Escoitar

Orde do día da Xunta de Goberno Local

venres, 13 nov 2009
1.- Acta da sesión ordinaria do 23 de outubro de 2009.

ALCALDÍA
2.- Proxecto de convenio co "Círculo Cultural, Mercnatil e Industrial de Vigo" para coadxuvar os gastos de actividades socioculturais a realizar no ano 2009. Expte. 5931/101.

3.- Proxecto de ordenanza municipal reguladora do libre acceso ás activades de servizos e ao seu exercizo no Concello de Vigo. Transposición da Directiva de servizos 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 12 de decembro de 2006 relativa aos servizos no mercado interior.

BENESTAR SOCIAL
4- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta expte. 21/2236.

5.- Prestación do Servizo de Centro de día para persoas maiores: alta expte. 02/2429.

CULTURA
6.- Plan de Seguridade e saúde da obra de "retirada de símbolos relativos á sublevación militar na Casa das Artes". Expte. 11863/331.

DEPORTES
7.- Primeira resolución da convocatoria específica para a concesión de subvencións a entidades deportivas de Vigo para organización de eventos deportivos durante o ano 2009. Expte. 8939/333.

8.- Solicitude de autorización para realizar a I Media Marathon Ibercaja Cidade de Vigo o vindeiro 22 de novembro de 2009. Expte. 8740/333.

9.- Solicitude de autorización para realizar o Trofeo Vellas Glorias do Ciclismo o 28 de novembro de 2009. Expte. 8938/333.

10.- Solicitude de autorización para realizar o XXXI Memorial Belarmino Alonso o vindeiro 29 de novembro de 2009. Expte. 8921/333.

IGUALDADE
11.- Cesión temporal de vivenda municipal identificada no Rexistro de entidades prestadoras de Servizos Sociais co número F-00473-C-007. Expte. 4111/224.

12.- Proposta para a aprobación do texto e implantación do IV Plan municipal integral para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes de Vigo 2009-2012. Expte. 4108/224.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
13.- Proposta de autorización para a creación dun arquivo persoal de "Actividades sociocomunitarias". Expte. 4352/320.

PATRIMONIO
14.- Revisión de tarifas e cota trimestral do aparcadoiro subterráneo da rúa Pintor Colmeiro. Expte. 18744/240.

15.- Indemnización substitutiva por importe de 288.835,32€ a favor de Limpiezas del Noroeste S.A. Expte. 18748/240.

PATRIMONIO HISTÓRICO
16.- Proxectos modificados nº 1 sen variación económica dos proxectos de mellora do entramado viario do Casco Vello, lote 3 (rúas Poboadores e San Francisco), lote 4 (rúa Santiago), lote 5(rúas Cruz Verde e Abeleira Menéndez), lote 6 (rúas Ferrería, San Sebastián e subida a Cuesta).

17.- Proxecto modificado nº 1 sen variación económica do proxecto de execución da remodelación do eixo das rúas Elduayen e Paseo de Alfonso XII. Expte. 4754/307.

RECURSOS HUMANOS
18.- Execución sentenza do Xulgado do Social nº 2 de Vigo, sobre cantidades interposta por Dª. Mª Eugenia Cruz Lorenzo e outras. Expte. 19425/320.

19.- Execución sentenza do TSXG, dictada no recurso de suplicación nº 3134/2008, sobre despido de D. Carlos Sahuquillo Franco. Expte. 19424/220.

20.- Dar conta de resolución do concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal autorizando prórroga de contrato laboral de Dª. Aurora Murillo Díaz. Expte. 19432/220.

21.- Rectificación erro no aobamento de gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal municipal correspondentes ao mes de abril de 2009. Expte. 19436/220.

SEGURIDADE
22.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo departamento de Mobilidade, Transporte e Seguridade durante o mes de setembro de 2009.

SERVIZOS XERAIS
23.- Plan de seguridade e saúde, aviso previo e nomeamento de dirección facultativa da obra "peticións veciñais de ampliación da rede de saneamento Parroquia Candeán". Expte. 850/443.TESOURERÍA
24.- Recadación en vía de constrinximento de cotas impagadas por consumos de auga- ano 2006.

TURISMO E COMERCIO
25.- Indemnización substitutiva por importe de 98.531,24 € a favor de Dª. Mª Mercedes Fernández Díaz pola prestación de Servizo no Mercado do Progreso de Vigo. Expte. 1197/551.

URBANISMO
26.- Aprobación inicial da modificación puntual do PERI IV-01 San Roque A (APR A-4-07). Expte. 11804/411.

27.- Rogos e preguntas.