Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 17 abr 2009
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 20 DE ABRIL DE 2009.

1.- Actas das sesións extraordinaria e extraordinaria e urxente do 2 de abril, ordinaria do 6 de abril, e extraordinarias e urxentes do 7 de abril de 2009.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Dar conta das Sentenzas e Autos remitidos por Asesoría Xurídica:

a) Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 284/08 P.A. Demandante: UTE CONTENUR-OTTO. Obxecto: Desestimación da X.Goberno local de rec. reposición sobre reclamación patrimonial. Expte.: 856/243. Desestimado o recurso.

b) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 342/08 P.A. Demandante: D SANTIAGO GARCIA DE LA PEÑA CALDERON. Obxecto: Sanción de tráfico. Expte.: 078708734. Estimado parcialmente.

c) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 439/08 P.A. Demandante: D JAVIER GONZALEZ SOUTO e MUTUA MADRILEÑA SOCIEDAD DE SEGUROS. Obxecto: Desestimación de reclamación patrimonial. Expte.: 1478/243 e 1479/243. Desestimado o recurso.

d) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 298/08 P.A. Demandante: D FERNANDO PAZ RODRIGUEZ. Obxecto: Resolución do 20/08/08 de inadmisión de reclamación patrimonial. Expte.: 1930/243. Desestimado o recurso.

e) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 322/08 P.A. Demandante: Dª MARIA JESUS BRITO MARTINEZ (en representación dunha menor). Obxecto: Resolución do 12/09/08, de inadmisión de reclamación patrimonial. Expte.: 1947/243. Desestimado o recurso.

f) Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 411/08 P.A. Demandante: D RAMON FERNANDEZ-LINARES BOUZA. Obxecto: Acordo da Xunta Goberno Local do 16/06/08 relativo a desestimación de complemento de destino por alto cargo. Expte.: 18132/220. Desestimado o recurso.

g) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 303/2008, P.A. Demandante: Dª DEOLINDA FERREIRA ÁLVAREZ. Obxecto:Desestimación "presunta" de reclamación de reclamación patrimonial. Expte. 1589/243. Desestimento da demandante.

h) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 312/08 P.A. Demandante: D SAUL VIDAL HERNÁNDEZ. Obxecto: Sanción de tráfico. Expte.: 088633791. Desestimado o recurso.

i) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 311/2008, p.a. Demandante: D. JOSÉ LUIS CARIDE GRANDAL. Obxecto:Desestimación presunta de reposición contra reclamación retributiva en tema de persoal-BOMBEIROS. Desestimado o recurso.

k) Sentenza do TSXG na apelación nº 4753/08 interposta polo COLECTIVO PROPIETARIOS AFECTADOS S. PEDRO DE SARDOMA E OUTROS. Obxecto: auto do X.Contencioso Administrativo que declara inadmisión de recurso contra desestimación de solicitude de nulidade da sesión plenaria do 29.12.07. Estimada parcialmente.

l) Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 255/08 P.O. Demandante: D MANUEL ESTEVEZ TIELAS. Obxecto: Acordo da X Goberno Local do 17/03/08 en relación con solicitude de modificación do Inventario M.B.D. (camiño público) Expte.: 17847/240. Desestimado o recurso.

m) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 486/08 P.A. Demandante: D MIGUEL FERNÁNDEZ-PEDRERA GONZALO. Obxecto: Sanción de tráfico. Expte.: 078707488.Desestimado o recurso.

n) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 4 A Coruña no RC-A nº 301/08 P.A. Demandante: Dª MARIA VICTORIA GONZALEZ PEREZ. Obxecto: Sanción Tráfico.Expte.: 088607431. Rematado o precedemento.

o) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 462/08 P.A. Demandante: Dª MARIA JOSE RODRIGUEZ VIDALES. Obxecto: Resolución do 15/04/08 desestimatoria de reclamación patrimonial. Expte.: 1756/243. Desestimado o recurso.

p) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 364/08 P.A. Demandante: D MODESTO VÁZQUEZ PAZÓ. Obxecto: Desestimación presunta do escrito de 24/04/08 sobre reclamación retributiva do Servizo de Extinción de Incendios. Desestimado o recurso.

q) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 345/08 P.A. Demandante: D MARCELO CALDAS BLANCO. Obxecto: Sanción disciplinaria a Policía Local. Expte.:33737/212. Desestimado o recurso parcialmente..

r) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 1/09 P.A. Demandante: D JOSE B. VAZQUEZ ESTEVEZ. Obxecto: Sanción de tráfico. Expte.: 088662563. Desestimado o recurso.

s) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo RC-A nº 1/09 P.A.
Demandante: D JOSE B. VAZQUEZ ESTEVEZ. Obxecto: Sanción de tráfico. Expte.: 088662563. Desestimado o recurso.

t) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 501/08 P.A.
Demandante: Dª MARIA LOURDES MONTEIRO GONZALEZ. Obxecto: Desestimación presunta reclamación patrimonial. Expte.: 1746/243. Desestimento da actora.

u) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 11/09 P.A. Demandante: D SANTIAGO MARTÍ SANTOS. Obxecto: Desestimación presunta reclamación patrimonial. Expte.: 1724/243. Rematado o procedemento.

v) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 07/2009 p.a. Demandante: D. MANUEL MONTERO SOUTO. Obxecto: Desestimación presunta reclamación patrimonial. Expte.: 1726/243.

x) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 492 P.A. Demandante: D MIGUEL ANGEL LORENZO SEOANE. Obxecto: Sanción de Tráfico. Expte.: 088647159. Desestimado o recurso.

y) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 5/09, P.A. Demandante: Dª DOLORES MONTERO VERÍSIMO. Obxecto:Resolución do Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Vigo, de 30/10/2008.Providencia de constrinximento en relación con sanción de tráfico. Expte. nº.: 1.349/550 (e 8.696/700). Desestimado o recurso.

z) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 318/2008, P.A. Demandante: D. CARLOS ACOSTA SANTOS. Obxecto: Sanción de tráfico, Expte. nº.: 088625354. Estimado o recurso.

aa) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 459/08 P.A. Demandante: Dª MARIA DOLORES FERNANDEZ BESADA. Obxecto: Desestimación "Presunta" reclamación retributiva (nivel C.E., do 13 ao 17). Desestimado o recurso.

BENESTAR SOCIAL
3.- Bases reguladoras e convocatoria para a concesión de Axudas municipais escolares de libros e comedor e convenio de colaboración cos centros educativos para a xestión de ditas axudas. Expte. 40204/301.

CONTRATACIÓN
4.- Revisión de prezos do contrato do Programa Educativo "Vigo por dentro". Expte. 18601/240.

5.- Revisión de prezos do contrato de limpeza, acondicionamento e mantemento dos cemiterios municipais. Expte. 18600/240.

6.- Adxudicación dun lote de 74 vehículos para chatarra. Expte. 2545/241.

7.- Adxudicación dun lote de 28 vehículos para chatarra. Expte. 76014/210.

8.- Adxudicación dun lote de 22 vehículos para chatarra. Expte. 76013/210.

9.- Declaración de zona protexida da rúa Joaquín Lóriga e do seu entorno ao abeiro do artigo 6 da Ordenanza municipal reguladora da convivencia cidadá e o ocio do termo municipal de Vigo. Expte. 76157/210.

DEPORTES
10.- Proposta de autorización para a organización do Campionato de España de Duatlón Elite Sub-23 e grupos de Idade 2009-Vigo. Expte. 8449/333.

11.- Rectificación do acordo da X.Goberno do 27.03.09 que aproba a relación de postos de traballo do Organismo autónomo IMD. Expte. 8531/333.

IGUALDADE
12.- Solicitude de subvención á Xunta de Galicia destinada a favorecer e dinamizar o compromiso coa igualdade de oportunidades de mulleres e homes. Expte. 3903/224.

MONTES, PARQUES E XARDÍNS
13.- Indemnización substitutiva por importe de 23.762,41 € a favor de Simco S.L. en concepto de mantemento dos Parques Forestais de Vigo. Expte. 4526/446.

PATRIMONIO HISTÓRICO
14.- Proxecto de convenio de colaboración co Consorcio do Casco Vello para un programa de rehabilitación de fachadas e cubertas no ámbito do Casco Vello. Expte. 4781/307.

15.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA

Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 20 de abril de 2009, ás 8,00 h. en 1ª convocatoria e ás 9,00 h. en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; ao titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros dos grupos políticos municipais do PSdG-PSOE e BNG. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 17 de abril de 2009.
O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Isaura Abelairas Rodríguez.