Escoitar

Xunta de Goberno local

xoves, 5 mar 2009
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 6 MARZO DE 2009.

1.- Adxudicación provisional das obras de humanización rúa Jesús Fernández. Expte. 68/440.

2.- Adxudicación provisional das obras de humanización rúa Portela. Expte. 69/440.

3.- Adxudicación provisional das obras de humanización rúa Badajoz. Expte. 70/440.

4.- Adxudicación provisional das obras de humanización rúa José Antela Conde. Expte. 71/440.

5.- Adxudicación provisional das obras de humanización rúa Andalucía. Expte. 72/440.

6.- Adxudicación provisional das obras de humanización rúa Palencia. Expte. 73/440.

7.- Adxudicación provisional das obras de humanización rúa Sagunto (entre Martínez Garrido e Palecia). Expte. 74/440.

8.- Adxudicación provisional das obras de humanización rúa Toledo. Expte. 75/440.

9.- Adxudicación provisional das obras de humanización rúa Marín. Expte. 79/440.

10.- Adxudicación provisional das obras de humanización rúa Redondela. Expte. 80/440.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión extraordinaria na súa Sala o día 6 de marzo de 2009, ás 8,00 h. en 1ª convocatoria e ás 9,00 h. en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; ao titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros dos grupos políticos municipais do PSdG-PSOE e BNG. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 4 de marzo de 2009.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Isaura Abelairas Rodríguez.