Escoitar
Deportes

Programa municipal de escolas deportivas 2011-2012

Ábrese o prazo para a presentación dos proxectos docentes do programa municipal de escolas deportivas para todas aquelas entidades deportivas que están a desenvolver dito programa durante o actual curso, nas modalidades existentes.

venres, 29 abr 2011
Asi mesmo, tamén poden presentar proxectos docentes, aquelas entidades deportivas que desexen incorporarse ao programa.

O prazo de presentación de solicitudes é dende o 2 de Maio ata o 31 de maio.
As solicitudes deberanse presentar no rexistro do Instituto Municipal dos deportes.
Os requisitos para presentar os proxectos docentes son os seguintes.

Memoria descriptiva do proxecto de escola na modalidade deportiva que se prentende desenvolver. O proxecto contara cos seguintes apartados.

Obxectivos a desenvolver na escola deportiva.
Especificación dos contidos a desenvolver ó longo do curso, distribuidos por idades ( primaria, secundaria) e categorías.
Modelos de ensinanza aprendizaxe que se empregarán.
Métodos de avaliación dos contidos. Avaliación inicial, contínua e final.
Instalacións nas que pretenden desenvolver a súas actividades, sexan públicas ou privadas.
Medios materiais dos que dispoñen (material docente).
Persoal titulado que desenvolverá o programa docente, e que asina o proxecto docente ( entrenador titulado, diplomado en Educación física ou licenciado en Ciencias da Actividade Física).
Coordinador da entidade para a relación con IMD.
Número de alumnos ós que está disposto a impartir na mencionada escola.
Outros datos:
Datos fiscais da entidade.
Si é primeira vez que se presenta, os estatutos de constitución da mesma.
Datos do representante legal.
Certificado bancario do nº de conta.

Para maís información poden chamar ós teléfonos 986-235901 ou 986-810154.