Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 20 mar 2009
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 23 DE MARZO DE 2009.1.- Acta da sesión extraordinaria e urxente do 6 de marzo e na ordinaria do 9 de marzo de 2009.

BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do Servizo de Centro de Día : alta Expte.12/2093, 03/2002.

3.- Revisión IPC do convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Cruz Roja Española para a prestación do servizo "envellecemento saudable". Expte.19891/301

4.- Revisión do IPC con contrato do Servizo de Apoio á Unidade Asistencias a Drogodependentes CEDRO. Expte. 38148/301

CULTURA
5.- Relación de expedientes de gastos menor realizados polo departamento de Cultura no mes de febreiro de 2009. Expte. 11507/331

6.- Terceira revisión de prezos do contrato de prestación de servizos de atención ao público en dependencias culturais e exposicións con Servicios Seguritas S.A. Expte. 11485/331

DEPORTES
7.- Plan de seguridade e saúde e dirección de obra do proxecto "renovación do C.F. Bouzas e reparación de Samil e Travesas". Expte. 8020/333.


DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
8.- Axudas ao transporte para os/ as alumnos/as da escola obradoiro Vigo-Zoo Expte. 05701/77.

9.- Procedementos de selección de persoal laboral-temporal: técnicas de orientación e información laboral e aux. Administrativos.Expte. 05698/77

ELECTROMECANICOS
10.- Convalidación de gasto por importe de 45.670,39 € a favor de UTE Imes Esycsa polo servizo de mantemento integral de dous ascensores do edificio consistorial.Expte. 12893/440.

11.- Indemnización substitutiva por un importe de 4.130,35€ a favor de Schindler S.A. polo mantemento dos ascensores do edificio consistorial. Expte. 12831/440.


MONTES, PARQUES E XARDÍNS
12.- Indemnización substitutiva por importe de 23.762,41 € a favor de Simco S.L. polo mantemento dos parques forestais. Expte. 4482/446.

NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA
13.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de Normalización Lingüística durante o mes de febreiro.Expte. 00828/334

PARQUE MOBIL
14.- Proposta para dar de baixa un autobús como desprazamento no patrimonio municipal. Expte.6493/445.

PATRIMONIO HISTORICO
15.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de Patrimonio Histórico durante o mes de febreiro 2009. Expte. 04853/307.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
16.- Prórroga do contrato do servizo de impartición e coordenación dos cursos e actividades de alfabetización de persoas adultas. Expte 7125/332

17.- Indemnización substitutiva por importe de 285.592,73 € a favor de Linorsa polo servizo de limpeza de Casa do Concello e demáis dependencias propias ou arrendadas. Expte. 18591/240

18.- Revisión de prezos do contrato do servizo de retirada, inmobilización, depósito, e xestión de cobro de vehículos indebidamente estacionados na vía pública. Expte. 18405/240

19.- Revisión de cantidade de equilibrio do contrato do servizo público de estacionamento e regulamento mediante expendedores de tikets na vía pública (XER) Expte.18557/240

20.- Subsanación de erro en acordo da Xunta de Goberno Local de 26.11.07 sobre autorización de ocupación de dominio público para entrada de vehículos a finca no Paseo Cronista Alvarez Blazquez. Expte.3487/446.

SERVICIOS XERAIS
21.- Proxecto de "Ampliación do abastecemento ao Morrazo dende Vigo. Moaña-Vigo. Desdoblamento da tubería dende o depósito de "O Casal". Expte. 92/440.

URBANISMO
22.- Resolución dos recursos de reposición ao acordo de aprobación definitiva do Proxecto de Equidistribución do Polígono 11 do PERI IV-04 do Calvario (actual APR 4 09 Calvario 6) derivado do acordo da XGL de data 7.10.08. Expte. 4624/401.

23.- Adhesion ao modelo xeral de estatutos e bases de actuación e aprobación da constitución da Xunta de compensación da Área de Planeamento remitido APR A-3-37 Tomás Paredes. Expte. 4879/401.

24.- Rogos e preguntas.