Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 25 abr 2013
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 26 DE ABRIL DE 2013.1.- Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 12 de abril de 2013 e da extraordinaria e urxente do 16 de abril de 2013.

ALCALDÍA
2.- Concesión de subvención á Asociación de corais Polifónicas de Vigo (ACOPOVI) para coadxuver o financiamento do VII Festival de Habaneras "Ao son de Vigo". Expte. 9707/101.

3.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Entidade "Faro de Vigo S.A.U." para a difusión no xornal Faro de Vigo de contidos de interese para a sociedade viguesa. Expte. 9601/101.

ASESORÍA XURÍDICA
4.- Dar conta de Sentenzas e Autos:

a) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 331/2012 P.O. Demandante: UNIVERSIDADE DE VIGO. Obxecto: Acordo do TE-A do Concello de Vigo do 1 xullo 2011 (inadmisión da reposición). I.B.I e I.C.I.O., exención tributaria. (Expte.: 2433/550 e 38028/512). Desestimado o recurso.

b) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 46/2013 P.A. Demandante: D. PABLO GONZÁLEZ VÁZQUEZ. Obxecto: Resolución 8.1.2013 (en reposición). Sanción tráfico, conducción temeraria o 14.4.2012. (Expte.: 128633424). Desestimado o recurso, con custas de oficio.

c) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 45/13 P.A. Demandante: D. DIEGO DIOS IGLESIAS e outro. Obxecto: Desestimación presunta (e expresa serodia) reclamación patrimonial por danos na vía pública(Expte.: 3021/243.) Estimado parcialmente o recurso.

d) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 31/2013 p.a. Demandante: D. JUAN M. CASAL RUBIO. Obxecto: Resolución de 03/12/2012. Expte.: reclamación patrimonial por caída na vía pública o 05/07/2011. Desestimado o recurso.

e) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 16/2013 P.A. Demandante: D. EDUARDO DE RON MORODO. Obxecto: Desestimación presunta de recurso extraordinario de revisión (sanción de tráfico, Expte.: 1186871933). Rematado o procedemento por satisfacción extraprocesual.

f) Decreto do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 278/2012 p.o. Demandante: ZUNFER, S.A. Obxecto: Desestimación presunta de reclamación do 29.09.2009. Expte.: obras de vestiarios nos campos de fútbol de Bouzas e do Carballal (1998). Expte. m. nº 8937/333 (en relación co 2165/333). Acepta o desestimento.

g) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 36/2013 P.A. Demandante: D. ANTONIO M. GÓMEZ OTERO. Obxecto: Resolución do 20.11.2012, reclamación patrimonial accidente moto o 24-8-2010. Desestimado o recurso.

h) Sentenza do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 47/2013 P.A. Demandante: Dª DOLORES FREIRE PUJALES. Obxecto:Resolución do 6.6.2012 (estimación parcial), reclamación patrimonial (Expte.: 3091/243). Desestimado o recurso.

ATENCIÓN CIDADÁ
5.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a "Asociación de Personas Sordas de Vigo" para a contratación dun profesional intérprete da lingua de signos a tempo parcial. Expte. 6042/320.

6.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a "Asociación de Amas de Casa e Consumo Agarimo" para coadxuvar o financiamento dos gastos de mantemento – ano 2013. Expte. 6044/320.

BENESTAR SOCIAL
7.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta exptes. 15/1389, 23/852, 1272/14, 2/551, 15/3007, 4/45, 16/1278, 13/556, 3/784.

8.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a "Asociación de Personas Sordas de Vigo" para a prestación do Servizo de Intérprete de Língua de Signos-ano 2013. Expte. 81402/301.

9.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias de Galicia. Expte. 81215/301.
10.- Proxecto de convenio de colaboración entre a Concellería de Pôlítica de Benestar e a Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui para o programa "Vacacións en paz 2013". Expte. 81473/301.

11.- Adhesión do Concello de Vigo ao "Convenio para la creación de un fondo social de viviendas". Expte. 81861/301.

CEDRO
12.- Indemnización substitutiva por importe de 57.370,92 € a favor de EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. pola prestación dos servizos de apoio á unidade asistencial de drogodependentes CEDRO- marzo 2013. Expte. 1970/315.

CONTRATACIÓN
13.- Proposta de inadmisión do recurso especial en materia de contratación interposto por R. Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A. Expte. 5896/113.

14.- Clasificación de ofertas para a contratación do servizo de mantemento integral dos cemiterios municipais. Expte. 8700/255.

15.- Devolución de garantía a Paz Dismac S.L. constituía pola subministración de material de oficina. Expte. 4447/241.

DEPORTES
16.- Solicitude de autorización á Decathlon España para organizar a "III Edición da Festa da Bicicleta Decathlon" o vindeiro 5 de maio. Expte. 12082/333.

17.- Plans de seguridade e saúde e de residuos das obras de mantemento e consolidación do actual circuíto de adestramento no Parque de Castrelos. Expte. 12121/333.


EMPREGO
18.-. Solicitude de cualificación como ILE (Iniciativa local de Emprego) da empresa "Vigo Urban PETS S.L." Expte. 9748/77.

MUSEOS
19.- Dar conta dos expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Museos Municipais no mes de marzo. Expte. 337/341.LIMPEZA
20.- 10ª revisión ordinaria do prezo do contrato da instalación, limpeza e mantemento de colectores e papeleiras do Concello de Vigo (CONTENUR). EXPTE. 180/242.

OSPIO
21.- Devolución de avais a ORECO S.A. constituídos polo acopio de materiais na obra "Humanización da rúa Aragón Fase 2". Expte. 2330/443.

PATRIMONIO
22.- Renuncia de D. Manuel Angel Pontevedra Pombal á concesión administrativa para a instalación de quiosco na Avda. de Galicia-Teis. Expte. 19622/240.

23.- Revisión de prezos do contrato do servizo de limpeza de colexios públicos e escolas minicipais do Concello de Vigo. Expte. 11548/332.

RECURSOS HUMANOS
24.- Complemento de productividade do persoal do Servizo de Cemiterios por xornada partida, correspondente ao mes de marzo 2013. Expte. 24027/220.

25.- Complemento de productividade por toxicidade do persoal do Servizo de Desinfección correspondente ao mes de marzo de 2013. Expte. 24028/220.

26.- Complemento de productividade por toxicidade do persoal do Servizo do Parque Móbil correspondente ao mes de marzo 2013. Expte. 24029/220.

27.- Complemento de productividade por conducir maquinaria pesada do persoal de Vías e Obras correspondente ao 1º trimestre 2013. Expte. 24030/220.

28.- Complemento de productividade por conducir maquinaria pesada do persoal do Servizo do Parque Móbil correspondente ao 1º trimestre 2013. Expte. 24035/220.

29.- Reclamacións previas á vía xurisdiccional laboral formuladas por Dª Verónica Costas Rodríguez e Dª Begoña Buján Otero. Expte. 24039/220.

30.- Reclamación previa á vía xurisdiccional laboral formulada por D. Carmelo Manuel Molares Pérez. Expte. 23959/220.

31.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de oito axudantes de oficios por un período máximo de seis meses. Expte. 23994/220.

32.- Abono complemento de productividade ao oficial conductor da Alcaldía D. Camilo Fontan Balbuena. Expte. 23964/220.

33.- Dar conta de resolucións:

a) Dar conta da resolución do Concelleiro-delegado de Xestión Municipal de data 09/04/2013 de xubilación obrigatoria do empregado público municipal D. Vicente Domínguez Gregorio. Expte. 24008/220.

b) Dar conta da resolución do Concelleiro-delegado de Xestión Municipal de data 09/04/2013 de xubilación obrigatoria do empregado público municipal D. Jesús Fernández Fernández. Expte. 24009/220.

c) Dar conta da resolución do Concelleiro-delegado de Xestión Municipal de data 09/04/2013 de xubilación obrigatoria do empregado público municipal D. Ricardo Caride Gayoso. Expte. 24010/220.

d) Dar conta da resolución do Concelleiro-delegado de Xestión Municipal de data 09/04/2013 de xubilación obrigatoria da empregada pública municipal Dª Teresa Vaqueiro Hervello. Expte. 24011/220.

e) Dar conta da resolución do Concelleiro-delegado de Xestión Municipal, de data 07/02/2013 de recoñecemento de grao persoal de D. Antonio Vivero Mijares. Expte. 23879/220.


TRANSPORTES
34.- Proposta para deixar sin efecto un acordo da X.Goberno local de adscrición de vehículo eurotaxi e reintegrar a subvención correspondente. Expte. 79764/210.

TURISMO E COMERCIO
35.- Devolución de aval a favor de ALDASA S.L.U. constituído polos acopios da obra "Reforma do Mercado municipal do Progreso". Expte. 5449/551.

36.- Deixar sen efecto acordo da X.Goberno local 12.04.13 sobre indemnización substitutiva á Asociación Profesional de Empresarios Autónomos do Mercado do Progreso. Expte. 5432/551.


URBANISMO
37.- Dar conta do pase a via de constrinximento de liquidación provisional por execución subsidiaria. Expte. 6764/407.

38.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 26 de ABRIL de 2013, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 24 de abril de 2013.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.