Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 4 mar 2009
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:


ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (26.02.09)

DAR CONTA DE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. RECEPCIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DO ENCONTRO ENTRE AS RÚAS QUINTELA E FOTÓGRAFO ANGEL LLANOS. EXPTE 4822/401.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

2. TOMA DE COÑECEMENTO DO INFORME DOS SERVIZOS TÉCNICOS DA XERENCIA DE URBANISMO SOBRE " PROXECTO MODIFICADO Nº 1 DO DE SEGURIDADE VIARIA NA PO-325 TRAMO VIGO 0+000 A 8+650. EXPTE 19/403

3. CONVALIDACIÓN DOS SERVIZOS PRESTADOS POR " CONSULTORA GALEGA S.L" NA OFICINA DE REHABILITACIÓN DE VIVENDA NOS CASCOS HISTÓRICOS DE VIGO E DE BOUZAS. MESES DE XANEIRO E FEBREIRO DE 2009. EXPTE 3633/407.

4. EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS NON AXUSTADA Á LICENZA NO CAMIÑO PARAIXAL Nº 21-TEIS. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN . EXPTE 12768/423.

b) EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA NO CAMIÑO SAN LOURENZO 59-CORUXO. INADMISIBILIDADE DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 12312/423.

c) EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA NO LUGAR DE SOUTO-BARROCAS. ESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 10443/423.

5. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA DE DATA 04.12.08 RECAÍDA NO RCA PO 421/07 INTERPOSTO POR JOSE ANTONIO IGLESIAS GONZALEZ CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO FRONTE ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO DE 24.05.07 POLO QUE SE DECLARAN SEN LICENZA E ILEGALIZABLES AS OBRAS EXECUTADAS NO CAMIÑO MILLAREIRA Nº 1-ALCABRE. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

b) AUTO DE DATA 02.10.08 RECAÍDO NO RCA PO 4201/2007 INTERPOSTO POR "INVERSIONES CHAN DA LAGOA S.L." CONTRA ACORDO DO PLENO DE 29.01.07 SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN PARCIAL GANDARIÑA 2. EXPTE 7733/411. ACEPTA O DESESTIMENTO E PROCEDE AO ARQUIVO DO EXPEDIENTE.

c) SENTENZA DE DATA 13.11.08 RECAÍDO NO RCA PO 4147/2006 INTERPOSTO POR MARÍA TERESA QUIROGA RUIZ CONTRA RESOLUCIÓN DE 24.01.06 ESTIMATORIA DO RECURSO DE ALZADA INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DA D.X.U. DE 29.03.05 . EXPTE 04-146, POLO QUE SE OUTORGOU AUTORIZACIÓN PARA A CONSTRUCCIÓN DUNHA ESTACIÓN DE SERVIZO. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

d) SENTENZA DE DATA 27.11.08 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 00899/2008 INTERPOSTO POR ANGEL DIONISIO HERMIDA ESTEVEZ CONTRA SENTENZA DE DATA 31.01.07 POLA QUE SE ESTIMA PARCIALMENTE A DEMANDA INTERPOSTA CONTRA INEXECUCIÓN DO CONCELLO DE VIGO DO ACORDO DE 17.07.03. ESTIMA PARCIALMENTE O RECURSO DE APELACIÓN.

e) AUTO DE DATA 10.12.08 RECAÍDO NO RECURSO DE APELACIÓN 4392/2007 INTERPOSTO POR " RODRIGUEZ CABO PROMOCIONES S.L." CONTRA SENTENZA DICTADA NO RCA PO 132/06. TEN POR DESISTIDO AO RECORRENTE.

f) SENTENZA DE DATA 26.01.09 RECAÍDA NO RCA PO 528/2007 INTERPOSTO POR MARÍA NOVAS SOUTIÑO CONTRA RESOLUCIÓN DE 23.10.07 DESESTIMATORIA DA SOLICITUDE DE CERTIFICACIÓN DE ACTO PRESUNTO DE 05.07.07 E DESESTIMACIÓN PRESUNTA DA RECLAMACIÓN PRESENTADA O 15.09.06 SEGUNDO EXPEDIENTES 47379/421, 43521/421, 13957/423. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

g) SENTENZA DE DATA 20.11.08 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4046/2007 INTERPOSTO POR " MIRADOR 3000 S.L." CONTRA SENTENZA POLA QUE SE DECLARA A INADMISIBILIDADE DO RCA 118/04 INTERPOSTO POR DITA ENTIDADE CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DA SOLICITUDE DE CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DO OUTORGAMENTO POR SILENZO DE LICENZA DE OBRAS PARA A CONSTRUCCIÓN DUN EDIFICIO NA RÚA MARQUES DE ALCEDO. ESTIMA EN PARTE A APELACIÓN INTERPOSTA.

h) AUTO DE DATA 23.01.09 RECAÍDA NO RCA PO 76/08 INTERPOSTO POR JOAQUINA MUR SALVADOR CONTRA RESOLUCIÓN DE 17.3.08 DA DELEGADA DA AREA DE URBANISMO E VIVENDA NO QUE INADMITE O RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO CONTRA RESOLUCIÓN DE 27.12.07. INADMITE O RECURSO INTERPOSTO.


6. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTA POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

ESTIMADAS:

1. 64056/421.- CONSELLERIA DE SANIDADE EDIFICIO
2. 34893/422.- CONSELLERIA DE SANIDADE ACTIVIDADE SANITARIA

7. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:

ESTIMADAS:
1. 33689/422.- BANCO BSN BANIF SA OFICINA
2. 33823/422.- ANGEL MANUEL GONZALEZ DOMINGUEZ OFICINA
3. 33988/422.- BLOPEZ XURIDICO AFI SL OFICINA
4. 34022/422.- CARLOS MENDEZ BLANCO OFICINA
5. 65364/421.- BARTOLOME GONZALEZ ALONSO DEVOLUCIÓN AVAL
6. 65909/421.- DAFERPA, S.L. DEVOLUCIÓN AVAL
7. 60902/421.- GUIXABAR 2000 SL EDIFICIO
8. 49265/421.- CARLOS ESTEVEZ PARDIÑAS VIVENDA UNIFAMILIAR
9. 61176/421.- MANUEL VAZQUEZ PROMOCIONES SL DERRIBO EDIFICACIÓN
10. 64168/421.- BEATRIZ BECEIRO SOTO DERRIBO EDIFICACIÓN
11. 64989/421.- REYAL URBIS, SA DERRIBO EDIFICACIÓN
12. 61109/421.- M MERCEDES NIETO VILA PRIMEIRA OCUPACIÓN
13. 62843/421.- LUCINDA GARCIA ALFARO PRIMEIRA OCUPACIÓN
14. 63856/421.- INVRODESC, SL PRIMEIRA OCUPACIÓN
15. 65388/421.- MARIA CALVO LOPEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
16. 62765/421.- BANCO BSN BANIF SA REFORMA COMERCIAL
17. 63108/421.- ANGEL MANUEL GONZALEZ DOMINGUEZ REFORMA COMERCIAL
18. 63613/421.- BLOPEZ XURIDICO AFI SL REFORMA COMERCIAL
19. 63696/421.- CARLOS MENDEZ BLANCO REFORMA COMERCIAL
20. 63788/421.- JOSE RODRIGUEZ NOVOA CAMBIO DE CUBERTA
21. 65838/421.- IMVISA VIGO SL CAMBIO DE CUBERTA
22. 66004/421.- CONSELLERIA EDUC. E ORDENACION UNIV. INSTALACIÓN

DESESTIMADAS:
23. 29351/422.- CAJA DE AHOROS Y PENSIONES DE BARCELONA OFICINA
24. 53437/421.- MARIA CONSUELO ALVAREZ PEREZ VIVENDA UNIFAMILIAR
25. 61343/421.- JOSE ANTONIO COSTAS ALONSO REFORMA / AMPLIACIÓN
26. 53026/421.- CAJA DE AHOROS Y PENSIONES DE BARCELONA REF. COMERCIAL
27. 62338/421.- JOSE CESAR ALVAREZ RODRIGUEZ PARCELACIÓN

CADUCIDADE:
28. 29686/422.- ESPERANZA VIDAL, S.L. ESPERANZA VIDAL, S.L.
29. 57206/421.- CONSELL. EDUC. E ORDENACION UNIV. REFORMA /AMPLICACIÓN
30. 61036/421.- GONZALO PARRADO SANCHEZ MURO CONTENCIÓN /PECHE
31. 56906/421.- PABLO SOLLA DISEÑO Y PUBLICIDAD SL RÓTULOS E VOLADIZOS
32. 53818/421.- ESPERANZA VIDAL, S.L. REFORMA COMERCIAL

INFORME:
33. 28082/422.- M. JOSE FUENTES LAGO VENDA POLO MIÚDO
34. 63309/421.- CANOVAS DEL CASTILLO 8 S.L. EDIFICIO
35. 61954/421.- PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
36. 50620/421.- M. JOSE FUENTES LAGO REFORMA COMERCIAL

EXPEDIENTE DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:

ESTIMADAS:
37. 34549/422.- SEMAN SHOP, SL CAMBIO TITULARIDADE / ACTIVIDADE
38. 28846/422.- INDUSTRIAS DELTA VIGO SL TALLER / FÁBRICA
39. 33607/422.- MARIA TERESA DURAN MATA TALLER / FÁBRICA
40. 32697/422.- MARIA NIEVES NOVAS BOUTUREIRA VENDA POLO MIÚDO
41. 32361/422.- MARCUCCI & GARCIA LDA OFICINA
42. 32402/422.- ACEUVE MANTENIMIENTO SL OFICINA
43. 32435/422.- GRUPO ARINES 7 SL OFICINA
44. 32559/422.- ANDRES RODRIGUEZ MDEL CARMEN 000603117 M SL OFICINA
45. 34280/422.- LEGALIA ABOGADOS GALICIA, SL OFICINA
46. 34340/422.- DESILON INMOBILIARIA, SL EN CONSTITUCION OFICINA
47. 34470/422.- MARTINEZ BARROS GALICIA SL OFICINA
48. 33423/422.- HILARIO ROBLEDO GONZALEZ PERRUQUERÍA / BELEZA
49. 34451/422.- CODIGO 3 PELUQUEROS, CB PERRUQUERÍA / BELEZA
50. 34780/422.- ABRECON VIGO,S.L. GUINDASTRES
51. 34281/422.- SOCIEDAD IBERICA MADERA ALUMUNIO VARIOS
52. 32760/422.- SHERPA VIGO SL ACTIVIDADE SANITARIA
53. 52225/421.- INDUSTRIAS DELTA VIGO SL NAVE INDUSTRIAL
54. 62798/421.- INDUSTRIAS DELTA VIGO SL PRIMEIRA OCUPACIÓN

DESESTIMADAS:
55. 30145/422.- CARMEN Mª CRUZ GOMEZ CAMBIO TITULARIDADE / ACTIVIDADE
56. 33038/422.- LA CASITA DEL TE-VIGO CB CAMBIO TITULARIDADE / ACTIVIDADE
57. 34476/422.- RAMON GONZALEZ POMBO E HIJOS SA CAMBIO TITULARID/ACTIV
58. 34526/422.- ONE WORLD TRADE SL CAMBIO TITULARIDADE / ACTIVIDADE
59. 27537/422.- VODAFONE ESPAÑA SA INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES
60. 33494/422.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA INSTAL.TELECOMUNICACIONES
61. 49428/421.- VODAFONE ESPAÑA SA REFORMA COMERCIAL

CADUCIDADE:
62. 28476/422.- ASEDER CB OFICINA
63. 28012/422.- AUTOCARES IGLESIAS SL ALMACÉN (ACT. NON MOLESTA)
64. 50460/421.- AUTOCARES IGLESIAS, S.L. REFORMA COMERCIAL

RECTIFICACIÓN:
65. 34439/422.- VICENTE LUIS ALVAREZ NUÑEZ CAMIBIO TITULARIDADE/ACTIV.

DESESTIMENTO:
66. 26893/422.- RETEVISION MOVIL S. A. INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES
67. 33834/421.- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA INSTALAC. TELECOMUN.

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
68. 32918/422.- AMOFRE SL BAR / CAFEBAR / RESTAURANTE


8. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.

Vigo, 2 de marzo do 2009
A XERENTE

Julia Chamosa Martín

DECRETO DE CONVOCATORIA

Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves día 5 de marzo de 2009, as 9:00 horas, en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.

Vigo, 2 de marzo de 2009


O ALCALDE-PRESIDENTE O SECRETARIO DA XERENCIA
DA XERENCIA DE URBANISMO DE URBANISMO ACCIDENTAL


Abel Caballero Álvarez José Riesgo Boluda