Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 25 abr 2013
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:


1.ACTA ANTERIOR (19.04.13).
ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:
2.APROBACIÓN DA OCUPACIÓN DIRECTA DE TERREOS DA PARCELA SITA NA RÚA ENRIQUE LORENZO NÚM. 17. EXPTE 5065/401.
ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:
3.EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NO CAMIÑO NOVELOS NÚM. 38. EXPTE 15406/423.
4.DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA VICEPRESIDENTA DA XMU DO 15.04.201º3 SOBRE DECLARACIÓN DO INCUMPRIMENTO DO DEBER DE URBANIZAR POLA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO PLAN PARCIAL O POMBAL. EXPTE 4080/401.
5.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DAS OFICINAS DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS E BARRIOS HISTÓRICOS RESOLTOS POLA VICEPRESIDENTA DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO:
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1.76873/421.- LORENA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ REFORMA/AMPLIACIÓN
2.77861/421.- CC. PP. OLIMPIA VALENCIA 7 REFORMA/AMPLIACIÓN
3.74657/421.- MARÍA PUERTO FERNÁNDEZ BRAÑAS PRIMEIRA OCUPACIÓN
4.77586/421.- MARÍA LOURDES MENDOZA PEÓN PRIMEIRA OCUPACIÓN
5.77862/421.- EQUIPOS NAVALES ECOMAR, SL PRIMEIRA OCUPACIÓN
6.78063/421.- ROSALINO LÓPEZ CASTRO PRIMEIRA OCUPACIÓN
7.78291/421.- MARÍA GORETTI VILA PAZOS PRIMEIRA OCUPACIÓN
8.78249/421.- CREACIONES FOQUE, SL REFORMA COMERCIAL
9.77043/421.- CLAUDINO ALONSO SEIJO CAMBIO MAT. CUBERTA (M. S.)
10.78460/421.- MARÍA CARMEN TOQUERO PINTOS CAMBIO MAT. CUBERTA (MS)
11.78545/421.- MARÍA CARMEN HERNÁNDEZ ERASO CAMBIO M. CUBERTA (MS)
12.78454/421.- SALVADOR MAGALLANES PÉREZ DEMOLICIÓNS (MÉT. SIMPLIF.)
13.78522/421.- AMADOR FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ PECHE (MÉT. SIMPLIFICADO)
14.78555/421.- ANTONIO REDONDO SUEIRO E OUTRA PECHE (MÉT. SIMPLIF.)
15.78516/421.- FRANCISCA SANTOS FAILDE REFORMAS (MÉTODO SIMPLIF.)
16.78529/421.- CC. PP. PONTE DA VEIGA 15 REFORMAS (MÉTODO SIMPLIF.)

RECTIFICACIÓN:
17.60401/421.- INVERSIONES DORPAL, 1 SL PRIMEIRA OCUPACIÓN

PRÓRROGA:
18.74180/421.- DANIEL DEL VALLE CORROCHANO VIVENDA UNIFAMILIAR

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
19. 436/420.- ALEXANDRE BÓVEDA 14 BAJO, CB COMERCIO
20. 444/420.- MIDASVIGO AUTOMOCIÓN, SL INDUSTRIA
21.66294/421.- MARÍA ADELA MARTÍNEZ VÁZQUEZ EDIFICIO

INFORME:
22.69011/421.- FRIGORÍFICOS IBER PORT, SL NAVE INDUSTRIAL
23.35980/422.- FRIGORÍFICOS IBER PORT, SL INDUSTRIA
24.35372/422- CAFETERÍA HUMOS SLU REFORMA COMERCIAL
25. 67589/421.-CAFETERÍA HUMOS SLU BAR RESTAURANTE

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
26.31211/422.- LINORSA, SA OFICINA

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE BARRIOS HISTÓRICOS:
ESTIMADAS:
27. 1908/426.- MANUEL GANDÓN MENDUÍÑA DEVOLUCIÓN AVAL
28. 1846/426.- PUNTO FA, SL REFORMA COMERCIAL

CADUCIDADE:
29.36027/422.- FRANCISCO PAIS TOJO COMERCIO

DESESTIMENTO:
30.34065/422.- CARAMELO, SA VENDA POLO MIÚDO
31.63823/421.- CARAMELO, SA REFORMA/AMPLIACIÓN


1. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.
Vigo, 22 de abril de 2013
A Xerente de Urbanismo,


María Carneiro López


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 26 de abril de 2013, ás 8.30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.
Vigo, 22 de abril de 2013
O Alcalde O Secretario da Xerencia de Urbanismo,


Abel Caballero Álvarez José Riesgo Boluda