Escoitar
Anuncio Persoal

Contratación persoal no período de vacacións 2007

<br />

venres, 4 mai 2007
OBXETO: sustitución de traballadores/as da unidade asistencial a drogodependientes "CEDRO"
Acordo Xunta de Goberno Local-sesión ordinaria do 23 de abril do 2007.

CONTRATACIÓNS:
.1 médico
.1 auxiliar de enfermeria ou clínica, de unidades especiais e de saúde mental.
SERVICIO: unidade asistencial de drogodependientes "CEDRO".

DURACIÓN CONTRATO: periodo vacacional correspondente ó ano 2007.

Médico.-
Duración contrato: un mes, (2ª quincena de xullo e 2ª de agosto)
Titulación: licenciado en medicina.
Experiencia: valoraráse experiencia con drogodependientes e/ou en unidades de saúde mental.

Auxiliar de enfermeria ou clínica, de unidades especiais e de saúde mental.-
Duración contrato: dous meses. (xullo e agosto do 2007).
Titulacións: As persoas interesadas, deberán estar en posesión das titulacións que correspondan ó posto solicitado, dos ciclos formativos de grao medio de técnicos en coidados auxiliares de enfermeria, téndose en conta ó disposto sobor equivalencias e vixencias das titulacións contempladas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación.
Experiencia: valorarase experiencia en coidados e atención a pacientes, a drogodependientes e/ou unidades de saúde mental, auxiliar de enfermería ou clínica, de unidades especiais e de saúde mental.


Comisión de valoración:
A comisión de valoración constituida para dita selección, proporá o/a candidata/o para o posto a cubrir.
valoraráse a experiencia en coidados e atención a pacientes, a drogodependientes, auxiliar de enfermeria ou clínica, de unidades especiais e de saúde mental.

Prazo de presentación de solicitudes:
O prazo de presentación de instancias remata ó día 30 de maio do ano 2007.
As persoas interesadas presentarán a solicitude acompañada do correspondente curriculum, con fotocopias compulsadas dos documentos e meritos alegados, no rexistro xeral do concello de vigo,
As bases están no Rexistro Xeral do Concello de Vigo e para máis información no tfno.: 010.