Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 9 feb 2012
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 10 DE FEBREIRO DE 2012.

1.- Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 27 de febreiro de 2012.

ALCALDÍA
2.- Proposta para deixar sen efecto as actuacións administrativas e acordos da X.Goberno local sobre o "convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e Emaús Fundación Social para a posta en funcionamento e xestión dun centro de acollida polivalente en Vigo". Expte. 7744/101.

EDUCACIÓN
3.- Nomeamento de representantes municipais nos Consellos Escolares dos centros de ensino público de Vigo no ano 2012. Expte. 13477/332.

4.- Adxudicación e denegación das bolsas "Alcaldía de Vigo" para estancias lingüísticas no estranxeiro para alumnado da Escola Oficial de Idiomas de Vigo, curso 2011-2012. Expte. 13180/332.

FOMENTO
5.- Plan de seguridade e saúde e aceptación do plan de residuos da obra "Humanización rúa Martínez Garrido. Fase II" . Expte. 2054/443.

6.- Plan de seguridade e saúde e aceptación do plan de residuos da obra "Humanización Doutor Marañón". Expte. 2070/443.

7.- Plan de seguridade e saúde e aceptación do plan de residuos da obra "Humanización da rúa Nicaragua" . Expte. 2071/443.

8.- Plan de seguridade e saúde e aceptación do plan de residuos da obra "Humanización da rúa Ramón Nieto. Fase II". Expte. 2072/443.

9.- Plan de seguridade e saúde e aceptación do plan de residuos da obra "Humanización da rúa Menéndez Pelayo". Expte. 2073/443.

10.- Plan de seguridade e saúde e aceptación do plan de residuos da obra "Humanización da rúa Pintor Colmeiro (entre rúa Tarragona e rúa Álvaro Cunqueiro". Expte. 2074/443.

11.- Plan de seguridade e saúde e aceptación do plan de residuos da obra "Humanización da rúa Brasil". Expte. 2075/443.


IGUALDADE
12.- Marco de actuación do programa de axudas económicas de apoio para mulleres vítimas de violencia de xénero, ano 2012. Expte. 5272/224.

MUSEOS
13.- Proposta de autorización do levantamento definitivo de depósito da obra "Asunción de la Virgen, de Luca Giordano" promovido polo Museo Nacional del Prado. Expte. 4547/337.

PATRIMONIO
14.- Procedemento aberto para a adxudicación da concesión administrativa para o aproveitamento privativo do inmbole "cafetería-Mirador do Castro" sito no Parque do Castro de Vigo. Expte. 18694/240.

RECURSOS HUMANOS
15.- Proposta de nomeamento como funcionario de carreira de D. Sergio Sangiao Varela, policia en prácticas, unha vez superado o regulamentario curso selectivo na AGSP. Expte. 22795/220.

16.- Proposta de nomeamento como funcionarios/as de carreira de tres administrativos de administración xeral, pola quenda libre, con cargo a prazas vacantes incluídas na OEP 2008. Expte. 22783/220.

17.- Proposta de nomeamento como funcionarias de carreira de doce auxiliares de administración xeral, pola quenda libre, con cargo a vacantes incluídas na OEP 2008. Expte. 22789/220.

18.- Indemnización por razón de servizo a D. Francisco Javier González-Yebra Pimentel. Expte. 22299/220.

19.- Dar conta da resolución deixando sen efecto a reducción de xornada da funcionaria Dª Estíbaliz García Guntiñas. Expte. 22787/220.

20.- Execución de títulos xudiciais 6/2011 do Xulgado do Social nº 2, de Vigo, no procedemento 1160/2010 en concepto de cantidades (Celia Monasterio Roldan). Expte. 22736/220.

21.- Execución de títulos 7/2012 do Xulgado do Social nº 3, de Vigo, no procedemento 927/2010, en materia de cantidades (Nuria Vilasoa Núñez). Expte. 22735/220.

22.- Recurso de reposición presentado por D. Francisco José Martínez Palacian. Expte. 22784/220.

23.- Recurso de Alzada contra praza axudante de oficios (OEP 2008) interposto por D. Eduardo Vicente Bea Puentes. Expte. 22776/220.

24.- Recurso de alzada interposto por Dª Mª del Carmen López Pérez contra acordo do órgano de selección proceso selectivo auxiliar de administración xeral (OEP 2008). Expte. 22780/220.

25.- Recurso de alzada interposto por Dª Mercedes Villanueva Meda contra acordo do órgano de selección proceso selectivo auxiliar de administración xeral (OEP 2008). Expte. 22781/220.

26.- Recurso de alzada interposto por D. Roberto Barral González contra acordo do órgano de selección proceso selectivo auxiliar de administración xeral (OEP 2008). Expte. 22772/220.

27.- Recurso de alzada interposto por Dª Mª Nieves Vilas Piñeiro contra acordo do órgano de selección proceso selectivo auxiliar de administración xeral (OEP 2008). Expte. 22768/220.

28.- Recurso de alzada interposto por Dª Mónica Balboa Beltrán contra acordo do órgano de selección proceso selectivo auxiliar de administración xeral (OEP 2008). Expte. 22771/220.

29.- Recurso de alzada interposto por Dª Patricia Martíns Garbín contra acordo do órgano de selección proceso selectivo auxiliar de administración xeral (OEP 2008). Expte. 22773/220.

30.- Recurso de alzada interposto por Dª Mercedes Villanueva Meda contra acordo do órgano de selección proceso selectivo subalterno (OEP 2008). Expte. 22719/220.

31.- Recurso de alzada interposto por Dª Mª del Carmen López Pérez contra acordo do órgano de selección proceso selectivo subalterno (OEP 2008). Expte. 22720/220.

32.- Recurso de alzada interposto por Dª Mª del Carmen López Pérez contra acordo do órgano de selección proceso selectivo auxiliar de administración xeral (OEP 2008). Expte. 22728/220.

33.- Recurso de alzada interposto por Dª Mª del Carmen López Pérez contra acordo do órgano de selección proceso selectivo subalterno (OEP 2008). Expte. 22718/220.

34.- Recurso de alzada interposto por D. Cesáreo Quinteiro Martínez contra acordo do órgano de selección proceso selectivo subalterno (OEP 2008). Expte. 22722/220.

35.- Recurso de alzada interposto por Dª Dalia Muiños Vidal contra acordo do órgano de selección proceso selectivo subalterno (OEP 2008). Expte. 22737/220.

36.- Recurso de alzada interposto por Dª Mª José Jelusich Diz contra acordo do órgano de selección proceso selectivo subalterno (OEP 2008). Expte. 22715/220.

37.- Recurso de alzada interposto por Dª Mª Dolores Rodríguez Díaz contra acordo do órgano de selección proceso selectivo subalterno (OEP 2008). Expte. 22725/220.

38.- Recurso de alzada interposto por Dª Mª José Jelusich Diz contra acordo do órgano de selección proceso selectivo subalterno (OEP 2008). Expte. 22716/220.

39.- Recurso de alzada interposto por Dª Rocío Ojea González contra acordo do órgano de selección proceso selectivo subalterno (OEP 2008). Expte. 22714/220.

40.- Recurso de alzada interposto por D. Eduardo Segura Gómez contra acordo do órgano de selección proceso selectivo subalterno (OEP 2008). Expte. 22723/220.

41.- Recurso de alzada interposto por Dª Miriam Gómez Yáñez contra acordo do órgano de selección proceso selectivo subalterno (OEP 2008). Expte. 22709/220.

42.- Recursos de alzada interpostos por D. Antonio Castro Pardal contra acordo do órgano de selección do proceso selectivo de subalterno (OEP 2008). Exptes. 22712-22713/220.

43.- Recurso de alzada interposto por Dª Alicia del Pozo Rodríguez contra acordo do órgano de selección proceso selectivo subalterno (OEP 2008). Expte. 22711/220.

44.- Recurso de alzada interposto por Dª Ana Belén Vieira Parada contra acordo do órgano de selección proceso selectivo subalterno (OEP 2008). Expte. 22721/220.

45.- Recurso de alzada interposto por Dª Mª Eugenia Comesaña Quintela contra acordo do órgano de selección proceso selectivo subalterno (OEP 2008). Expte. 22710/220.

46.- Recurso de alzada interposto por Dª Mercedes Villanueva Meda contra acordo do órgano de selección proceso selectivo subalterno (OEP 2008). Expte. 22717/220.

47.- Recurso de alzada interposto por Dª Silvia Freire Rico contra acordo do órgano de selección proceso selectivo auxiliar de administración xeral (OEP 2008). Expte. 22732/220.

48.- Recurso de alzada interposto por Dª Mercedes Villanueva Meda contra acordo do órgano de selección proceso selectivo auxiliar de administración xeral (OEP 2008). Expte. 22729/220.

49.- Recurso de alzada interposto por D. Oscar Manuel Núñez Rois contra acordo do órgano de selección proceso selectivo auxiliar de administración xeral (OEP 2008). Expte. 22731/220

50.- Recurso de alzada interposto por Dª Silvia Camacho Cascajo contra acordo do órgano de selección proceso selectivo auxiliar de administración xeral (OEP 2008). Expte. 22730/220.

51.- Recurso de alzada interposto por Dª Mª del Carmen Lorenzo Prado contra acordo do órgano de selección proceso selectivo auxiliar de administración xeral (OEP 2008). Expte. 22727/220.

52.- Recurso de alzada interposto por D. Daniel Balseiro Rodríguez contra acordo órgano selección axudante de oficios (OEP 2008). Expte. 22774/220.

53.- Dar conta da resolución de encomenda de funcións á funcionaria Dª Beatriz Barbará Rodríguez. Expte. 22794/220.

54.- Dar conta da resolución de encomenda de funcións ao funcionario D. Alfonso Berros Pérez. Expte. 22793/220.

SEGURIDADE
55.- Devolución de aval á Sociedad Cultural comisión de Fiestas de la Consolación constituída pola celebración das Festas da Consolación de Coia 2011. Expte. 81776/210.

56.- Devolución de aval á Sánchez Alvarez S.L. constituído por obras na Praza de Compostela 37. Expte. 81888/210.

57.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 10 de febreiro de 2012, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 8 de febreiro de 2012.

O ALCALDE,Abel Caballero Álvarez
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, Dª. Mª Jesús Lago Rey.