Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 22 dec 2011
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de
Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de
Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (16.12.11).

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:
2. ADXUDICACIÓN DO ALLEAMENTO DA PARCELA 263 DO PMS. EXPTE 5142/407.
3. EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a. EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO PLANEAMENTO URBANÍSTICO NA RÚA RICARDO MELLA Nº 219. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 15199/423.
b. EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO PLANEAMENTO URBANÍSTICO NO CAMIÑO DA FONTE Nº 19-ALCABRE . EXPTE 15659/423.
4. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA CONCELLEIRA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS SOBRE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE PARA O ALLEAMENTO DA PARCELA Nº 150 DO PMS. EXPTE 47/433.
5. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA CONCELLEIRA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS SOBRE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE PARA O ALLEAMENTO DA PARCELA Nº 151 DO PMS. EXPTE 48/433.
6. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS CON DATA DO
15/12/2011:

EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1. 44109/421.- JOSÉ COMESAÑA RODRÍGUEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
2. 62839/421.- TORRE DE VIGO, SL REFORMA/AMPLIACIÓN
3. 71420/421.- INMOBILIARIA ALCABRE, SL REFORMA/AMPLIACIÓN
4. 74509/421.- COM. PROP. TOMÁS A. ALONSO 242 REFORMA/AMPLIACIÓN
5. 74957/421.- ANA ISABEL RODRÍGUEZ OTERO REFORMA/AMPLIACIÓN
6. 74420/421.- PONTEVICUS, SLU VARIOS

CONCELLO DE VIGO XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
7. 73570/421.- FECH, S.A. DE INVERSIONES PRIMEIRA OCUPACIÓN
8. 73668/421.- Mª TERESA ALONSO MÉNDEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
9. 74164/421.- JAVIER GOBERNA LORENZO PRIMEIRA OCUPACIÓN
10. 74702/421.- Mª JOSÉ COLLAZO PAZO PRIMEIRA OCUPACIÓN
11. 71880/421.- IVÁN A. MOSQUERA FUEMBUENA CAMBIO DE CUBERTA
12. 73630/421.- ROSA ALONSO ARAÚJO CAMBIO DE CUBERTA
13. 74975/421.- COM. PROP. SOMBREREIROS 6 CAMBIO DE CUBERTA
14. 75105/421.- JAIME LÓPEZ FERNÁNDEZ CAMBIO DE CUBERTA
15. 75234/421.- JOSÉ M. DE FARO CELA CAMBIO DE CUBERTA
16. 74764/421.- COM. PROP. CAMELIAS 136 CAMBIO MATERIAL CUBERTA
17. 74819/421.- COM. PROP. BARCELONA 83 CAMBIO MATERIAL CUBERTA
18. 75246/421.- LUCRECIA BLANCO TRASTOY PECHE
19. 75185/421.- AQUA SPORT ZONE, SL RESTAURACIÓN FACHADAS
CADUCIDADE:
20. 69364/421.- SUSANA ALONSO ALONSO REFORMA/AMPLIACIÓN
21. 71061/421.- MANUEL VILLAR GONZÁLEZ MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
22. 70723/421.- SANARE CASAL, SL RÓTULOS E VOLADIZOS
RECTIFICACIÓN:
23. 71882/421.- DAVID CENDÓN DOMÍNGUEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
24. 73296/421.- COM. PROP. TRAVESÍA DE VIGO 207 RESTAURACIÓN FACHADAS
EXCEPCIONALIDADE:
25. 62839/421.- TORRE DE VIGO, SL REFORMA/AMPLIACIÓN
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
26. 68329/421.- JOSÉ ÁLVAREZ GONZÁLEZ REFORMA COMERCIAL
27. 197/420.- JAMAICAS FRANCHISINGS, SL BARES/RESTAURANTES
28. 35646/422.- JOSÉ ÁLVAREZ GONZÁLEZ INDUSTRIA
CADUCIDADE:
29. 23674/422.- ATLANTIC CENTURY CYBERWORKS, SL VENDA POLO MIÚDO
30. 33317/422.- EVA CARBALLAL MOROÑO VENDA POLO MIÚDO
31. 33431/422.- JOVITO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ VENDA POLO MIÚDO
32. 29964/422.- BEATRIZ ANDRADE DORCA E OUTRA PERRUQUERÍA/BELEZA
33. 28594/422.- PROGASCA, SL ALMACÉN (ACTIV. NON MOLESTA)
34. 33397/422.- CONSTRUCCIONES OREGA, SL GUINDASTRE
35. 33096/422.- COCO COURNET, SL BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
36. 61272/421.- COCO COURNET, SL REFORMA COMERCIAL
37. 35659/422.- BEATRIZ BOUZAS CARNEIRO COMERCIO
DESESTIMENTO:
38. 33658/422.- ANTONIO ALONSO FERNÁNDEZ GASOLINEIRA/TREN LAVADO
39. 32013/422.- FORSEL GRUPO NORTE ETT, SA OFICINA
40. 33457/422.- GCARQUITECTOS, SC OFICINA
CONCELLO DE VIGO XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
7. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS

Vigo, 19 de decembro de 2011
A Xerente de Urbanismo, María Carneiro López

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa
inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 23 de decembro de 2011, ás 8:30 horas, en primeira
convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do
Concello, para os efectos de información.

Vigo, 19 de decembro de 2011

O Alcalde
Abel Caballero Álvarez

O Secretario da Xerencia de Urbanismo,PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia
(Resolución do 22.09.2011) Gustavo Rodríguez Bartol