Escoitar

Xunta de Goberno Local, sesión extraordinaria e urxente

Orde do día:

xoves, 12 nov 2009
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 13 DE NOVEMBRO DE 2009.


1.- Ratificación da urxencia.

2.- Proposta de adxudicación provisional das obras de urbanización da rúa Gregorio Fernández. Expte. 59127/250.

3.- Proposta de adxudicación provisional das obras de urbanización da rúa Manuel Álvarez. Expte. 59194/250.

4.- Expediente de contratación da prestación do Servizo de Asistencia técnica á Dirección Facultativa das obras de urbanización da rúa Manuel Álvarez para o seguimento e control de ditas obras. Expte. 59603/250.

5.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión extraordinaria e urxente na súa Sala o día 13 de novembro de 2009, ás 13,30 h. para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; ao titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros dos grupos políticos municipais do PSdG-PSOE e BNG. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
Vigo, 12 de novembro de 2009.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Isaura Abelairas Rodríguez.