Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 15 mar 2012
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (09. 03. 12).
ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. EXPEDIENTE EXPROPIATORIO POR TAXACIÓN CONXUNTA DA ACTUACIÓN DOTACIONAL Nº 6 DO PEPRI CASCO VELLO. APROBACIÓN DEFINITIVA. EXPTE 231/413.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DE URBANISMO:

3. EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS:
a. EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO PLANEAMENTO NO CAMIÑO FORTE Nº 24. EXPTE 15757/423.
b. EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO PLANEAMENTO NA RÚA MANUEL LAGO LAGO Nº 34. EXPTE 15599/423.
4. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA CONCELLEIRA-DELEGADA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS DE DATA 05.03.12 SOBRE INNECESARIEDADE DE LICENZA DE PARCELACIÓN DA FINCA SITA NO CAMIÑO CERQUIDE Nº 16. EXPTE 72977/421.

5. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:
a. AUTO DE DATA 16.02.12, RECAÍDO NO RCA PO 8386/2002, INTERPOSTO POR "COMUNIDADE DE MONTES EN MAN COMÚN DE BEADE" CONTRA RESOLUCIÓN DO XURADO DE EXPROPIACIÓN DO 11/05 E 25/06/2002 SOBRE A FINCA Nº 1 PARA A AMPLIACIÓN DA UNIVERSIDE DE VIGO-2ª FASE INSTANDO A EXECUCIÓN FORZOSA DA SENTENZA DICTADA O 15.11.06 QUE ESTIMA PARCIALMENTE O RECURSO PRESENTADO. ESTIMA EN PARTE AS PRETENSIÓNS DA RECORRENTE.
b. SENTENZA DE DATA 25.01.12, RECAÍDA NO RCA PO 118/2008, INTERPOSTO POLA ENTIDADE MERCANTIL "INPIFER S.A." CONTRA DESESTIMACIÓN DO RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO CONTRA RESOLUCIÓN DA
DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA DE 06.03.08 DENEGATORIA DA LICENZA DE POSTA EN FUNCIONAMENTO DO LOCAL SITO NA RÚA SALAMANCA Nº 15 PARA O DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE DE GARAXE-APARCAMENTO DE VEHÍCULOS. DESESTIMA O RECURSO PRESENTADO.
c. SENTENZA DE DATA 20.01.12, RECAÍDA NO RCA PA 440/2011, INTERPOSTO POR DONA CARMEN COMESAÑA TOMBILLA E OUTRO CONTRA RESOLUCIÓN DO 21.09.11 DA CONCELLEIRA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO DE DATA DESESTIMATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO CONTRA RESOLUCIÓN DO DELEGADO DE URBANISMO DE
31.03.11 POLA CAL SE IMPÓN UNHA MULTA COERCITIVA POR INCUMPRIMENTO DA ORDE DE DERRUBA. EXPTE 15150/423. DESESTIMA O RECURSO PRESENTADO.
d. SENTENZA DE DATA 27.12.11 RECAÍDA NO RCA PO 42/2011 INTERPOSTO POR "SUPERMERCADO MOLDES S.A." CONTRA RESOLUCIÓN DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 01.12.10 POLA QUE SE DENEGA A LICENZA DE OBRAS DE ADAPTACIÓN DE LOCAL E ACTIVIDADE DE SUPERMERCADO NO LOCAL SITO NA RÚA CAMILO VEIGA Nº 23.
DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.
e. SENTENZA DE DATA 20.02.12 RECAÍDA NO RCA PO 287/2011 INTERPOSTO POR " ALMACENES ELÉCTRICOS DE GALICIA S.A." CONTRA RESOLUCIÓN DE 06.05.11 DO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA DESESTIMATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DE 26.03.09 POLA QUE SE DESESTIMOU A LICENZA DE ACTIVIDADE PARA ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO MAIORISTA NA NAVE SITA NO CAMIÑO GANDARIÑA Nº 19. EXPTE 33877/422. DESESTIMA O RECURSO PRESENTADO.
f. SENTENZA DE DATA 12.01.12 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4130/2011 INTERPOSTO POR "ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES LAGOA S.A." CONTRA SENTENZA ESTIMATORIA DO RECURSO PRESENTADO POR " VOCES POLO LITORAL DE TEIS" CONTRA INACTIVIDADE DO CONCELLO NA EXECUCIÓN DA RESOLUCIÓN DE 13.01.05 RECAIDA NO
EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA NO CAMIÑO ESPIÑEIRO-TEIS. EXPTE 12803/423. DESESTIMA A APELACIÓN INTERPOSTA.
g. SENTENZA DE DATA 26.01.12 RECAIDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4316/2011 INTERPOSTO POR D. JOSÉ MARÍA GIL GARCÍA CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RCA INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DO CONCELLO DE VIGO DE 20.07.09 POLA QUE SE DECLARA RESTAURADA A LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS NON
AXUSTADAS Á LICENZA CONCEDIDA Á SOCIEDADE MERCANTIL " GESTIÓN INMOBILIARIA GALICIA 2001 S.L." NUN EDIFICIO NA RÚA TEIXUGUEIRAS.DESESTIMA A APELACIÓN INTERPOSTA.
h. SENTENZA DE DATA 26.01.12 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4430/2011 INTERPOSTO POR "YATESPORT S.A." CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RCA PRESENTADO CONTRA RESOLUCIÓN DO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA DE DATA 21.12.09 (EXPTE 13316/423) POLA QUE SE ACORDA O CESE DA ACTIVIDADE DA NAVE C NO PORTO DEPORTIVO DE " A LAGOA" E CONTRA RESOLUCIÓN DE 08.03.2010 CONFIRMATORIA EN REPOSICIÓN. DESESTIMA A APELACIÓN INTERPOSTA.
i. SENTENZA DE DATA 04.01.12 RECAÍDA NO RCA PO 199/2011, INTERPOSTO POR NURIA GONZÁLEZ PRELCIC CONTRA RESOLUCIÓN DE DATA 14.04.11 ACORDADA POLO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO POLA QUE SE ACORDA DESESTIMAR A SOLICITUDE DE DELIMITACIÓN DUNHA ZONA DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS NO CAMIÑO DA GÁNDARA-SAIÁNS PRESENTADA O 23.12.10. DESESTIMA O RECURSO PRESENTADO.
j. SENTENZA DE DATA 02.02.12 RECAÍDA NO RCA PO 4674/2008 INTERPOSTO POR "CENTRO DE ESTUDIOS MARTÍN CÓDAX" CONTRA ORDEN DA CPTOPT DE 16.05.08 POLA QUE SE APROBOU DEFINITIVAMENTE DE XEITO PARCIAL O PXOM DE VIGO. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.
k. SENTENZA DE DATA 14.02.12 RECAÍDA NO RCA PO 384/2010 INTERPOSTO POR " ESTACIÓN DE SERVIZO CARBALLAL S.L." E OUTRO CONTRA RESOLUCIÓN DE 10.03.10 POLA QUE SE LEGALIZA E AUTORIZA A
LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS DE DÚAS EDIFICACIÓNS NA AVDA DO AEROPORTO 473 E 532. EXPTE 34692/422-65508/421. ESTIMA PARCIALMENTE O RECURSO E ANULA A RESOLUCIÓN RECORRIDA.
l. SENTENZA DE DATA 02.02.12 RECAÍDA NO RCA PO 4654/2008 INTERPOSTO POR ANTONIO CASTELO SILVEIRA CONTRA ORDEN DA CPOTOPT DE 16.05.08 DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE FORMA PARCIAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.
m. AUTO DE DATA 09.02.2012 RECAÍDO NO RECURSO DE APELACIÓN 4199/2011 INTERPOSTO POLO CONCELLO DE VIGO CONTRA AUTO 09/03/11 SOBRE INSCRICIÓN DE OBRA NOVA DO EDIFICIO DO Nº 13 DA UE ROSALÍA DE
CASTRO II. REXEITA A APELACIÓN INTERPOSTA.
n. SENTENZA DE DATA 20.02.12 RECAÍDA NO RCA PA 457/2011 INTERPOSTO POR GONZALO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ CONTRA INACTIVIDADE DO CONCELLO EN RELACIÓN COAS DENUNCIAS URBANÍSTICAS FORMULADAS CONTRA RAMÓN FERNÁNDEZ LINARES POR EXECUCIÓN DE OBRAS SEN LICENZA E SEN AXUSTARSE Á NORMATIVA URBANÍSTICA . ESTIMA PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO.
o. SENTENZA DE DATA 20.02.12 RECAÍDA NO RCA PO 97/2011 INTERPOSTO POR EMILIO ESTEVEZ RODRÍGUEZ CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA POR SILENZO ADMINISTRATIVO DA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL PRESENTADA O 12.03.10 EN RELACIÓN COA ANULACIÓN DE LICENZAS DE PARCELACIÓN E EDIFICACIÓN AUTORIZADAS EN DATA 03.05.01 E 27.03.03. DESESTIMA O RECURSO PRESENTADO.
p. SENTENZA DE DATA 22.02.12 RECAÍDA NO RCA PO 91/2008 INTERPOSTO POR " TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A." CONTRA RESOLUCIÓN DE 15.05.08 DO CONCELLEIRO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA DESESTIMATORIA DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA DENEGACIÓN DE LICENZAS DE OBRA E ACTIVIDADE PARA UNHA
ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓBIL NA EDIFICACIÓN DO CENTRO COMERCIAL GRAN VÍA SITO EN MIRADOIRO 2-FREIXEIRO. DESESTIMA O RECURSO PRESENTADO.
q. SENTENZA DE DATA 22.02.12 RECAÍDA NO RCA PO 23/09 INTERPOSTO POR JOSÉ FERREIRA FERNÁNDEZ CONTRA RESOLUCIÓN DE 24.11.08 DO DELEGADO DE URBANISMO E VIVENDA POLA QUE SE DESTIMA O RECURSO DE REPOSICIÓN FORMALIZADO CONTRA RESOLUCIÓN DE 06.10.05 POLA QUE SE DECLARA EN RUINA A EDIFICACIÓN SITA NA RÚA RAMÓN NIETO Nº 21. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.
6. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS:
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1. 75770/421.- DANIEL FERNÁNDEZ GÓMEZ DEVOLUCIÓN AVAL
2. 67904/421.- ABELARDO ALONSO PÉREZ REFORMA/AMPLIACIÓN
3. 75401/421.- MIGUEL FREIRÍA ALONSO MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
4. 75773/421.- SALVADOR MAGALLANES PÉREZ MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
5. 73586/421.- Mª MERCEDES FAZA COSTAS PRIMEIRA OCUPACIÓN
6. 74919/421.- Mª LUZ COSTAS UCHA PRIMEIRA OCUPACIÓN
7. 75208/421.- MARINA DAVILA CRESPO PRIMEIRA OCUPACIÓN
8. 75272/421.- SAEC DATA, SA REFORMA COMERCIAL
9. 75747/421.- JUAN A. DE OCA CANCELA PECHE (MÉT. SIMPLIFICADO)
10. 75731/421.- COM. PROP. E. GREGORIO FDEZ 3 RESTAURACIÓN FACHADAS
DESESTIMADAS:
11. 67231/421.- DELFINA VILA CORREA VIVENDA UNIFAMILIAR
12. 70047/421.- VILAMAR CRESPO PANEIS PUBLICITARIOS
INFORME:
13. 59588/421.- ROSA Mª ELORZA CASTRO VIVENDA UNIFAMILIAR
14. 73830/421.- SESTRAMA 09, SL VARIOS
RECTIFICACIÓN:
15. 63992/421.- UBALDO BASTERO SALGUEIRO PARCELACIÓN
PRÓRROGA:
16. 59312/421.- DARÍO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ E OUTROS EDIFICIO
17. 69023/421.- ISOLINA LAGO NAZARA CAMBIO DE CUBERTA
OUTRAS RESOLUCIÓNS:
18. 1885/421.- CONSTRUCCIONES GRIAL, SA EDIFICIO

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
19. 30935/422.- Mª DOLORES RODRÍGUEZ MALLO BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
20. 56197/421.- Mª JESÚS REGADES MARTÍNEZ REFORMA COMERCIAL
21. 73235/421.- Mª JESÚS MONZÓN FRASQUET REFORMA COMERCIAL
22. 37954/422.- Mª JESÚS MONZÓN FRASQUET COMERCIO
23. 38626/422.- ART AND BEAUTY, CB COMERCIO
24. 38742/422.- VERÓNICA PRESA GÓMEZ COMERCIO
25. 38819/422.- EKOMAR PESCADERÍAS, SL COMERCIO
RENUNCIA:
26. 5034/422.- JOSÉ C. REY FERNÁNDEZ COMERCIO
27. 37378/422.- LORENA ENRÍQUEZ BARREIRO CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
DESESTIMADAS:
28. 67589/421.- CAFETERÍA HUMOS, SLU REFORMA COMERCIAL
29. 35372/422.- CAFETERÍA HUMOS, SLU BARES/RESTAURANTES
DESESTIMENTO:
30. 25674/422.- SILICON VAL, SL VENDA POLO MIÚDO
31. 34142/422.- SOCIEDAD DE PREVENCIÓN IBERMUTUAMUR OFICINA
REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
32. 38204/422.- DENSO SISTEMAS TÉRMICOS ESPAÑA, SA VENDA POR XUNTO
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE BARRIOS HISTÓRICOS:
ESTIMADAS:
33. 752/426.- DKV SEGUROS Y REASEGUROS, SA REFORMA COMERCIAL
34. 69605/421.- IN PARADIS PERFUMERÍAS, SL REFORMA COMERCIAL
35. 36385/422.- IN PARADIS PERFUMERÍAS, SL COMERCIO
36. 38601/422.- ALFONSO G. DE VALENZUELA RIVAS COMERCIO
37. 751/426.- DKV SEGUROS Y REASEGUROS, SA OFICINAS
38. 37557/422.- WIRELESS GALICIA, SL OFICINAS
RENUNCIA:
39. 31692/422.- ESTRATEGIA Y GESTIÓN AMBIENTAL, SL OFICINA
7. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS

Vigo, 12 de marzo de 2012
A Xerente de Urbanismo, María Carneiro López

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa
inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 16 de marzo de 2012, ás 8:30 horas , en primeira
convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do
Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.
Vigo, 12 de marzo de 2012

O Alcalde,Abel Caballero Álvarez

O Secretario da Xerencia de Urbanismo,
PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia
(Resolución do 22.09.2011)
Gustavo Rodríguez Bartol