Escoitar

Pleno da Corporación Municipal

venres, 21 set 2007
Convócase ao Pleno da Corporación para ter lugar sesión ordinaria no Salón de Plenos ás 09.00 horas do día 24 de setembro, para resolver os asuntos da seguinte relación:


1.- Acta anterior (S.ord. 30.07.07)

ALCALDIA
2.- Dar conta de resolución da Alcaldía de data 19.09.07 nomeando dous concelleiros para o desempeño das súas funcións no réxime de dedicación exclusiva.

XESTIÓN MUNICIPAL
3.- Modificación ordenanza fiscal xeral.

4.- Modificación ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.

5.- Modificacion ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica.

6.- Modificacion ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades económicas.

7.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas polos documentos que expida ou que entenda a administración do Concello ou a dos seus organismos autónomos, a instancia de parte.

8.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas relativas ó servizo de transporte urbano de viaxeiros en automóbiles e lixeiros de aluguer con conductor (autotaxis e vehículos especiais ou de aboamento.

9.- Modificacion ordenanza fiscal reguladora da taxa polos servizos especiais por espectáculos e transportes.

10.- Modificacion ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación de servizos de prevención e extinción de incendios, prevención de ruinas de construccións, salvamentos e outros análogos.

11.- Modificacion ordenanza fiscal reguladora dos dereitos ou taxas pola prestación dos servizos dos cemiterios municipais.

12.- Modificacion ordenanza fiscal reguladora das taxas pola inmobilización, retirada, depósito e custodia de vehículos.

13.- Modificacion ordenanza fiscal reguladora das taxas pola recollida do lixo.

14.- Modificacion ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación de servizos de inspección sanitaria e os de análises químicas, bacteriolóxicas e calquera outras da mesma natureza.

15.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación dos servizos de sanidade preventiva, desinfección, desinsectación, desratización e destrucción de calquera clase de materias e productos contaminantes ou propagadores de xermes nocivos para a saúde pública prestados a domicilio ou por encargo.

16.- Modificacion ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación de servizos de limpeza de pozos negros, fosas sépticas, solares e servizos similares así como a recepción de resÍduos na planta de transferencia.

17.- Modificacion ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación do servizo de axuda no fogar prestado polo departamento de benestar social"

18.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación do servizo das escolas de primeira etapa de educación infantil.

19.- Modificacion ordenanza fiscal reguladora das taxas por aproveitamento especial ou utilización privativa do dominio público local.

20.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas por aproveitamento especial de terreos de dominio público local con instalación de quioscos.

21.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas por aproveitamento especial da vía pública con estacionamento de vehículos de tracción mecánica en determinadas rúas municipais.

22.- Modificación ordenanza reguladora do prezo público pola prestación de ensinanzas especiais e outras actividades en establecementos municipais.

23.- Modificación ordenanza fiscal reguladora dos dereitos e taxas pola concesión de licenzas para construccións, obras e instalacións tramitadas pola Xerencia Municipal de Urbanismo así como pola administración do Concello.

24.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas por licenzas de actividades e instalacións.

25.- Modificación ordenanza fiscal reguladora dos prezos públicos por utilización das instalacións deportivas municipais, pertencentes ó Instituto Municipal dos Deportes.

26.- Modificacion ordenanza fiscal reguladora das taxas polos servizos que presta o organismo autónomo municipal Parque das Ciencias "Vigo-Zoo" a través do seu Parque Zoolóxico.

27.-Modificacion ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación de servizos de subministración de auga potable, rede de sumidoiros, saneamento e depuración de augas residuais.

28.-Créditos extraordinarios para a modernización do Mercado do Progreso. Expte. 953/550.

MOCIÓNS
29.- Moción da Xunta de Voceiros referente á adhesión ó acordo de colaboración entre a FEMP e AETIC para o despregue das infraestructuras de redes de radiocomunicación.

30.- Moción do Grupo municipal do PP instando a execución do contrato aprobado para instalación de novo mobiliario urbano.

31.- Moción do Grupo municipal do PP instando a realización dun estudo de tráfico no contorno do Parque de Castrelos.

32.- Moción do Grupo municipal do PP instando se axilicen os trámites para a apertura da piscina cuberta de Valladares.

33.- Moción do Grupo municipal do PP solicitar da Xunta de Galicia dotación orzamentaria necesaria para o programa "Cheque infantil galego".

34.- Moción do Grupo municipal do PP se incluan no próximo orzamento do Concello as partidas necesarias para a construcción dos centros cívicos de Alcabre, rúa Romil e Coia.

35.- Moción do Grupo municipal do PP instando se remita ós presidentes do Goberno de España e da Xunta de Galicia informe das necesidades da cidade para a súa inclusión nos orzamentos xerais do Estado.

36.- Moción do Grupo municipal do PP instando ó goberno municipal a construcción de acceso á residencia de maiores de Bembrive.

37.- Moción do Grupo municipal do PP instar ó Ministerio de Economía e Facenda a reforma lexislativa necesaria para a exención do IBI na adquisición da primeira vivenda ás persoas menores de 35 anos.

38.- Moción do Grupo municipal do PP de instar ó Goberno do Estado a mellora na sinalización das entradas na cidade pola autovía Rías Baixas.

39.- Rogos e preguntas.