Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 9 feb 2012
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:
1. ACTA ANTERIOR (02. 02. 12).

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

2. EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:
a. EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NO CAMIÑO CURRAS Nº 32-SAN MIGUEL DE OIA. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN.EXPTE 15660/423.
b. EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLE COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA NA RÚA POULEIRA Nº 18. EXPTE 15228/423.

3. EXPEDIENTE DE ANULACIÓN DE AXUDA PARA REHABILITACIÓN DE INMOBLE NOS ELEMENTOS COMÚNS DA EDIFICACIÓN SITA NA RÚA PESCADORES Nº 4. BOUZAS. EXPTE 458/431.

4. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS DE DATA 30.01.12 SOBRE INNECESARIEDADE DE LICENZA DE PARCELACIÓN DA FINCA SITA EN SUBIDA O MARCO Nº 6-MOLEDO-SÁRDOMA. EXPTE 71017/421.

5. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS CORRESPONDENTES AOS MESES DE XULLO E AGOSTO DE 2011.

6. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS:
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1. 68097/421.- ANTONIA GESTEIRO PÉREZ VIVENDA UNIFAMILIAR
2. 72601/421.- ROBERTO PIÑEIRO MARCOS E OUTRA VIVENDA UNIFAMILIAR
3. 72651/421.- ÁLVARO A. IGLESIAS COMESAÑA VIVENDA UNIFAMILIAR
4. 72988/421.- PROMOCIONES VAL VIVENDA UNIFAMILIAR
5. 73936/421.- XESÚS E. IGLESIAS COMESAÑA VIVENDA UNIFAMILIAR
6. 75079/421.- ROGELIO ALONSO GONZÁLEZ DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
7. 75295/421.- EMILIO C. HEREDIA VIDAL DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
8. 75339/421.- PILAR GONZÁLEZ PANETE DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
9. 70709/421.- PIÑEIRA INVERSIONES INMOBILIARIAS PRIMEIRA OCUPACIÓN
10. 74344/421.- CARMEN COSTAS CARRERA E OUTRO PRIMEIRA OCUPACIÓN
11. 74471/421.- SUSANA MARTÍNEZ LAGO PRIMEIRA OCUPACIÓN
12. 73166/421.- MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ PARCELACIÓN
13. 73970/421.- ESTORS PULIDO, CB CAMBIO MATERIAL CUBERTA
14. 75310/421.- MARÍA LOMBA PEÑA CAMBIO MATERIAL CUBERTA
15. 75489/421.- JOSEFINA MOUGÁN CARIDE CAMBIO MATERIAL CUBERTA
16. 75521/421.- JULIO ABOLLO GARCÍA CAMBIO MATERIAL CUBERTA
17. 75539/421.- CENTRO MÉDICO EL CASTRO VIGO CAMBIO MAT. CUBERTA
18. 75527/421.- AMELIA H. REY NOVOA DEMOLICIÓNS (MET. SIMPLIFICADO)
19. 75537/421.- COM. PROP. TORRECEDEIRA 18 INSTALACIÓNS (MÉT. SIMPLIF.)
20. 74739/421.- IBERCISA REFORMA/AMPLIACIÓN
CADUCIDADE:
21. 45073/421.- GUILLERMO LAGO DAVILA VIVENDA UNIFAMILIAR
22. 42437/421.- AMADE, SA NAVE INDUSTRIAL
INFORME:
23. 69080/421.- COM. PROP. COLINA DE CASTRELOS EDIFICIO
RECTIFICACIÓN:
24. 73125/421.- MARGARITA ROSAS POUSADA VIVENDA UNIFAMILIAR
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
25. 18286/422.- DORIS LIMA ÁLVAREZ CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
26. 36617/422.- FERNANDO SÁNCHEZ MAZAS COMERCIO
27. 36169/422.- LIMPIEZAS Y SERVICIOS DE VIGO, SL OFICINAS
28. 38403/422.- ASOC. FAMILIARES DE ENFERMOS ALZHEIMER OFICINAS
DESESTIMADAS:
29. 37591/422.- MÓNICA LAGO ROUCO CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
DESESTIMENTO:
30. 25762/422.- NÁUTICA DE GALICIA, SA VENDA POLO MIÚDO
31. 33236/422.- CORREDOIRA COMUNICACIONES, SL OFICINA
32. 34817/422.- FORMATEN, SL OFICINA
33. 45639/421.- NÁUTICA DE GALICIA, SA REFORMA COMERCIAL
34. 35383/422.- AGUSTÍN M. FERNÁNDEZ ALONSO BARES/RESTAURANTES
35. 35333/422.- TICCO INGENIERÍA, SL OFICINAS
REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
36. 28939/422.- VODAFONE ESPAÑA, SA INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES
37. 30082/422.- TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA INSTAL. TELECOMUNICACIONES
38. 35086/422.- GRÚAS NANSI, SL GARAXE
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE BARRIOS HISTÓRICOS:
ESTIMADAS:
39. 25827/422.- BOSCH SECURITY SYSTEMS, SA OFICINA
40. 74327/421.- RAFAEL GUTIÉRREZ REVILLA REFORMA/AMPLIACIÓN
41. 75147/421.- EMPRESA FRAGA DE ESPECTÁCULOS, SA REFORMA/AMPLIACIÓN
42. 45769/421.- BOSCH SECURITY SYSTEMS, SA REFORMA COMERCIAL
RECTIFICACIÓN:
43. 61139/421.- MANUEL VÁZQUEZ PROMOCIONES, SL EDIFICIO
DESESTIMENTO:
44. 30392/422.- MARÍA PREGO GALERÍA DE ARTE, SL OFICINA
45. 32651/422.- IMES, SA OFICINA
46. 35313/422.- REDONDO ARIAS, SL COMERCIO

7. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS

Vigo, 6 de febreiro de 2012

A Xerente de Urbanismo,
María Carneiro López

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa
inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 10 de febreiro de 2012, ás 8:30 horas, en primeira
convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do
Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.

Vigo, 6 de febreiro de 2012

O Alcalde, Abel Caballero Álvarez

O Secretario da Xerencia de Urbanismo,PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia
(Resolución do 22.09.2011)
Gustavo Rodríguez Bartol