Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 5 xul 2012
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 6 DE XULLO DE 2012.

1.- Actas das sesións ordinaria do 29 e extraordinaria e urxente do 29 de xuño de 2012.

ASESORIA XURIDICA
2.- Dar conta das seguintes Sentenzas e Autos remitidos por Asesoría Xurídica:
a) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.O. 266/2011. Demandante: FRUTAS NIEVES, S.L. Obxecto: resolución TEA do Concello de Vigo por liquidación da taxa do lixo. Sentenza non firme que estima o recurso. Expte. 6761/111.

b) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 128/12. Demandante: Dª Silvia Alvarez Rodríguez. Obxecto: resolución 23.01.10, caída na vía pública. Sentenza firme que desestima o recurso. Expte. 7318/111.

c) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 483/2011. Demandante: D. Ramon Fernández Linares. Obxecto: resolución XGL 5 xullo e 20.09.10, cambios de adquisición e reasignación de posto de traballo. Sentenza non firme que desestima o recurso. Expte. 7077/111.

d) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 125/2012. Demandante: D. José Enrique Almuiña Lemos. Obxecto: resolución 9.03.2012, sanción de tráfico, semáforo vermello. Sentenza firme que desestima o recurso. Expte. 7317/111.

e) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 104/2012. Demandante: PARQUE NACIONAL MEIXUEIRO, C.B. Obxecto: resolución TEA do Concello de Vigo por liquidación do ICIO. Sentenza firme que estima o recurso. Expte. 7275/111.

f) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.O. 1/2012. Demandante: Dª Laura Raboada Cimadevila. Obxecto: resolución do 8.08.2011, multas de tráfico. Sentenza firme que estima parcialmente o recurso. Expte. 7137/111.

g) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.O. 17/2011. Demandante: VITRASA. Obxecto: reclamación de débeda por "déficit acumulado". Sentenza non firme que desestima o recurso. Expte. 6433/111.

BENESTAR SOCIAL
3.- Servizo de Axuda no Fogar. Expte. 16/1755.

4.- Indemnización substitutiva a favor de "Fundación Emaús", pola prestación dos servizos de xestión do programa de transición á vida autónoma VIA no mes de maio 2012. Expte. 77278/301.

5.- Contratación do servizo do Centro Integral de inclusión e emerxencia social. Expte. 71394/301.

6.- Proxecto de convenio de colaboración coa entidade Vida Digna, colaboradora co Departamento de Política de Benestar, para a atención das necesidades básicas de comedor social para persoas en estado de necesidade. Expte. 77144/301.

7.- Addenda ó convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Pía Unión "Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres". Expte. 77189/301.

CONTRATACION
8.- Clasificación dos licitadores no procedemento negociado con publicidade para a contratación do servizo de deseño e definición de circuítos "Paseos pola Arquitectura de Vigo". Expte. 4250/104.

9.- Contrato de concesión de obra pública, construción e explotación Auditorio Pazo de Congresos: Expte. 605/410.
a) Doc. 110012578.- Aclaración acordo XGL 18.03.2011 e aprobación acta comprobación definitiva das obras.
b) Doc. 120026326. Rectificación informe-proposta de 9.03.2012 e toma de coñecemento modificación de estatutos da sociedade concesionaria.
c) Expte. 1602/241.- Aprobación definitiva do Plan Económico Financieiro do Contrato de Concesión.

CULTURA
10.- Subvención á Federación de Libreiros de Galicia e aprobación do proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e dita federación. Expte. 13824/331.

EMPREGO
11.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados no servizo de Desenvolvemento Local e Emprego nos meses de abril e maio 2012. Expte. 8885/77.

FESTAS
12.- Proxecto de convenio de colaboración coa Cofradía do Santísimo Cristo dos Aflixidos de Bouzas para a organización do Festival pirotécnico de Bouzas para o ano 2012. Expte. 4575/335.

IGUALDADE
13.- Proxecto de convenio de subvención entre a "Federación Veciñal Eduardo Chao" e o Concello de Vigo, para coadxuvar á financiación das "XX Xornadas das Mulleres Veciñais". Expte. 5414/224.

MEDIO AMBIENTE
14.- Relación de contratos menores tramitados no departamento de Medio Ambiente no mes de xuño 2012. Expte. 8664/306.

MOBILIDADE, SEGURIDADE E TRANSPORTES
15.- Autorizar á Cofradía do Stmo. Cristo dos Afrixidos para a ocupación de vía pública con motivo das Festas de Bouzas. Expte. 82923/210.

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
16.- Relación de contratos menores tramitados no departamento de Normalización Lingüística nos meses de marzo e abril de 2012. Expte. 1475/334.

PARTICIPACIÓN CIDADA
17.- Nulidade da prestación dos servizos realizados por Celtsener S.L. e aprobar a indemnización substitutiva pola prestación do servizo de traslado da unidade exterior do sistema de aire acondicionado e calefacción do servizo de Atención Cidadá 010. Expte. 2592/321.

SERVIZOS XERAIS
18.- Participación do Concello de Vigo no programa de axudas para o soterramento de liñas eléctricas na rúa Severino Cobas. Fase I (rúa Bagunda-Trv. Sta. Cristina). Expte. 1442/440.

TURISMO
19.- Convalidación de gasto a favor do acredor ASOCIACION PROFESIONAL DE EMPRESARIOS AUTÓNOMOS DO MERCADO DO PROGRESO. Expte. 5358/551.

URBANISMO
20.- Constitución da Xunta de Compensación "APR AOD A-04-05 HISPANIDADE". Expte. 5054/401.

21.- Aprobación inicial do Plan Especial de Dotacións "EL/ZV/B-08 EIXO Avd. de Castelao-Avda. Europa". Expte. 11482/411.

VIAS E OBRAS
22.- Devolución de fianza a favor da Comunidade de Propietarios Castelao, 23. Expte. 66855/250.

XUVENTUDE
23.- Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e o Centro recreativo, artístico e cultural de Coruxo para desenvolver un Programa de dinaminzación infantil e xuvenil, concretado nunha ludoteca. Aprobación de gasto. Expte. 3406/336.

24.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 6 de xullo de 2012, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 4 de xullo de 2012.

O ALCALDE,Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, Dª. Mª Jesús Lago Rey.