Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 19 mar 2015
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 23 DE MARZO DE 2015.


1.- Acta da sesión extraordinaria e urxente do 4 de marzo, ordinaria do 6 de marzo, e extraordinarias e urxentes do 10 e 11 de marzo de 2015.

CONTRATACIÓN
2.- Adxudicación do procedemento aberto para a contratación dos servizos de dinamización infantil. Expte. 4156/336.


CULTURA, FESTAS E MUSEOS
3.- Dar conta da relación de expedientes de contratación de gasto menor realizados polo Servizo de Cultura e Bibliotecas nos meses de xaneiro e febreiro de 2015. Expte. 14950/331.

4.- Proxecto de convenio de colaboración para a organización da Programación e Proxección de películas en versión orixinal. Expte. 5983/335.

DEPORTES
5.- Proposta de autorización para a organización do II Canicross Can de Palleiro o vindeiro 3 de abril. Expte. 13934/333.

EDUCACIÓN
6.- Dar conta de renuncia dun bolseiro de francés e proposta de incorporación do/a correspondente da lista de agarda das bolsas para estancias lingüísticas no estranxeiro do alumnado da EOIV, curso 2014-2015. Expte. 16332/332.

OSPIO
7.- Programa de Traballo e Plan de control de calidade das obras "Cubrición escaleiras mecánicas na rúa Segunda República". Expte. 2860/443.

8.- Programa de Traballo e Plan de control de calidade das obras "Execución de beirarrúas na rúa Saa-Beade". Expte. 2856/443.

9.- Programa de Traballo e Plan de control de calidade das obras "Remate das obras de humanización da avda. Hispanidade, entre Gran Vía e Zamora". Expte. 2857/440.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
10.- Convocatoria e bases reguladoras das subvencións para o fomento do asociacionismo e da participación cidadá (2015). Expte. 6973/320.
RECURSOS HUMANOS
11.- Deixar sen efecto o nomeamento interino por acumulación de tarefas de D. Eduardo Vicente Bea Puentes, e nomeamento interino por acumulación de tarefas dun axudante de oficios por un prazo máximo de seis meses, para o servizo de Vías e Obras. Expte. 26258/220.

12.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de tres axudantes de oficios por un período máximo de seis meses, para o servizo de Educación. Expte. 26399/220.

13.- Axudas sociosanitarias 2015 – 1ª fase. Expte. 26411/220.


SEGURIDADE
14.- Aclaración solicitada por Aparcamientos IC Gómez Ulla S.L. do acordo da X.Goberno Local de data 5.12.14. Expte. 1341/440.

15.- Devolución de garantías:
a) Asociación Cultural do Salvador de Teis. Expte. 92051/210.
b) Asociación Cultural Festas da Consolación de Coia. Expte. 90470/210.
c) Impermeba S.L. Expte. 89671/210.
d) Galserco Fachadas S.L. Expte. 92083/210.
f) Impermeba S.L. Expte. 92112/210.

SERVIZOS XERAIS
16.- Proposta de aprobación da memoria valorada para execución das obras "Desenrolo do plan de eficiencia e control de consumos municipais". Expte. 3136/440.

TESOURERÍA
17.- Dar conta do pase a vía de constrinximento de liquidacións por execución subsidiaria. Expte. 7811/407.

URBANISMO
18.- Constitución da entidade urbanística de conservación da U.E. 03 Chantada. Expte. 5144/401.

XUVENTUDE
19.- Proxecto de convenio coa Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral (APAMP) para o desenvolvemento dun Programa de dinamización infantil e xuvenil concretado nunha ludoteca. Expte. 4379/336.

20.- Proxecto de convenio coa Asociación Veciñal e Cultural de Lavadores para o desenvolvemento dun programa de dinamización infantil e xuvenil. Expte. 4373/336.

21.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 23 de marzo de 2015, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 18 de marzo de 2015.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.