Escoitar
Xerencia de Urbanismo. Licenza de Obras

Edicto

<br />

venres, 23 nov 2007
De conformidade co disposto no artigo 41 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, LOUGA, e artigo 86 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común, sométese a información pública durante o prazo de vinte días, o expediente número 59373/421, tramitado a instancia de don Manuel Figueiredo Pérez, para substitución de estrutura de cuberta e reforzo de vigas do teito da planta baixa da edificación preexistente no número 34 da rúa Baixada a Ríos.

EMPRAZAMENTO: PXOU-1993: Solo urbanizábel non programado V-I, pendente de desenvolvemento que, segundo a Disposición Transitoria 1ª da LOUGA rexerase polo disposto para o solo urbanizábel non delimitado, ao que lle corresponde o réxime do solo rústico en tanto non se aprobe o correspondente plan de desenvolvemento (art. 21.4 LOUGA).

USO SOLICITADO: Vivenda unifamiliar.

OBRAS A EXECUTAR: Substitución da estrutura da cuberta nunha superficie de 104,30 m2 e reforzo das vigas do teito de planta baixa nunha superficie de 31,70 m2 na vivenda existente no número 34 da rúa Baixada a Ríos.

O expediente poderase consultar na oficina de Información da Xerencia Municipal de Urbanismo, praza de O Rei, nº 4, planta baixa, durante o horario de atención ao público, de 9.00 a