Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 30 xan 2009
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 2 DE FEBRERO DE 2009.


1.- Actas das tres sesións extraordinarias e urxentes do 30 de decembro de 2009.

ALCALDÍA
2.- Nomeamento de D. Francisco Javier González Yebra-Pimentel como titular da Asesoría Xurídica do Concello.

BENESTAR SOCIAL
3.- Prestación do Servizo no Fogar: alta exptes. 13/697, 13/1702, 13/1972, 11/1685, 14/770, 14/1717, 22/2509, 22/2494, 3/1013, 3/1913. Denegación expte. 14/1954.

CULTURA
4.- Subvención a Noescafé Teatro para a realización do Festival Alternativo das Artes Escénicas Alt'09. Expte. 11428/331.

5.- Asistencia de Dª. Marta Núñez Aboy á Feira Europea de Teatro para nenos e nenas Fetén 2009 en comisión de servizo. Expte. 11441/331.

DEPORTES
6.- Devolución de aval da Federación Galega de Atletismo en Vigo con motivo da carreira do pavo. Expte. 8398/333.

7.- Devolución de aval a Comesaña Sporting Club con motivo do XXX Memorial Belarmino Alonso. Expte. 8337/333.

RECURSOS HUMANOS
8.- Autorización provisional da readmisión de Dª Pilar Pita Balteiro en cumprimento da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Expte. 18613/220.

9.- Dar conta da resolución de encomenda de funcións de técnico de xestión a funcionaria adscrita á Unidade de Persoal. Expte. 18759/220.

TESOURERÍA
10.- Dar conta da anulación da providencia de prema sobre liquidacións por abastecemento e saneamento de auga. Expte. 9932/700.

URBANISMO
11.- Solicitude de instrución para a coordinación de obras de urbanización da Xunta de Compensación da UE 1-06 Rosalía de Castro II e construción do aparcadoiro. Expte. 15/403.

VIAS E OBRAS
12.- Memoria valorada e adxudicación das obras de ampliación do colector de saneamento no Cño. Freixeiro-Alcabre. Expte. 57253/250.

13.- Devolución de fianza a Viguesa de Patrimonios y Administración S.L. por ocupación da vía en Carral, 18. Expte. 57306/250.

14.- Devolución de fianza a Manuel Lorenzo Muradas S.A. por ocupación da vía pública en Urzáiz nº 1. Expte. 56946/250.

15.- Plan de seguridade e saúde e aviso previo da obra "Humanización do barrio de Bouzas. Fase I. Entorno Mercado". Expte. 738/443.

16.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día dous de febreiro de 2009, dez minutos despois da conclusión da sesión plenaria convocada para a mesma data, en 1ª convocatoria e trinta minutos despois en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; ao titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros dos grupos políticos municipais do PSdG-PSOE e BNG. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
Vigo, 29 de xaneiro de 2009.
me/kv.
O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Isaura Abelairas Rodríguez.