Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 23 abr 2015
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:
ORDE DO DÍA:

1.ACTA ANTERIOR (17.04.2015).
ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:
2.EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN AXUSTARSE Á LICENZA E ILEGALIZABLES NA AVDA AEROPORTO NÚM. 150. EXPTE 18058/423.
3.CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE REDACCIÓN DAS FICHAS DO PLAN ESPECIAL DO ENSANCHE E CIDADE CENTRAL. AUTORIZACIÓN DO GASTO E APROBACIÓN DE PREGOS. EXPTE 8045/407.
4.- DAR CONTA DOS CAMBIOS NA EXECUCIÓN DAS OBRAS DE DERRUBA PARCIAL DUN EDIFICIO SITO NA RÚA SANTA TEGRA NÚM. 71. EXPTE 7295/407.
4.DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA VICEPRESIDENTA DA XMU DO 16.04.2015 DE INICIO DO PROCEDEMENTO PARA O ALLEAMENTO DAS PARCELAS MUNICIPAIS CON DESTINO Á CONSTRUCIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIARES LIBRES 225 E 226 DO IPMS (PARCELA 10 E 11 DA "U.A-2 CARRASQUEIRA"). EXPTE 1815/433.
5.DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA VICEPRESIDENTA DA XMU DO 21.04.2015 DE INADMISIBILIDADE A TRÁMITE DA SOLICITUDE DE INCOACIÓN DE PROCEDEMENTO EXPROPIATORIO POR MINISTERIO DE LEI NO CAMIÑO CARBALLAL, CORUXO. EXPTE 243/413.
6.DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA VICEPRESIDENTA DA XMU DO 07.04.2015 SOBRE DEVOLUCIÓN DE AVAL PARA PARTICIPAR NA POXA PÚBLICA PARA O ALLEAMENTO DAS 28 VIVENDAS MUNICIPAIS NA RÚA REPÚBLICA ARXENTINA NÚM. 12,14, DECLARADAS DESERTAS. EXPTE 1814/433.
7.DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:
a.SENTENZA DO TSXG DO 18.02.2015 RECAÍDA NO RCA PO 7672/2012 INTERPOSTO POLO CONCELLO DE VIGO CONTRA ACORDO DO XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA DE 12.07.2012 NO QUE DESATENDE O REQUIRIMENTO PREVIO DO CONCELLO DE VIGO EN RESOLUCIÓN DO 02.02.2012 QUE FIXA O XUSTIPREZO DA FINCA NÚM. 5 DO PROXECTO "818- ÁREA DOTACIONAL NÚM. 1 DO PEPRI CASCO" NA RÚA CELSO EMILIO FERREIRO. EXPTE 206/413. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.
b.SENTENZA DO XULGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚM. 1 DE VIGO RECAÍDA NO RCA PO 150/2012 INTERPOSTO POR CLOTILDE LOZANO FERNÁNDEZ CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO DO 02.02.2012 SOBRE DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN POR OBRAS ILEGAIS NA RÚA MIRAFLORES NÚM. 8. EXPTE 14696/423. ESTIMA O RECURSO PRESENTADO.
c.SENTENZA DO TSXG DO 26.02.2015 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4245/14 INTERPOSTO POR CARLOS RAMOS PALMERO CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RCA PRESENTADO CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DO RECURSO DE REPOSICIÓN FORMULADO CONTRA RESOLUCIÓN DO 28.02.2008 POLA QUE SE AUTORIZA O PROXECTO REFORMADO E CAMBIO DE USO DE HOSTELERÍA A VIVENDA UNIFAMILIAR NO LUGAR DE BREADOURO. CORUXO.DESESTIMA O RECURSO PRESENTADO.
d.SENTENZA DO TSXG DO 05.03.2015 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4438/2014 INTERPOSTO POR FRANCISCO JESÚS ROMÁN VAZQUEZ E OUTROS CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RCA PRESENTADO POLOS MESMOS RECORRENTES CONTRA ACORDOS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 22.03.2013 E 01.06.2012 POLO QUE SE APROBOU A ESCRITURA NOTARIAL DE CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DA "APR A-5 39 VIA NORTE". DESESTIMA O RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO.
e.SENTENZA DO XCA NÚM. 2 DE VIGO DO 30.03.2015 RECAÍDA NO RCA PO 252/2014 INTERPOSTO POR AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO CONTRA RESOLUCIÓN DA VICEPRESIDENTA DA XMU POLA QUE SE APROBA A LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DO CUSTO DAS OBRAS EXECUTADAS SUBSIDIARIAMENTE NA NAVE FRIGORÍFICOS BERBÉS NA AVDA BEIRAMAR NÚM. 73. ESTIMA O RECURSO PRESENTADO.
f.SENTENZA DO TRIBUNAL SUPREMO DO 17.03.2015 RECAÍDA NO RECURSO DE CASACIÓN 3688/2012 INTERPOSTO POR GASPAR ROBLES ECHENIQUE CONTRA SENTENZA DO 28.06.2012 CONTRA ORDE DO 16.05.2008 DA COPTOPT DA XUNTA DE GALICIA POLO QUE SE APROBOU DEFINITIVAMENTE O PXOM DE VIGO. DECLARA QUE NON HA LUGAR AO RECURSO DE CASACIÓN.
g.SENTENZA DO TRIBUNAL SUPREMO DO 18.02.2015 RECAÍDO NO RECURSO DE CASACIÓN 1663/2013 INTERPOSTO POR "COLECTIVO DE PROPIETARIOS AFECTADOS DE SAN PEDRO DE SÁRDOMA, ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POLA RONDA DE VIGO E ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS E VECIÑOS DE SANTA LUCÍA CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RCA PRESENTADO CONTRA ORDES DO 16.05.2008 E 13.09.2009 DA COPTOT POLA QUE SE APROBOU DEFINITIVAMENTE DE XEITO PARCIAL O PXOM DE VIGO. DESESTIMA O RECURSO PRESENTADO.
1.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DAS OFICINAS DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES, INSTALACIÓNS E BARRIOS HISTÓRICOS QUE RESOLVEU A VICEPRESIDENTA DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO:
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:

1.36831/422.- DAVID SANZ SASTRE CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
2.80876/421.- JOSÉ MARÍA BOLAÑO OTERO EDIFICIO
3.83505/421.- PIZARRO GESTIÓN, SL EDIFICIO
4.78950/421.- MIGUEL A. CABALEIRO NOVELLE VIVENDA UNIFAMILIAR
5.80694/421.- FRANCISCO J. ALONSO LAGO VIVENDA UNIFAMILIAR
6.81031/421.- SATURNINO JARDÓN LOSADA VIVENDA UNIFAMILIAR
7.81249/421.- INVERSIONES MACANI, SL VIVENDA UNIFAMILIAR
8.83673/421.- BARREIRO NÚÑEZ MONLLOR, SL REFORMA/AMPLIACIÓN
9.84074/421.- ANA M. TRAPIELLA PÉREZ REFORMA/AMPLIACIÓN
10.82461/421.- DOLORES RODRÍGUEZ COSTAS MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
11.83530/421.- SATURNINO JARDÓN LOSADA VARIOS
12.84039/421.- M. VÁZQUEZ PROMOCIÓN EDIFICIOS, SL PRIMEIRA OCUPACIÓN
13.83528/421.- COM. PP. SANJURJO BADÍA 97 ASCENSORES
14.81079/421.- LUIS ROMERO CARIDE DEMOLICIÓNS (MÉT. SIMPLIF.)
15.82780/421.- M. LUISA RIVERA GÓMEZ DEMOLICIÓNS (MÉT. SIMPLIF.)

RENUNCIA:

16.80502/421.- VÍCTOR FIGUEROA LEIRÓS PARCELACIÓN

INADMISIÓN:

17.76283/421.- M. CARMEN NARANJO GARCÍA INC. FORA ORDENACIÓN

DESESTIMADAS:

18.80593/421.- ANGÉLICA GATO VILA INSTALACIÓN
19.40947/422.- CONSTRUCCIONES GRIAL, SA BARES/RESTAURANTES
20. 343/420.- CORP. INGENIERÍA NAVAL MECÁNICA VIGUESA OFICINAS

CADUCIDADE:

21.34571/422.- EXCLUSIVAS E. VILLARES, SL VENDA POLO MIÚDO
22.23323/422.- PRUDENCIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
23.40234/421.- PRUDENCIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ REFORMA/AMPLIACIÓN
24.67573/421.- IRIS C. PEREIRA ALMADA REFORMA COMERCIAL
25.35368/422.- IRIS C. PEREIRA ALMADA BARES/RESTAURANTES

PRÓRROGA:

26.69907/421.- M. EDITA VILA FIGUEIREDO VIVENDA UNIFAMILIAR

EXPEDIENTE DE LICENZAS DE BARRIOS HISTÓRICOS:
ESTIMADAS:

27. 2840/426.- COM. PP. URZÁIZ 96 CAMBIO DE CUBERTA

PRÓRROGA:

28. 1989/426.- EMILIO FERNÁNDEZ MONZONIS COMERCIO/REF.COMCIAL.
10.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS
Vigo, 21 de abril do 2015
A XERENTE DE URBANISMO

María Carneiro López
DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres dia 24 de abril de 2015, ás 8:30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.

Vigo, 21 de abril de 2015

O Alcalde-presidente, O secretario da XMU


Abel Caballero Álvarez José Riesgo Boluda