Escoitar

Reunión da Xunta de Goberno Local

venres, 7 dec 2007
Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o luns día 10 de decembro, ás 08.00 horas en primeira convocatoria e ás 09.00 horas en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da seguinte relación:


1.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e o Círculo Cultural, Mercantil e Industrial de Vigo, para o sostemento na labor desenvolvida polo círculo mercantil á tódolos cidadáns a través de actos públicos, institucionais e de sostemento da Coral Casablanca. Expte. 4462/101.

2.- Proposta do Excmo. Alcalde referente ó nomeamento do titular de Asesoría Xurídica.

BENESTAR SOCIAL
3.- Prestación do Servizo de Centro de Día para persoas maiores: alta exptes. 2/1472, 1/1584.

CULTURA
4.- Rescisión do convenio coa Confederación de Empresarios de Pontevedra para a creación do viveiro de empresas culturais. Expte. 10193/331.

DEPORTES
5.- Solicitude da Agrupación Viguesa de Atletismo-Zunfer para organización do cross escolar VII Memorial Andrés Abanqueiro, o día 16.12.07 no Parque de Castrelos. Expte. 7350/333.

6.- Ampliación do prazo para a xustificación das subvencións para entidades deportivas na tempada 2006-2007. Expte.7385/333.

7.- Proxecto modificado custo cero da liquidación do proxecto de construcción de vestiarios no campo de fútbol de Candeán. Expte. 7387/333.

8.- Proxecto modificado custo cero da liquidación do proxecto de módulo de vestiarios no campo de fútbol de Candeán. Expte. 7388/333.

ELECTROMECÁNICOS
9.- Recoñecemento de crédito para o mantemento intedral de dous ascensores do edificio consistorial a favor de Schindler. Expte. 12296/444.

FESTAS E A.SOCIOCULTURAL
10.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Animación Sociocultural durante o mes de outubro de 2007. Expte.2405/335.

INTERVENCIÓN
11.- Xustificantes de libramentos.

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
12.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Normalización Linguística durante os meses de outubro e novembro de 2007. Expte. 658/334.

LIMPEZA
13.- Proposta de inicio de expediente de asistencia técnica para emisión de informe en relación co contrato de xestión do servizo público de recollida de RSU, limpeza viaria e praias. Expte. 1389/240.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
14.- Expediente de contratación para a adquisición de elementos de xogos para parques infantís. Expte. 3881/446.

15.- Expediente de contratación para adquisición de materiais para parques municipais. Expte. 3889/446.

16.- Adxudicación do servizo do Programa Educativo "Vigo por dentro". Expte. 8548/332.

17.- Adquisición dun sistema de telecontrol da rede de abastecemento de Vigo. Expte. 5020/306.

18.- Adxudicación da contratación dos servizos de reparación estructural do vehículo PO-5723-O. Expte. 5066/445.

19.- Revisión de prezos do contrato de xestión da escola infantil municipal "Santa Marta". Expte. 7446/332.

20.- Solicitude de D. Benigno Bouzas Alvarez de descatalogación do Inventario da rúa Figueiras. Expte. 17813/240.

21.- Cesión gratuita e en precario á Asociación Aspanaex do dereito do uso do local do edificio Mestre Goldar, 22. Expte. 18066/240.

22.- Devolución de garantías:
a) FCC-EYSA, UTE. Expte. 2064/241.
b) Santos Héctor S.L. Expte. 2058, 2057 de 241.
c) Oresa S.L. Expte. 53370/250.
d) Eysa. Expte. 2056/241.
e) Adelino Carrera, S.L. Expte. 1927/241.

23.- Reclamación de Dª. Ana Mª Covadonga Cifuentes Argüelles de responsabilidade patrimonial. Expte. 1274/243. Responsable Cespa S.A.

24.- Reclamación de Dª. María Carmen Casariego Barro de responsabilidade patrimonial. Expte.1301/243. Desestimada.

25.- Reclamación de Dª. Enma Rabadán Blanco de responsabilidade patrimonial. Expte.1302/243. Desestimada.

26- Reclamación da entidade ARAG (D. José Carlos Rodal Otero) de responsabilidade patrimonial. Expte. 1304/243. Desestimada.

27.- Reclamación de D. Higinio Porta Garre de responsabilidade patrimonial. Expte. 1265/243. Desestimada.

28.- Reclamación de D. Juan Pablo Martíns Lorenzo de responsabilidade patrimonial. Expte.1271/243. Desestimada.

29- Reclamación de Seguros Bilbao (Dª Tania Soares Barbosa) de responsabilidade patrimonial. Expte. 1280/243. Desestimada.

30.- Reclamación de D. Anronio Edreira Sánchez (MAPFRE) de responsabilidade patrimonial. Expte. 1285/243. Estimada.

31.- Reclamación de Dª. Pilar Otero Pérez de responsabilidade patrimonial. Expte. 1286/243. Desestimada.

32.- Reclamación de Dª. Mª del Carmen Rodríguez Balado de responsabilidade patrimonial. Expte. 1287/243. Desestimada.

33.- Recurso de reposición interposto por Dª. Mª Eugenia Cabaleiro Álvarez contra desestimación de reclamación de danos. Expte. 126/243. Desestimado.

PATRIMONIO HISTÓRICO
34.- Revisión de prezos do contrato de asistencia técnica para o Programa de divulgación e interpretación do Patrimonio Arqueolóxico. Expte. 4044/307.

PERSOAL
35.- Aboamento de axudas socio-sanitarias 2007, en concepto de reclamación con cargo ó Fondo Social. Expte. 17867/220.

36.- Aboamento de axudas especiais con cargo ó Fondo Social. Expte. 17869/220.

37.- Productividade de diversos servizos municipais 2007. Expte. 17925/220.

38.- Productividade por toxicidade do persoal do Parque Móbil- outubro 2007. Expte. 17926/220.

39.- Productividade por xornada partida do persoal do Servizo de Cemiterios, agosto-novembro 2007. Expte. 17927/220.

40.- Productividade do Servizo do EVAP , novembro 2007. Expte. 17928/220.

41.- Productividade por exceso de xornada do persoal do Servizo de Cemiterios, novembro 2007. Expte. 17929/220.

42.- Productividade do persoal propio da Xerencia Municpal de Urbanismo correspondente ó exercicio 2007. Expte. 2764/407.

URBANISMO
43.- Dar conta do pase a vía de constrinximento de cotas de urbanización da Xunta de Compensación UA 8-As Grades. Expte. 2761/407.

VIAS E OBRAS
44.- Aprobación técnica do proxecto "Modificado nº 1 do abastecemento del alto de Cabral y Candeán. Vigo)". Expte.652/443.

45.- Aprobación técnica dos proxectos (Expte. 54211/250):
Proxecto "Mellora da seguridade vial da PO-552 Avda. Florida (PO/07/013.06)"
Proxecto "Mellora da seguridade vial da PO-330 Av. Castrelos (PO/07/012.06)".
XUVENTUDE
46.- Rescisión de contratos de xestión de servizos. Expte. 2108/336.

47.- Rogos e preguntas.