Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 24 abr 2014
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 25 DE ABRIL DE 2014.

1.- Acta da sesión ordinaria do 4 de abril, e extraordinarias e urxentes do 4 (dúas sesións), 9 e 10 de abril de 2014.

ASESORÍA XURÍDICA
2. - Dar conta das Sentenzas e Autos:

a)Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 1/2014. Demandante: D. AGUSTÍN POSADA IGLESIAS. Obxecto: Resolución do 16-10-2013 de responsabilidade patrimonial.Desestimado o recurso. .Expte. 8464/111

b) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A P.O.nº 96/2013. Demandante:COCHERAS OLÍVICAS DE PUENTES, S.A. Obxecto: XGL do 8-3-2013 e 19-4-2013, sobre modificación e resolución contractual.Concesión aparcadoiro Rosalía de Castro (lote 2).
Desestimado o recurso. Expte. 7942/111.

c) Sentenza do X. Social nº 2 de Vigo no P.O. Nº 503/2010 (Recoñecemento de dereito e cantidades) Demandante: Dª SONIA Mª GONZÁLEZ GONZÁLEZ. (Contratación temporal o 17-2-2009, técnica media-asesora de medio ambiente no marco do proxecto "Vigo Medio Natural" FSE). Estimado o recurso.

Sentenza do TSXG, Sala do Social, no rec. Suplicación nº 5159/2010, interposto polo CONCELLO DE VIGO contra a devandita Sentenza. Estimado o recurso.

Auto do TS, Sala do Social no rec. casación para a unificación da doutrina nº 1827/2013. Inadmitido o recurso da demandante contra a devandita sentenza do TSXG. Expediente nº 8583/111

d) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 30 / 2014 P.A. Demandante: PIGLEMFOR S.L. Resolución do 25 de novembro do 2013 (en reposición) Proc. Sanc . Contaminación acústica, discoteca "MONDO". Estimado o recurso. Expte. 8424/111.

e) Sentenza do TSXG, Sala do Social no rec. Suplicación nº 4524/2013
contra sentenza do X. Social nº 1 de Vigo (reforzo).Procedemento 28/2013, Conflito Colectivo na prestación do servizo de intervención familiar do Concello pola empresa CLECE, por MSCT en canto a horario e retribucións. Desestimado o recurso de suplicación.

f) Sentenza do TSXG, Sala do Social no rec. Suplicación 1250 / 2012, interposto por Dª. Mª CARMEN ALONSO COSTAS E 12 PERSOAS MAIS contra Sentenza do X.Social nº 1 de Vigo desestimatoria en relación coa reclamación previa persoal da contratación do servizo de atención á infancia, (Fundación Aldaba, agora CLECE). Desestimado o recurso de suplicación. Expte. 6936/111.

BENESTAR SOCIAL
3.- Solicitude de subvención do Proxecto anual de Servizos Sociais Comunitarios do ano 2014. Expte. 92052/301.

4.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Benestar Social no mes de xaneiro, febreiro e marzo de 2014. Expte. 93815/301.

CEDRO
5.- Indemnización substitutiva por importe de 5.530,96 € a favor de EULEN SEGURIDAD S.A. pola prestación dos servizos de vixilancia e seguridade na UAD CEDRO e nas UBAS- marzo 2014. Expte. 2135/315.

CULTURA, FESTAS E MUSEOS
6.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo departamento de Cultura no mes de marzo de 2014. Expte. 14628/331.

7.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Festas no mes de marzo de 2041. Expte. 5534/335.

8.- Subvención á Fundación Liste-Museo Etnográfico de Vigo para o exercizo 2014. Expte. 714/341.

9.- Asistencia de Marta Nuñez Aboy ao XV Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid entre os días 21 e 25 de maio de 2014. Expte. 14629/331.

DEPORTES
10.- Proposta de autorización para organizar a "XVII Medio Maratón de Vigo" o 11 de maio de 2014. Expte. 12863/333.

11.- Proposta de autorización para organizar a XVIII Regata de Primavera os vindeiros 26 e 27 de abril. Expte. 12961/333.

12.- Proposta de autorización para organizar a "I Carrera Escolar Ceip o Sello 2014" o vindeiro 31 de maio. Expte. 12917/333.
EDUCACIÓN
13.- Renuncia de bolseiro das bolsas de inglés para estancias lingüísticas no estranxeiro da EOIV e aceptación de praza e nova incorporación de alumno. Expte. 15970/332.

MEDIO AMBIENTE
14.- Asistencia a xornada formativa "III curso de actualidade xurídica de Réxime Local: A Reforma dos Gobernos e Administracións locais" en Pontevedra. Expte. 10125/306.

PATRIMONIO
15.- Aboamento de gastos de comunidade de vivenda municipal á Comunidade de veciños da rúa Martínez Garrido nº 71. Expte. 279/242.

16.- Aboamento de gastos de comunidade de vivenda municipal á Comunidade de veciños da rúa Torrecedeira 73. Expte. 302/242.

17.- Dar conta da resolución da Concelleira de Urbanismo, Cascos Históricos, Grandes Proxectos e Patrimonio de encomenda de funcións a diferentes funcionarios da Concellería. Expte. 19688/240.

PATRIMONIO HISTÓRICO
18.- Plan de Seguridade e Saúde das obras de construcción da segunda fase do Centro Galego de Fotografía. Expte. 7195/307.

RECURSOS HUMANOS
19.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal da Policía por servizos de Gran Gala con motivo do acto de Vigueses Distinguidos e do Día da Reconquista. Expte. 25106/220.

20.- Servizos realizados en sábados, domingos e festivos polo persoal administrativo do negociado de Cemiterios- marzo 2014. Expte. 25107/220.

21.- Complemento de produtividade por xornada partida do persoal adscrito ao negociado de Cemiterios- marzo 2014. Expte. 25109/220.

22.- Productividade por toxicidade do persoal do Servizo de Desinfección- marzo 2014. Expte. 25135/220.

23.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal dos distintos servizos correspondentes ao mes de marzo 2014. Expte. 25145/220.

24.-. Dar conta da Resolución do Concelleiro-delegado de Xestión Municipal de data10.04.14, relativa á solicitude de recoñecemento de consolidación de grao persoal de Dna. María José López Formoso. Expte. 25095/220.

SERVIZOS
25.- Dar conta da tramitación do expediente "Renovación das redes de saneamento e abastecemento no casco urbano. Fase 1A" (Plan de Inversións de Aqualia). Expte. 2413/440.

XUVENTUDE
26.- Indemnizacións substitutiva por importe de 13.718,29 € a favor da Fundación de Estudos e Análise FESAN pola prestación do Servizo de atención a nenos e nenas nas Ludotecas da Casa da Xuventude e Pavillón de Coia- marzo 2014. Expte. 4180/336.

27.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 25 de abril de 2014, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 23 de abril de 2014.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.