venres, 6 marzo 2009

Santi Domínguez convida a visitar a exposición da Reconquista para coñecer máis da historia de Vigo

venres, 6 mar 2009

O tenente de alcalde, Santi Domínguez, tras percorrer a exposición sobre a Reconquista de Vigo instalada no museo de Castrelos, convidou á cidadanía a visitar a mostra, que se inaugura na tarde do día 6 e estará aberta ata o 30 de marzo. Ao seu xuízo, "é un bo momento para coñecer máis da historia de Vigo", xa que reflicte os acontecementos vividos hai 200 anos, que foron decisivos no futuro da nosa cidade.

O alcalde presenta a páxina web da regata Desafío Atlántico de Grandes Veleros 2009

venres, 6 mar 2009

A regata Desafío Atlántico de Grandes Veleros 2009, que sairá de Vigo o próximo 3 de maio e na que participarán grandes veleros de varios países, presenta a súa páxina web www.desafioatlanticovigo2009.es co obxectivo de informar a todas as persoas interesadas en coñecer os detalles da regata. No acto de presentación participou o alcalde, Abel Caballero e o concelleiro Carlos López Font. A páxina é unha importante ferramenta de traballo xa que a través dela as persoas que o desexen poderán enviar a súa solicitude para ser voluntarios deste Desafío e os barcos poderán inscribirse para participar na regata .

Mobilidade e Seguridade

Bases para a utilización do bno-taxi para persoas con discapacidade física

venres, 6 mar 2009

Comunícase que as "Bases reguladoras e convocatoria de subvencións destinadas a proporcionar, mediante a utilización de bono-taxi un medio alternativo de transporte adaptado a persoas afectadas por graves discapacidades na súa mobilidade" están a disposición do público no Taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web www.vigo.org , publicadas no BOP, nº 40, do día 27/02/09.

Mobilidade e Seguridade

Exame para a obtención do permiso municipal de condución de autotaxis

venres, 6 mar 2009

Ponse en coñecemento das persoas que van realizar o vindeiro 11 de marzo de 2009 o exame para a obtención do permiso municipal de condución de vehículos auto-taxi, que o mesmo se celebrará na aula da Policía Local, polo que deberán presentarse ás horas establecidas seguidamente na explanada da Policía Local (fronte á Oficina de Denuncias), e deberán asistir con bolígrafo, DNI e carné de conducir.

Mobilidade e Seguridade

Peche da rúa Faustino Álvarez ao tráfico

venres, 6 mar 2009

Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor das obras de humanización, a realizar pola presa Eiriña, estará pechada ao tráfico a rúa Faustino Alvarez, con acceso exclusivo para garaxes, dende o luns 9 de marzo de 2009 ás 10.00 horas e por un período aproximado de oito semanas.

Santi Domínguez invita a visitar la exposición de la Reconquista para conocer más de la historia de Vigo

venres, 6 mar 2009

El teniente de alcalde, Santi Domínguez, tras recorrer la exposición sobre la Reconquista de Vigo instalada en el museo de Castrelos, invitó a la ciudadanía a visitar la muestra, que se inaugura en la tarde del día 6 y estará abierta hasta el 30 de marzo. A su juicio, "es un buen momento para conocer más de la historia de Vigo", ya que refleja los acontecimientos vividos hace 200 años, que fueron decisivos en el futuro de nuestra ciudad.

El alcalde presenta la página web de la regata Desafío Atlántico de Grandes Veleros 2009

venres, 6 mar 2009

La regata Desafío Atlántico de Grandes Veleros 2009, que saldrá de Vigo el próximo 3 de mayo y en la que participarán grandes veleros de varios países, presenta su página web www.desafioatlanticovigo2009.es con el objetivo de informar a todas las personas interesadas en conocer los detalles de la regata. En el acto de presentación participó el alcalde, Abel Caballero y el concejal Carlos López Font. La página es una importante herramienta de trabajo ya que a través de ella las personas que lo deseen podrán enviar su solicitud para ser voluntarios de este Desafío y los barcos podrán inscribirse para participar en la regata .

Movilidad y Seguridad

Bases para la utilización del bno-taxi para personas con discapacidad física

venres, 6 mar 2009

Se comunica que las "Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones destinadas a proporcionar, mediante la utilización de bono-taxi un medio alternativo de transporte adaptado a personas afectadas por graves discapacidades en su movilidad" están a disposición del público en el Tablero de anuncios del Ayuntamiento y en la página web www.vigo.org , publicadas en el BOP, nº 40, del día 27/02/09.

Movilidad y Seguridad

Examen para la obtención del permiso municipal de conducción de autotaxis

venres, 6 mar 2009

Se pone en conocimiento de las personas que van a realizar el próximo 11 de marzo de 2009 el examen para la obtención del permiso municipal de conducción de vehículos auto-taxi, que el mismo se celebrará en el aula de la Policía Local, por lo que deberán presentarse a las horas establecidas seguidamente en la explanada de la Policía Local (frente a la Oficina de Denuncias), y deberán asistir con bolígrafo, DNI y carné de conducir.

Movilidad y Seguridad

Cierre de la calle Faustino Álvarez al tráfico

venres, 6 mar 2009

Se pone en conocimiento del público en general que por mor de las obras de humanización, a realizar por la empresa Eiriña, estará cerrada al tráfico la calle Faustino Alvarez, con acceso exclusivo para garajes, desde el lunes 9 de marzo de 2009 a las 10.00 horas y por un período aproximado de ocho semanas.