Escoitar
Persoal

Bases para seleccionar un operador de informática con carácter interino

<br />

venres, 17 abr 2009
Con datas 27 de marzo e 6 de abril de 2009, a Xunta de Goberno Local do Excmo. Concello de Vigo, adoptou acordo polo que se aproban as bases específicas que rexeran o proceso selectivo para a provisión con carácter interino dun operador de informatica.

As bases para consulta están no taboleiro de edictos da Casa do Concello así como na páxina web municipal www.vigo.org.

O prazo de presentación de instancias será de 3 días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación do presente anuncio.con carácter interino