Escoitar

Pleno da Corporación e Xunta de Goberno Local

Unha representación de Aministía Internacional realizará unha intervención sobre a pena de morte perante o pleno da Corporación que se celebra o luns día 28 ás nove horas. Ao remate da sesión plenaria terá lugar a reunión da Xunta de Goberno Local.

venres, 25 nov 2005
Orde do día do Pleno:

1.- Acta anterior (Sesión ord. 12.09.05).

2.- Intervención perante o Pleno dunha representante de "Amnistía Internacional" relativa á pena de morte.

3.- Dar conta resolución da Alcaldía do 02.11.05 relativa ó nomeamento do presidente do Tribunal Económico Administrativo Municipal.

4.- Ratificación da declaración do Consello Social da Cidade, aprobada en sesión do 18 de novembro de 2005, relativa á supresión de voos da Compañía Iberia en Peinador.

5.- Susbstitución de representante corporativo do Grupo municipal do PP no Consello de Administración do Instituto Municipal dos Deportes.

6.- Substitución de representante non corporativo do BNG no Consello de Administración do Instituto Municipal dos Deportes.

7.- Substitución de representante non corporativo do BNG na Xunta Rectora da Escola Municipal de Artes e Oficios.

URBANISMO E MEDIO AMBIENTE

8.- Resolución de alegacións e aprobación definitiva da ordenanza municipal sobre captación e aproveitamento da enerxía solar para usos térmicos en edificacións e instalacións no termo municipal de Vigo. Expte. 3256/306.

XESTIÓN MUNICIPAL

9.- Modificación orzamentaria núm. 105/05, para obras en instalacións deportivas.

MOCIÓNS

10.- Moción da Xunta de Voceiros sobre a pena de morte.

11.- Moción da Xunta de Voceiros sobre a adhesión á declaración institucional referente ó tratado sobre o comercio de armas.

12.- Moción do grupo municipal do PG solicitando que unha comisión de voceiros se reuna con representantes do RC Celta para retomar as reformas do estadio de Balaídos.

13.- Moción do grupo municipal do PG relativa á creación en Vigo dun Xulgado do Mercantil.

14.- Moción do grupo municipal do PG instando a realización dun proxecto para rematar coas inundacións en Vigo.

15.- Moción do grupo municipal do PG relativa ós resultados da Volvo Ocean Race.

16.- Moción do grupo municipal do PG instando que se constitua a Comisión municipal de Xustiza.

17.- Moción do grupo municipal do BNG instando a transformación en centro de usos sociais da propiedade municipal existente na rúa Romil, anexa ó colexio Dr. Fleming.

18.- Moción do grupo municipal do BNG solicitando a convocatoria dun concurso de méritos para cubrir a xefatura do servizo de Normalización Lingüística.

19.- Moción do grupo municipal do BNG instando a finalización do censo de microtoponimia.

20.- Moción do grupo municipal do BNG solicitando axuda do Concello para desprazamento dos vigueses ó partido de fútbol da selección galega en Santiago o día 29 de decembro.

21.- Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE para impulsar os productos de comercio xusto dende o Concello de Vigo.

22.- Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE para que se proceda á elaboración dun regulamento xeral de subvencións e creación dun Rexistro Público de Subvencións e Axudas.

23.- Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE relativa á incorporación da Policía Local na colaboración da protección das víctimas de violencia doméstica ou de xénero.

24.- Rogos de preguntas.

Xunta de Goberno Local

1.- Acta da sesión ordinaria do 14 de novembro de 2005.

ALCALDÍA
2.- Concesión de subvención a INTERMON OXFAM como axuda aos damnificados pola catástrofes naturais de Centroamérica e Cachemira. Expte. 2579/101.

BENESTAR SOCIAL
3.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: expte. 13/1346, 13/280, 1/1460.

4.- Proxecto de convenio de colaboración coa Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza para o desenvolvemento de actuacións de acollida e integración de persoas inmigrantes. Expte. 13050/301.

5.- Proxecto de convenio de colaboración con Caixa Galicia para a realización do programa "Boa Man" de difusión de productos artesanais realizados por persoas con discapacidade. Expte. 13047/301.

6.- Axudas municipais de libros (AMES) e comedor 2005-2006: resolución de reclamacións, lista de espera e modalidade excepcional. Expte. 13098/301.

CULTURA
7.- Memoria das Xornadas de filosofía "A realidade Humana: a problemática actual da persoa" realizadas pola Asociación Cultural Atletheia. Expte. 9233/331.

DEPORTES
8.- Solicitude da Agrupación Viguesa de Atletismo de autorización para realizar o V Cross Escolar Memorial Andrés Abanqueiro-Bocatería Papo’s-Deportes Atleti’cs, o 4.12.05 no Parque de Castrelos. Expte. 5750/333.

9.- Solicitude da A.VV. Cabral de autorización para a realización do XXIV Maratón Popular de Cabral o día 4.12.05 por diversas rúas de Cabral. Expte. 5763/333.

10.- Indemnización substitutiva por importe de 94.271,99 € a favor de Cespa S.A. en concepto dos traballos de renovaicón do céspede do Estadio Municipal de Balaídos. Expte. 5623/333.

FESTAS E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

11.- Autorización para a celebración do Concerto de Nadal 2006, o día 30.12.05 no Centro Cultural Caixanova. Expte. 1681/335.

INTERVENCIÓN MUNICIPAL
12.- Xustificantes de libramentos.

MOBILIDADE E SEGURIDADE
13.- Incorporación ao contrato da rede semafórica do mantemento dos sistemas de control e regulación de tráfico na ampliación do túnel do Areal. Expte. 70455/210.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
14.- Concesión de subvencións para investimentos en infraestructuras e equipamento para entidades privadas sen ánimo de lucro. Expte. 2690/320.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
15.- Indemnización substitutiva por importe de 220.158,62 € a favor de Linorsa pola prestación do servizo de limpeza da Casa Consistorial e ampliación do contrato por inclusión de novas dependencias. Expte. 17402/240.

16.- Aboamento á Comunidade de propietarios da rúa Romil 20 de cota de participación do Concello como propietario dun baixo e local comercial en dito inmoble. Expte. 17419/240.

17.- Vencemento de diversas marcas rexistradas para o Concello de Vigo: proposta de non renovación. Expte. 886/241.

18.- Adxudicación do concurso para o mantemento e conservación de parques forestais. Expte. 3058/446.

19.- Adxudicación do procedemento negociado para a subministración de equipos informáticos para a Administración de Tributos. Expte. 31006/510.

20.- Adxudicación do concurso para execución das obras do proxecto de reparación xeral de beirarrúas no termo municipal de Vigo. Expte. 60/443.

21.- Reclamación de D. Carlos Angel Boquete González de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 222/243. Estimada.

22.- Reclamación de Dª Carolina Vicente Rodríguez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.627/243. Estimada.

23.- Reclamación de Dª Isabel Alonso Fernández de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 15314/240. Estimada.

24.- Reclamación de D. Antonio Edreira Sánchez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 590/243. Estimada.

25.- Reclamación de Dª Eugenia Garrido Lago de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 15851/240. Desestimada.

26.- Reclamación de Dª Claudina Teresa Lorenzo Coello de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 15896/240. Desestimada.

27.- Reclamación de D. Jesus Boullosa Portela de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 399/243. Responsable Eloymar/Tranvías eléctricos de Vigo.

28.- Reclamación de Dª. María Cerviño Vaquero de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 366/243. Responsable Eloymar/Tranvías eléctricos de Vigo.

29.- Reclamación de D. Ricardo de León de Rada de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 15586/240. Desestimada.

30.- Reclamación de D. Sergio Luis Araujo Rodríguez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 14960/240. Responsable Cespa S.A.

31.- Devolución de fianzas:
a) COVSA, Construccions, Obras e Viais S.A. Exptes. do 959/241 ao 972/241.
b) D. Pablo Casal Nuñez. Expte. 973/241.

PERSOAL

32.- Corrección de erro na concesión de axudas socio-sanitarias con cargo ao Fondo Social. Expte. 16115/250.

33.- Proposta de contratación laboral-temporal, por acumulación de tarefas, de oito auxiliares administrativos durante un período de tres meses. Expte. 16123/220.

U.A.D. CEDRO

34.- Solicitude de D. Antón Bouzas Alvarez de autorización para a asistencia ao curso "Formación sobre habilidades en saúde mental para profesionais dos centros asistenciais de drogodependencias do Plan Galicia sobre Drogas" en Santiago de Compostela. Expte. 792/315.

35.- Solicitude de Dª. Dolores Fernández Besada de autorización para a asistencia ao curso "Formación sobre habilidades en saúde mental para profesionais dos centros asistenciais de drogodependencias do Plan Galicia sobre Drogas" en Santiago de Compostela. Expte. 791/315.

URBANISMO

36.- Aprobación definitiva do Proxecto de compensación UA 3 Chantada. Expte. 4618/401.

VÍAS E OBRAS

37.- Devolución de fianza a favor de Gruas Rama S.A. constituída por permiso de circulación con camións para montar un guindastre no camiño Pousa,3. Expte. 5627/2005.

38.- Devolución de fianza a favor do Grupo Dajada S.L. constituída por permiso de circulación de camións por obras de construcción dun edificio na rúa Extremadura 15-17. Expte. 46857/05.

39.- Devolución de fianza a favor de Zapatos Fuerza 7 S.L. consituída pola ocupación da vía pública cun valado na rúa Príncipe, 49-baixo. Expte. 46858/250.

40.- Devolución de fianza a favor de Construcciones Alea S.L. consituída pola ocupación da vía pública cun valado na rúa Príncipe nº 5. Expte. 46859/250.

41.- Rogos e preguntas.