Escoitar

Pleno da Corporación

venres, 22 feb 2013
PLENO DO EXCMO. CONCELLO .- Núm. 2

CONVOCATORIA

ORDE DO DIA para a sesión ORDINARIA que terá lugar o día VINTE E CINCO de FEBREIRO de 2013, ás NOVE HORAS, no salón de Plenos deste Concello.

PARTE RESOLUTIVA

1.- Actas anteriores. (Sesión ordinaria 27.12.2012)

2.- Declaracións institucionais.

3.- Ditames das comisións informativas:

XESTIÓN MUNICIPAL
3.1.- Solicitude de compatibilidade para o exercicio de actividades privadas da funcionaria Dª Pilar Domínguez González. Expte. 23854/240 (597/1101).

MEDIO AMBIENTE
3.2.- Ratificación do acordo da Xunta de Goberno Local, de data 25.01.2013, referente á prórroga da vixencia IV Plan de Igualdade de Oportunidades. Expte. 5805/224 (596/1101).

ECONOMIA, FACENDA, PATIMONIO E EDUCACIÓN
3.3.- Inadmisión a trámite da solicitude de Dª Mª Carmen Santos Dopeso de revisión de oficio do expediente de desafectación de camiño en Coruxo, así como a desestimación do recurso de reposición. Expte. 18822/240 (592/1101).

3.4.- Dar conta da aprobación da Liquidación do Orzamento deste Concello e dos seus organismos autónomos. Expte. 102111/140 (599/1101).

3.5.- Dar conta do Informe de Avaliación do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria. Expte. 102112/240 (600/1101).

3.6.- Dar conta do informe trimestral da Tesourería sobre o cumprimento dos prazos para o pagamento das obrigas do Concello de Vigo (4º trimestre do ano 2012). Expte.7234/540 (613/1101)

INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO
3.7.- Adhesión ó Acordo do Concello de A Guarda, solicitando da S.A. Xestión do Xacobeo e da Consellería de Cultura a sinalización do trazado do Camiño Portugués da Costa. Expte. 4755/101 (603/1101).


4.- Proposicións mencionadas no artigo 63 do regulamento do Pleno.

5.- Mocións:

5.1.- Moción do Grupo municipal Socialista instando ao Presidente da Xunta de Galicia que rectifique a súa ameaza de levarse o barco que PEMEX ten que construír no estaleiro Hijos J. Barreras e esixirlle a súa cooperación activa no estaleiro vigués. Expte. 607/1101.

5.2.- Moción do Grupo municipal Socialista instando ao Goberno da Nación a asumir o proxecto de reforma da Praia de Samil que obra no Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente. Expte. 610/1101.

5.3.- Moción do Grupo municipal Socialista instando á Xunta de Galicia o compromiso de apoiar ao Aeroporto de Vigo e establecer unha política de axudas económicas. Expte. 611/1101.


6.- Asuntos urxentes.


PARTE DE CONTROL

1.- Toma de coñecemento dos acordos ou resolucións doutros órganos municipais ou de informes ou escritos que así o requiran.

1.1.- Dar conta de resolucións da Alcaldía.

1.2.- Dar conta de resolucións asinadas polos concelleiros/as delegados/as.

1.3.- Dar conta da resolución da Alcaldía, de data 6.02.2013, de modificación da composición da Xunta de Goberno Local. Expte. 601/1101.

1.4.- Dar conta da aprobación da proposta da Alcaldía de delegación nos concelleiros de área e nos demais delegados de competencias da Xunta de Goberno, de data 6.02.2013. Expte. 602/1101.

1.5.- Dar conta da resolución da Alcaldía, de data 7-02-2013, de delegación de competencias. Expte. 608/1101.


2.- Coñecemento dos informes citados no art. 38.2.m.4º do Regulamento do Pleno.

3.- Comparecencias de membros da Corporación.

4.- Mocións.


4.- Mocións:

4.1.- Moción do Grupo municipal do BNG instando o inicio de expediente para a retirada da distinción honorífica "Medalla da Cidade" a Julio Fernández Gayoso. Expte. 604/1101.

4.2.- Moción do Grupo municipal do Partido Popular, instando do goberno municipal unha proposta que permita a facturación da auga na cidade por consumo real. Expte. 605/1101.

4.3.- Moción do Grupo municipal do Partido Popular, instando o apoio económico a diversos festivais, así como ó cumprimento do acordo plenario para a redacción do Plan de acción cultural. Expte. 606/1101.

4.4.- Moción do Grupo municipal do Partido Popular, instando o inicio dos trámites para poñer en marcha o Estudo de Gravación de Vigosónico. Expte. 612/1101.


4.a. Mocións urxentes

5.- Formulación de rogos.

6.- Formulación de preguntas.DECRETO DE CONVOCATORIA:

Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión ORDINARIA, no salón de Plenos ás NOVE HORAS do día VINTE E CINCO DE FEBREIRO, para resolver os asuntos da devandita relación.

Se na primeira convocatoria non existira o quórum necesario, entenderíase convocada a sesión automaticamente á mesma hora dous días despois.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Corporación para a súa concorrencia puntual ao acto e fágase público no taboleiro da Casa do Concello aos efectos de información.


Vigo, 21 de febreiro de 2013
O ALCALDE, O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Abel Caballero Álvarez José Riesgo Boluda.