Escoitar

Pleno da Corporación

venres, 25 feb 2011
PLENO DO EXCMO. CONCELLO .- Núm. 3


CONVOCATORIA
ORDE DO DIA para a sesión ordinaria que terá lugar o día 28 DE FEBREIRO DE 2011, ás NOVE HORAS, no salón de Plenos deste Concello.


Comparecencia perante o Pleno da Corporación de representante da Federación Veciñal "Eduardo Chao" en relación co mercado da electricidade e as tarifas eléctricas. Expte. 131/1101.


PARTE RESOLUTIVA

1.- Actas anteriores. (Sesións ord. 29.11.10 e 13.12.10, extr. 23.12.10 e ord. 27.12.10)


2.- Declaracións institucionais.


3.- Ditames das comisións informativas:

XESTIÓN MUNICIPAL
3.1.-Resolución de recurso de reposición interposto por D. Manuel Pérez Román e outros, contra acordo plenario do 31.05.10, de desestimación de descatalogación do camiño Monte Vello en Bembrive. Exptes. 18640/240, 18647/240 e 18648/240.

3.2.- Execución da Sentenza RC-A Nº 4065/2002 que anulou a novación do contrato con "Funeraria Viguesa, S.A.", para a xestión dos servizos mortuorios municipais en réxime de empresa mixta (EMORVISA). Expte. 783/440.

CULTURA, INDUSTRIA, TURISMO E PATRIMONIO HISTÓRICO
3.3.- Cambio denominación nome da Estrada Provincial polo de "Emilia Pardo Bazán".

3.4.- Denominación rúa "Genaro Borrás Sanjurjo (médico)".

3.5.- Denominación zona verde na parroquia de Alcabre co nome de "Xardín Pilar Rodríguez Domínguez (mestra)".

3.6.- Denominación vial público co nome de "Celso Rivas Pérez (ATS e dirixente veciñal)".

3.7.- Denominación vial público na Madroa, co nome de "Camiño da Costa da Mouta".

URBANISMO
3.8.- Desestimación de recurso potestativo de reposición contra acordo do Pleno do 25.10.10 sobre suspensión de licenzas no ámbito da Panificadora. Expte. 997/400.

3.9.- Iniciación do estudo sobre necesidades da Modificación puntual Nº 6 do PXOM derivadas dos novos trazados de "Infraestruturas supramunicipais viarias". Expte. 999/400.

3.10.- Iniciación do estudo sobre necesidades da Modificación puntual Nº 5 do PXOM derivadas dos novos trazados de "Infraestruturas supramunicipais ferroviarias". Expte 998/400.


4.- Proposicións mencionadas no artigo 63 do regulamento do Pleno.

4.1.-Proposta da Alcaldía de adhesión do Concello de Vigo á Carta de compromiso coa calidade das administracións públicas. Expte. 1302/110.


5.- Mocións:

5.1.-Moción do Grupo municipal do BNG instando ó Ministerio de Fomento a reconsiderar a súa negativa e a declarar como vía urbana o tramo da AP-9 Rande-Vigo. Expte. 124/1101.

5.2.-Moción do Grupo municipal Socialista ó recoñecemento dunha débeda histórica pola falta de investimento na cidade, á inmediata construción do Colexio Alemán e á constitución urxente do Comité Técnico sobre o aeroporto de Peinador. Expte.130/1101.

5.3.-Moción do Grupo municipal Socialista instando á Xunta de Galicia a exercer as competencias de emprego que ten transferidas. Expte. 132/1101.

5.4.-Moción do Grupo Popular relativa á modificación do sector financeiro polo Estado no que atinxe ás caixas de aforros. Expte. 128/1101.

6.- Asuntos urxentes.

PARTE DE CONTROL

1.- Toma de coñecemento dos acordos ou resolucións doutros órganos municipais ou de informes ou escritos que así o requiran.

1.1.-Dar conta de resolucións da Alcaldía.

1.2.-Dar conta de resolucións asinadas por concelleiros/as delegados/as.

1.3.-Dar conta da resolución da Alcaldía de data 15.02.2011 de delegación temporal de competencias da área de Cultura en D. Santiago Domínguez Olveira.


2.- Coñecemento dos informes citados no art. 38.2.m.4º do Regulamento do Pleno.


3.- Comparecencias de membros da Corporación.


4.- Mocións.

4.1.-Moción do Grupo municipal Popular instando a posta en marcha da comisión de xustiza e expropiación de terreos para a cidade da xustiza. Expte. 112/1101

4.2.-Moción do Grupo municipal Popular propoñendo que o Pleno recoñeza que Abel Caballero non cumpriu o seu compromiso electoral das 6.000 vivendas protexida. Exptes. 126/1101.

4.3.-Moción do Grupo municipal Popular propoñendo que por parte do alcalde se tomen as medidas axeitadas para facer fronte ás sentenzas pendentes de abonar. Expte. 127/1101.


4.a. Mocións urxentes


5.- Formulación de rogos.


6.- Formulación de preguntas.DECRETO DE CONVOCATORIA:

Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión ordinaria no salón de Plenos ás NOVE HORAS do día VINTE E OITO DE FEBREIRO, para resolver os asuntos da devandita relación.

Se na primeira convocatoria non existira o quórum necesario, entenderíase convocada a sesión automaticamente á mesma hora dous días despois.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Corporación para a súa concorrencia puntual ó acto e fágase público no taboleiro da Casa do Concello ós efectos de información.


Vigo, 24 de febreiro de 2011
O ALCALDE, A SECRETARIA XERAL DO PLENO,Abel Caballero Álvarez Mª Concepción Campos Acuña.