Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 23 abr 2015
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 24 DE ABRIL DE 2015.

1.- Acta da sesión ordinaria do 10 de abril, extraordinaria e urxente do 10 de abril e dúas sesións extraordinarias e urxentes do 13 de abril de 2015.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Dar conta de Sentenzas e Decretos:

a) Expediente nº 8941-111. Decreto do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo. RC-A nº P.A. 8/2015. Demandante: D. JAVIER JIMÉNEZ BORJA. Obxecto: SANCIÓN TRÁFICO. Desestimento do actor.

b) Expediente nº 8934-111. Decreto do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo. RC-A nº 5/2015 P.A. Demandante: Dª FRANCISCA GARCÍA MARTÍNEZ. Obxecto: Resolución do 15.10.2014. RPA, caída nun paso de peóns o 22.2.2013 (Expte. 4093/243).Desestimento da actora.

c) Expediente nº 8597-111. Sentenza do Xulgado do Social nº 3 de Vigo. Proc. 320/14 D.O.I. Demandante: Dª SUSANA GONZÁLEZ TORRES. Obxecto: X.G.L 31.1.2014: cesamento da relación laboral indefinida. Persoal indefinido-non fixo, extinción por cobertura regular da praza. Técnico medio Servizos Económicos). Regularización do persoal do departamento de Emprego. Desestimado o recurso.

2ª INSTANCIA. TSXG, Sala do Social. SUPLICACIÓN nº 4682/2014. Desestimado o recurso.

d) Expediente nº 7914-111. Sentenza do Xulgado do Mercantil nº 3 de Pontevedra. Proc. Ordinario 56/2013. Demandante: Dª MARÍA ISABEL MOURIÑO PINO. Obxecto: Propiedade intelectual, reclamación por infracción dereito integridade da obra ("VICUS PETRAE"). Estimado parcialmente. Comunicada na X.Goberno 5.12.14.

2ª INSTANCIA. Sentenza da AUDIENCIA PROVINCIAL, SECCIÓN 1ª. APELACIÓN nº 70/2015. Desestimada a apelación.

e) Expediente nº 8379-111. Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 1/2014 P.O. Demandante: PAZO DE CONGRESOS DE VIGO, S.A. Obxecto: Resolución do 31 de outubro de 2013 (en reposición). Solicitude do 26.6.2013 de restablecemento do equilibrio económico-financiero do contrato. Desestimado o recurso.

f) Expediente nº 8844-111. Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo. RC-A nº 372/2014 P.A. Demandante: Dª EMMA DOMÍNGUEZ BARREIRO. Obxecto: RPA, caída o 25.3.2012 na beirarrúa (Expdte.: 3757/243) Desestimado o recurso.

g) Expediente nº 8973-111. Decreto do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 38/15 P.A. Demandante: D. BRUNO OCTAVIO VÁZQUEZ ALONSO.Obxecto: Resolución do 10.12.2014. SANCIÓN DE TRÁFICO, estacionamento incorrecto.Expdte.: 138674877. Desestimento do demandante.

h) Expediente nº 8818-111. Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 352/14 P.A. Demandante: Dª MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ SOUSA.Obxecto: Resolución do 18.07.14. RPA, caída na piscina municipal de Teis o 25.09.2012. Desestimado o recurso.

i) Expediente nº 4886-111. Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 119/2008 P.O. Demandante: "LA VOZ DE GALICIA, S.A.".Obxecto: RPA por non inserción publicitaria/discriminación. Desestimado o recurso.

2ª INSTANCIA. Sentenza do TSXG, Sala do C-A, Sección 3ª. APELACIÓN nº 7135/2014. Desestimada a apelación.

k) Expediente nº 8602-111. Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A P.O. Nº 110/2014. Demandante: UNIVERSIDADE DE VIGO. Obxecto: Resolución do TE-A Concello de Vigo do 28.6.2013. Liquidación do ICIO.

2ª INSTANCIA. Sentenza do TSXG, Sala do C-A, Sección 4ª. APELACIÓN nº 15019/2015. Estimada en parte a apelación.

l) Expediente nº 8639-111. Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A P.O. Nº 147/2014. Demandante: UNIVERSIDADE DE VIGO. Obxecto: Resolución do 16.12.2013 do TE-A do Concello de Vigo. Liquidación do IBI 2013 (3 inmobles).Desestimado o recurso.

2ª INSTANCIA. Sentenza do TSXG, Sala do C-A, Sección 4ª. APELACIÓN nº 15020/2015.Estimada en parte a apelación.

m) Expediente nº 8803-111. Sentenza do Xulgado do Social nº 1 de Vigo.Procedemento 961/14 (SANCIÓN-Disciplinario). Demandante: D. JOSÉ MARÍA ABALDE ALONSO. Obxecto: Resolución do 18.7.2014. Sanción de 6 meses por falta moi grave (95.2 EBEP).Expdte.: 5333/12. Estimado parcialmente o recurso.

n) Expediente nº 8992-111. Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo. RC-A nº 46/2015 P.A.Demandante: Dª PATRICIA ALEXANDRA DA CUNHA SOUSA. Obxecto: Desestimación presunta de reposición. SANCIÓN DE TRÁFICO. Expdte.: 138666939. Estimado o recurso.

o) Expediente nº 8592-111. Sentenza do XULGADO SOCIAL nº 3 DE VIGO no Procedemento 287/2014 (D.O.I) Demandante: Dª M. BELÉN PÉREZ FREIRE. Obxecto: XGL 31.1.2014. Extinción da relación laboral indefinida non fixa, por cobertura legal da praza creada para regularizar a situación. Desestimado o recurso.

2ª INSTANCIA. Sentenza do TSXG, Sala do Social. SUPLICACIÓN 4652/2014. Desestimada a suplicación.


BENESTAR SOCIAL
3.- Proxecto de convenio coa Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias de Galicia (AFAGA) para o desenvolvemento do programa de respiro familiar para persoas con demencia neurodexenerativa- ano 2015. Expte. 104414/301.

4.- Redución do prezo hora por efecto do IPC negativo no preíodo revisado, agosto 2013-setembro 2014, do contrato do SAF. Expte. 104955/301.

5.- Resolución de axudas municipais escolares excepcionais de comedor da convocatoria de axudas municipais escolares de libros, material escolar e comedor para o curso 2014-2015. Expte. 93407/301.


CEMITERIOS
6.- Proposta de aprobación da certificación final das obras do "Proxecto básico e de execución de consolidación de cimentación de nichos no cemiterio de Teis do Concello de Vigo". Expte. 10267/255.CONTRATACIÓN
7.- Modificación do Prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación de servizos para a xestión parcial, docencia e desenvolvemento da Escola municipal de Teatro de Vigo. Expte. 16769/332.

8.- Desestimento dos lotes 1 a 5 do procedemento aberto para a contratación do subministro de vestiario para o persoal do Concello de Vigo. Expte. 71366/250.

9.- Desestimento no procemento aberto para a contratación do subministro en réxime de arrendamento de dispositivos de impresión. Expte. 7075/113.

10.- Devolución de fianzas:
a) ORECO S.A. Expte. 5105/241.
b) ORECO S.A. Expte. 5131/241.

CULTURA, FESTAS E MUSEOS
11.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Cultura e Bibliotecas durante o mes de marzo de 2015. Expte. 14983/331.

12.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Festas durante o mes de marzo de 2015. Expte. 6089/335.

DEPORTES
13.- Devolución de aval constituído como garantía do acopio de materiais para a obra de reforma do Campo de Fútbol das Travesas". Expte. 13166/333.

EDUCACIÓN
14.- Modificación do contrato para o desenvolvemento do Programa municipal de Inmersión Lingüística "Vigo en Inglés 2015". Expte. 16073/332.


EMPREGO
15.- Resolución de recurso de reposición interposto contra a aprobación das Bases reguladoras da convocatoria de subvencións para o Fomento do Emprego de entidades sen ánimo de lucro. Expte. 11743/77.LIMPEZA
16.- Prórroga do contrato do servizo de mantemento e reparación das instalacións de contenerización soterrada do Concello de Vigo. Expte. 5373/252.

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
17.- Protocolo de colaboración para a organización do Programa "APEGO" dirixido a fomentar e mellorar a transmisión do galego. Expte. 1923/334.

PARQUES E XARDÍNS
18.- Solicitude de asistencia do xefe do Servizo de Montes, Parques e Xardíns ao "42 Congreso Nacional de Parques e Xardíns Públicos" a realizar en Oviedo do 25 ao 27 de marzo de 2015. Expte. 7951/446.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
19.- Proxecto de convenio de colaboración coa AVCD. Monte da Mina para axudar cos gastos de mantemento da entidade para o desenvolvemento das súas actividades entre os meses de xaneiro e outubro e para a coordinación e xestión do Viveiro de Asociacións. Expte. 6987/320.

20.- Proxecto de convenio de colaboración coa "Federación de Peñas Recreativas El Olivo" para o fomento das actividades realizadas entre xaneiro e outubro de 2015. Expte. 6988/320.

PATRIMONIO HISTÓRICO
21.- Toma de coñecemento da acta de comprobación de replanteo e da suspensión temporal das obras de rehabilitación da Casa do Patín. Expte. 7457/307.

SERVIZOS XERAIS
22.- Proposta de autorización para o inicio do expediente para a redacción do Proxecto modificado nº 1 sen incremento económico do proxecto de humanización da rúa Alonso Ojeda. Expte. 2616/443.


RECURSOS HUMANOS
23.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal da Policía Local por servizos de Gran Gala, con motivo da visita do cónsul de Venezuela. Expte. 26440/220.

24.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal do servizo de Cemiterios, correspondente ao mes de febreiro de 2015. Expte. 26420/220.

25.- Complemento por funcións realizadas derivadas de encomenda de funcións. Expte. 19724/240.

26.- Dar conta á X.G.L. das seguintes resolucións:

a) Sobre instruccións de servizo de D. Manuel Ángel Córdoba Ardao. Expte. Núm.: 26507/220.

b) Sobre situación de excedencia voluntaria por interese particular de D. Pedro Micael Díaz Justo, con efectos de 22/04/2015. Expte. Núm.: 26544/220.

XUVENTUDE
27.- Expediente de contratación, por procedemento aberto, de servizos de dinamización xuvenil. Expte. 4319/336.

28.- Terceira revisión do IPC do contrato do Servizo de Dinamización Xuvenil do Castro. Expte. 4399/336.

29.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 24 de abril de 2015, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 23 de abril de 2015.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.