Escoitar
Persoal

Contratación laboral-temporal dun oficial desinfector

<br />

venres, 21 set 2007
Acordo da Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria do 9 de xullo do 2007.
Obxeto: campaña de desratización da cidade de vigo.
Posto de traballo: oficial-desinfector.
Servicio: laboratorio municipal.
Duración contrato: 3 meses.
Titulación: graduado en educación secundaria obrigatoira, graduado escolar, f p- i, e/ou equivalente.
Outros requisitos: curso de capacitación para aplicadores de plaguicidas de uso ambiental e uso na industria alimentaria. nivel básico.

Valorarase o curso de capacitación para aplicadores de plaguicidas de uso ambiental e uso na industria alimentaria. nivel cualificado.

A Comisión de valoración estará composta polos seguintes membros:
-Titular do órgano de apoio da xunta de goberno local ou tco/a en quen delegue.
-Director do laboratorio municipal ou tco/ca en quen delegue.
-Xefa da unidade de persoal ou tca./o en quen delegue, que actuará como secretaria.
- A Comision de valoración unha vez realizada a selección, proporá a/o candidata/o, ó iltmo. sr. alcalde, co obxeto de formalizar a contratación.

Prazo de presentación de solicitudes: cinco dias hábiles, a contar dende o dia seguinte ao da publicación do presente anuncio na prensa local.
Lugar de presentación: o rexistro xeral do concello de vigo.
Máis información: departamento de persoal, tfono: 986 810164. ext. 1196.