Escoitar

Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 24 nov 2011
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de
Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de
Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (18.11.11).

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

2. FORMALIZACIÓN DO ALLEAMENTO DA PARCELA 500 DO PLAN PARCIAL DE SAMIL. RECTIFICACIÓN DE ACORDOS DE 20 DE ABRIL E 13 DE MAIO DE 2011. EXPTE 9272/240.

3. EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:
a. EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NA SUBIDA A RADIO FARO Nº 55-OIA. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE
REPOSICIÓN. EXPTE 13549/423.
b. EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTISTICA POR OBRAS NON AXUSTADAS Á LICENZA (EXPTE 50349/421) NO CAMIÑO BOUZOS-CORUXO. EXPTE 14797/423.
c. EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO EN CAMIÑO FONTENLA Nº 102-104. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EXPTE 15064/423.
d. PROCEDEMENTO SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA LEVE NO CAMIÑO ROZO Nº 10. EXPTE 15741/423.

4. DAR CONTA DO INFORME DOS SERVIZOS TÉCNICOS DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE DATA 3 DE NOVEMBRO DE 2011, SOLICITADO POR AUGAS DE GALICIA SOBRE INSTALACIÓN DUNHA PASARELA PEONIL E DUN PONTÓN PARA VEHÍCULOS PROVISIONAIS SOBRE O RÍO BARXA, DENTRO DA PARCELA DO NOVO HOSPITAL DE VIGO NA PARROQUIA DE BEADE. EXPTE 9/403.

5. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS:

EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1. 66906/421.- PABLO VAL IGLESIAS DEV. AVAL CONCELLO DE VIGO XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
2. 74887/421.- GRACIANO RODRÍGUEZ E HIJOS S.L. DEV. AVAL
3. 75007/421.- INVERLAZER S.A. CAMBIO TITULARIDADE
4. 28348/421.- REHABILITACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS EDIFICIO
5. 70354/421.- MANUEL CORBACHO FERNÁNDEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
6. 72361/421.- CARMEN RODRÍGUEZ LUSQUIÑOS VIVENDA UNIFAMILIAR
7. 72452/421.- ANA BELEN ROMÁN COSTAS E OUTRO VIVENDAUNIFAMILIAR
8. 73125/421.- MARGARITA ROSAS POUSADA VIVENDA UNIFAMILIAR
9. 74538/421.- TAMARA OTERO POSADA MURO/PECHE
10. 74951/421.- JOSE ALONSO RODRÍGUEZ DERRUBA
11. 64342/421.- JOSÉ ANTONIO RIVEIRO ARAUJO PRIMEIRA OCUPACIÓN
12. 70756/421.- MANUEL CID CONDE PRIMEIRA OCUPACIÓN
13. 72932/421.- ROGELIO ALONSO RODRÍGUEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
14. 72979/421.- ENRIQUE RODRÍGUEZ TORRES PRIMEIRA OCUPACIÓN
15. 74535/421.- ELISA MARÍA BARBOSA BARREIRO PRIMEIRA OCUPACIÓN
16. 74388/421.- JOSÉ MÉNDEZ VILLAR CAMBIO DE CUBERTA
17. 71656/421.- RAMÓN FERNÁNDEZ VILA PARCELACIÓN
18. 74616/421.- ANTONIO MARTÍN IGLESIAS FERNÁNDEZ PECHE SIMPLIFICADO
19. 74625/421.- CONCEPCIÓN BLANCO IGLESIAS PECHE SIMPLIFICADO
PRÓRROGA:
20. 60225/421.- JOSÉ LUIS NAVEIRAS ÁLVAREZ VIVENDA UNIFAMILIAR
21. 73036/421.- ANGEL RAMILO PINTOS VARIOS

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
22. 36462/422.- BEATRIZ OBDULIA SÍO REIMERT COMERCIO
23. 37129/422.- MARÍA EMILIA FERNÁNDEZ BANDE COMERCIO
24. 37594/422.-MERCEDES MONTEAGUDO BLANCO OFICINAS
25. 37696/422.-ALEJANDRO RODRÍGUEZ CUERVO SANITARIO
CADUCIDADE:
26. 22020/422.- FORSEL GRUPO NORTE S.A. OFICINA
DESESTIMENTO:
27. 21277/422.- GRENCO IBÉRICA S.A. INSTALACIÓN
28. 34686/422.-VERTICAL CALIDADE GALICIA S.L. OFICINA
RESIDENCIA TERCEIRA IDADE:
29. 29487/422.-CONGR.HERMANITAS ANCIANOS DESAMP. RESIDENCIA 3ª IDADE

6. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS

Vigo, 18 de novembro de 2011

A XERENTE DE URBANISMO
María Carneiro López

CONCELLO DE VIGO XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa
inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 25 de novembro de 2011, ás 8:30 horas, en primeira
convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do
Concello, para os efectos de información.

Vigo, 18 de novembro de 2011

O Alcalde O Secretario da Xerencia de Urbanismo,
PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia
(Resolución do 22.09.2011)
Abel Caballero Álvarez Gustavo Rodríguez Bartol