venres, 16 marzo 2012

Vigo terá uns orzamentos "austeros" volcados en emprego e política social, "o que precisa a cidade"

Os orzamentos de Vigo serán "austeros e estarán volcados no emprego", dixo o rexedor de Vigo logo de que o documento fora aprobado pola Xunta local de Goberno. Nun prazo que calculou en dous meses, a cidade contará con novas contas que aumentan o 98% e 10,7 por cento as partidas de emprego e políticas sociais, a pesares de diminuír o orzamento de gasto en case catro puntos respecto a 2011.

Urbanismo aproba a expropiación para a apertura dun vial entre Ferrería a Abeleira Menéndez

venres, 16 mar 2012

O alcalde de Vigo informou hoxe venres do acordo adoptado pola Xerencia municipal de Urbanismo sobre a aprobación definitiva do proxecto expropiatorio para demoler un inmoble en mal estado, co obxecto de abrir un novo vial que conecte entre a Ferrería e Abeleira Menéndez. Por outra banda, Caballero recordou que, durante o 2012, o Concello xa concedeu 241 licenzas de obra e actividade.

O goberno local achega 291.000 euros aos colexios de Infantil e Primaria para mantemento

venres, 16 mar 2012

Tras a celebración da Xunta de Goberno Local deste venres, o alcalde anunciou a concesión de 291.000 euros para as tarefas de mantemento e conservación dos centros educativos de Infantil e Primaria, unha autoxestión demandada polos propios colexios. Por outra banda, Abel Caballero recibiu esta mañá aos 25 novos funcionarios que incorporáronse aos seus postos de traballo.

Cine infantil no Verbum con motivo do día Internacional das Mulleres

venres, 16 mar 2012

Durante o mes de marzo, o Consello Municipal da Muller e a Concellería de Igualdade de Vigo organizan varias actividades co gallo da celebración do 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, o Ciclo de cine infantil que continúa o domingo 18 de marzo no Verbum coa proxección do filme filme " Nicki a aprendiz de bruxa". A proxección comezarán ás 17,30 horas , con entrada é gratuita e libre ata completar o aforo do local.

Vigo tendrá unos presupuestos "austeros" volcados en empleo y política social, "lo que precisa la ciudad"

venres, 16 mar 2012

Los presupuestos de Vigo serán "austeros y estarán volcados en el empleo", dijo el regidor de Vigo después de que el documento había sido aprobado por la Junta local de Gobierno. En un plazo que calculó en dos meses, la ciudad contará con nuevas cuentas que aumentan el 98% y 10,7 por ciento las partidas de empleo y políticas sociales, a pesar de disminuir el presupuesto de gasto en casi cuatro puntos respeto a 2011.

Urbanismo aprueba la expropiación para la apertura de un vial entre Ferrería a Abeleira Menéndez

venres, 16 mar 2012

El alcalde de Vigo informó hoy viernes del acuerdo adoptado por la Gerencia municipal de Urbanismo sobre la aprobación definitiva del proyecto expropiatorio para demoler un inmueble en mal estado, con el objeto de abrir un nuevo vial que conecte entre la Ferrería y Abeleira Menéndez. Por otra parte, Caballero recordó que, durante el 2012, el Ayuntamiento ya concedió 241 licencias de obra y actividad.

El gobierno local aportará 291.000 euros a los colegios de Infantil y Primaria para mantenimiento

venres, 16 mar 2012

Tras la celebración de la Junta de Gobierno Local de este viernes, el alcalde anunció la concesión de 291.000 euros para las tareas de mantenimiento y conservación de los centros educativos de Infantil y Primaria, una autogestión demandada por los propios colegios. Por otra parte, Abel Caballero recibió esta mañana a los 25 jóvenes funcionarios que se incorporaron a sus puestos de trabajo.

Cine infantil en el Verbum con motivo del día Internacional de las Mujeres

venres, 16 mar 2012

Durante el mes de marzo, el Consejo Municipal de la Mujer y la Concejalía de Igualdad de Vigo organizan varias actividades con el acto de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el Ciclo de cine infantil que continúa el domingo 18 de marzo en el Verbum con la proyección del film film " Nicki la aprendiz de bruja". La proyección comenzará a las 17,30 horas , con entrada es gratuita y libre hasta completar el aforo del local.

ANUNCIO DEPORTES

"CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS DE VIGO EN RELACIÓN Á ACTIVIDADE DEPORTIVA DA TEMPADA 2011/2012"

venres, 16 mar 2012

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 2 de marzo de 2012, adoptou o seguinte acordo: Aprobar as Bases e a Convocatoria para a concesión de subvencións a entidades deportivas de Vigo en relación á súa actividade deportiva da tempada 2011/2012 (BOP 15 de marzo de 2012), e a tal fin destina no seu orzamento do ano 2012 con cargo á partida orzamentaria 3410.489.00.00 "Subvencións a clubs e entidades sen fin de lucro, un importe total de 600.000,00 euros.