Escoitar
Organismo autónomo municipal Parque das Ciencias Vigo Zoo

Selección para a contratación en réxime laboral temporal a través dun contrato de relevo dun oficial-coidador de vixiancia, mantenemento e control

<br />

venres, 8 out 2010
En execución da base v da convocatoria para a provisión con carácter temporal dun Oficial-coidador de vixilancia, mentemento e control para o Organismo Autónomo Municipal Parque das Ciencias Vigo-Zoo, está publicado na páxina Web do Concello de Vigo (wwww.vigo.org), no Taboleiro de Edictos do Concello de Vigo e no Taboleiro de snuncios do Organismo Autónomo Municipal Parque das Ciencias Vigo-Zoo, o anuncio que contén a composición do órgano de selección, ase como o lugar, data e hora de celebración do primeiro exercicio.