Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 21 set 2007
Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 24 de setembro, dez minutos despois do remate da sesión plenaria convocada para o mesmo día en primeira convocatoria e vinte minutos despois en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da seguinte relación:


1.- Acta da sesión ordinaria do 3 de setembro de 2007.

BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta expte. 3/1738/301.

3.- Dar conta da sinatura do Convenio de cooperación e addenda-prórrga entre a Consellería de Sanidade o SERGAS e o Concello de Vigo para reforzo da atención sociosanitaria a drogodependentes da zona fronteiriza de Galicia-Norte de Portugal. Expte. 25567/301.

DEPORTES
4.- Solicitude de autorización do Club Ciclista Ría de Vigo para organizar a "Volta a Pontevedra Junior de Ciclismo" dende a avda. de Samil, os días 28 ó 30 de setembro. Expte. 7087/333.

5.- Solicitude de autorización da federación Galega de Atletismo de Vigo para organizar o "I Carreira Correr e Andar, Ciudad de Vigo-Memorial Antonio Nieto Figueroa (Leri)" o día 14 de outubro dende Citröen Hispania. Expte. 7185/333.

6.- Devolución da aval a Monteferro Bike Club constituído pola organización do I Trofeo Concello de Vigo de Escolas BTT no parque da Bouza. Expte. 7126/333.


FESTAS E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
7.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Federación de Bandas de Música Populares de Vigo para o desenvolvemento do programa "Aulas de Müsica nas Bandas". Expte.2325/335.


MOBILIDADE E SEGURIDADE
8.- Devolución de aval á Asociación Galega de Artesáns constituído pola organización da Feira de Artesanía OFEITOAMAN. Expte.72977/210.


PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
9.- Indemnización substitutiva a favor da empres Limpeza del Noroeste S.A. por importe de 604.393,11 € por servizos de limpeza na Casa do Concello e outras dependencias. Expte. 18122/240.

10.- Reclamación de Dª. María de Burgos Tenreiro de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1000/243.Desestimada.

11.- Reclamación de D. José Pérez Figueroa de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1402/243. Responsable UTE Contenur S.L./Otto Industrial S.A.

12.- Reclamación de Dª. María Roque Gómez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 366/243. Responsable UTE Aqualia/FCCSA.

13.- Reclamación de Dª María Jesús Botas Sánchez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 999/243. Desestimada.

14.- Reclamación de D. Manuel Domínguez Domínguez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1006/243. Responsable Estacionamentos y Servicios S.A.

15.- Reclamación de D. Luís Alonso Castro de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.1008/243. Desestimada.

16.- Reclamación de Dª. María Asunción Baamonde Rodríguez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1011/243. Desestimada.

17.- Reclamación de Dª. Carmen Barros Carrera de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1012/243. Responsable UTE Aqualia-FCCSA.

18.- Reclamación de D. José Javier Martínez Valiñas de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.1031/243. Desestimada.

19.- Reclamación de Dª. Aitana María Osorio Sayanes de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1023/243. Desestimada.

20.- Expediente de contratación da prestación dos servizos de reparación estructural do vehículo PO-5793-O para destinalo a traballos nas praias do muncipio. Expte. 5066/445.

21.- Resolución do contrato de explotación da cafetería restaurante no edifico do MARCO. Expte. 1885/241.

TURISMO
22.- Indemnización substitutiva a favor da empresa Vigogala S.L. para facer fronte ós gastos correspondentes á asistencia técnica da Concellería de Turismo e Comercio para feiras e accións promocionais no período de xaneiro a febreiro de 2007. Expte. 2148/104.

URBANISMO
23.- Proposta de aprobación provisional de axudas para rehabilitación de vivendas:

a)Rúa Gamboa nº 3, 1º-A. Expte. 331/431.
b)Rúa Simancas nº 2. Expte. 333/431.
c)Rúa Cruceiro Vello nº 3. Expte. 324/431.

24.- Toma de coñecemento do Plan Especial de protección do ensanche e cidade central de Vigo, e suspensión cautelar de licenzas. Expte. 10641/411.

VIAS E OBRAS
25.- Devolución de fianza a Exconsa S.L. polo permiso de circulación de camións á rúa Joaquín Loriga, 18. Expte. 53332/250.

26.- Devolución de fianza a Phixius Reformas S.L. por permiso de valla de obra na rúa Príncipe 45. Expte. 27001/511.

27.- Rogos e preguntas.