Escoitar

Pleno da Corporación sesión EXTRAORDINARIA

venres, 25 abr 2014
PLENO DO EXCMO. CONCELLO .- Núm. 6


CONVOCATORIA


ORDE DO DIA para a sesión EXTRAORDINARIA que terá lugar o día 28 de ABRIL de 2014, ás NOVE HORAS, no salón de Plenos deste Concello.


ÚNICO.- Sorteo dos membros das MESAS ELECTORAIS para as vindeiras Eleccións de deputados ao Parlamento Europeo (25.05.2014).DECRETO DE CONVOCATORIA:

Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión EXTRAORDINARIA no salón de Plenos ás NOVE HORAS do día VINTE E OITO DE ABRIL, para resolver os asuntos da devandita relación.

Se na primeira convocatoria non existira o quorum necesario, entenderíase convocada a sesión automaticamente á mesma hora dous días despois.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Corporación para a súa concorrencia puntual ó acto e fágase público no taboleiro da Casa do Concello ós efectos de información.


Vigo, 24 de abril de 2014

O ALCALDE, O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Abel Caballero Álvarez José Riesgo Boluda