Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 15 mar 2012
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 16 DE MARZO DE 2012.

1.- Acta da sesión ordinaria do 2 de marzo de 2012.

DEPORTES
2.- Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación de Veciños de Lavadores para a indemnización do parque deportivo aberto de Barreiro. Expte. 11012/333.

3.- Autorizar ao Club Ciclista Ría de Vigo, a organizar o vindeiro 18 de marzo a I Proba Open Ibérico de ciclismo-trofeo Entidade Local Menor de Bembrive. Expte. 11089/333.

4.- Autorizar a Maisqueauga, concesionario do Complexo Deportivo de Barreiro, a desenvolver o I Aniversario Maisqueauga Barreiro. Expte. 11125/333.

EDUCACIÓN
5.- Procedemento de xestión directa polos Consellos Escolares do presuposto municipal de mantemento ordinario dos centros públicos de educación infantil e primaria de Vigo, para o ano 2012 (Programa Autoxestión 2012). Expte. 13639/332.

EMPREGO
6.- Proxecto "Mellora da eficiencia enerxética e do medio da Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo MAIV" denominado EFI-VIGO, solicitude de subvención á Fundación Biodiversidad de Madrid, para a realización de actividades para a mellora do emprego e do medio ambiente. Expte. 8773/77.

MONTES, PARQUES E XARDINS
7.- Devolución de aval a Construcciones Esmerode S.L. Expte. 6456/446.

PATRIMONIO
8.- Abono de cuotas comunidade de propietarios Republica Argentina, 12-14 (meses xaneiro, febreiro e marzo de 2012). Expte. 19436/240.

9.- Desestimación do recurso de reposición da Comunidade de Propietarios do edificio nº 10 da rúa Couto de San Honorato, contra o acordo da XGL do 23.12.2011. Expte. 19283/240.

10.- Renuncia da entidade concesionaria Rede Galega de Kioscos S.L. á ocupación do dominio público municipal dun quiosco na rúa Purificación Saavedra. Expte. 19431/240.

11.- Autorizar á Casa das Palabras S.L. á cesión a favor da sociedade SOLYMAR PLAYA SANIL S.L. do contrato para a explotación do servizo de cafetería-restaurante do Verbum Casa das Palabras. Expte. 19422/240.


RECURSOS HUMANOS
12.- Execución títulos xudiciais 253/2011 do Xulgado do Social nº 4 de Vigo, no procedemento 406/2011, en materia de cantidades (Mª Begona Echegaray Pérez). Expte. 22920/220.

13.- Execución títulos xudiciais 247/2011 do Xulgado do Social nº 4 de Vigo, no procedemento 987/2010, en materia de cantidades (Mónica López-Coronado Carnero e Susana González Torres). Expte. 22921/220.

14.- Produtividade encomendas de funcións 2011 a diversos funcionarios. Expte. 22763/220.

15.- Dar conta resolución de concesión de permiso retribuído ao funcionario D. Guillermo Lorenzo Carrera. Expte. 22930/220.

16.- Dar conta resolución de modificación do horario redución de xornada á funcionaria Dª Beatriz Carrasco González. Expte. 22931/220.

17.- Recurso de Alzada Iria Mª Alvarez Canella contra acordo órgano selección auxiliar de admón. xeral (OEP 2008). Expte. 22932/220.

URBANISMO
18.- Aprobación inicial da Modificación Puntual nº 7 do PXOM, relativa á definición de aliñacións no Camiño de Balsa (Matamá). Expte. 13312/411.

VIAS E OBRAS
19.- Devolución de fianza a favor de Constructora San Jose S.A. Expte. 65983/250.

20.- Devolución de fianza a favor de Proyecta 2001 Inversiones Inmobiliarias, S.L. Expte. 66099/250.

21.- Devolución de fianza a favor de Construcciones Palleiro, S.L.U. Expte. 66019/250.

22.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 16 de marzo de 2012, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.


Vigo, 14 de marzo de 2012.

O ALCALDE,Abel Caballero Álvarez
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, Dª. Mª Jesús Lago Rey.