dos conductores de Alcaldía, dos meses de decembro 2013, xaneiro-marzo 2014. Expte.: Nº 25181/220

21.- Dar conta de resolucións:

a) Resolución do concelleiro-delegado da Área de xestión municipal de autorización de permiso sen soldo a Dª. Carmen María Sanz Alonso. Expte. 25257/220

b) Dar conta das resolucións do concelleiro-delegado de xestión municipal, sobre autorizacións de horas extraordinarias fóra da xornada laboral. Expte. 25299/220.

SERVIZOS
22.- Proxecto de "Humanización da rúa Doutor Canoa". Expte. 2613/443.

23.- Proxecto de "Humanización das rúas Baixada a Ríos e Rúa Doutor Corbal- Teis". Expte. 2614/443.

24.- Proxecto de "Mellora da rede separativa de pluviais e renovación dos pavimentos peonís e rodadura na subida a Madroa e na rúa Manuel Costas Bastos- Candeán". Expte. 2609/443.

25.- Proxecto de "Mellora da rede separativa de pluviais e renovación dos pavimentos peonís e de rodadura na subida a Mouteira en Bembrive e na rúa Seixo en Beade". Expte. 2610/443.

26.- Proxecto de "Mellora da rede separativa de pluviais e renovación dos pavimentos peonís e de rodadura no acceso ao Pavillón municipal de Coruxo e no camiño Gándara". Expte. 2607/443.

XUVENTUDE
27.- Indemnización substitutiva por importe de 13.718,29 € a favor de Fundación de Estudos e Análise Fesán pola prestación do servizo de atención a nenos e nenas nos Espazos de Tempo Libre da Casa da Xuventude e Pavillón de Coia. Expte. 4196/336.

28.- Rogos e preguntas.