Escoitar
Urbanismo

Información Pública do expediente número 60847/421

<br />

venres, 7 dec 2007
De conformidade co disposto no artigo 41 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, LOUGA, e artigo 86 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común, sométese a información pública durante o prazo de VINTE DIAS, o expediente número 60847/421, tramitado a instancia de dona Albina Fernández Fernández para a substitución de cuberta nunha superficie de 119,36 m2, sen modificación de volume, dunha vivenda unifamiliar situada no camiño Souto, 35, Valadares.

EMPRAZAMENTO: PXOU-1993: SUNP, PAU 4 do núcleo 18.13 BARROCAS 1, sen desenvolver, ao que, segundo a disposición transitoria 1ª da LOUGA, rexerase polo disposto para o solo urbanizábel non delimitado, ao que lle corresponde o réxime do solo rústico en tanto non se aprobe o correspondente plan de desenvolvemento (art. 21.4 da LOUGA).

OBRAS A EXECUTAR: Substitución da cuberta da vivenda nunha superficie de 119,36 m2, sen modificación de volume.

O expediente poderase consultar na oficina de Información da Xerencia Municipal de Urbanismo, Praza de El-Rei, nº 4, planta baixa, durante o horario de atención ao público, de 9.00 a 13.30 horas.