Escoitar

Reunión da Xunta de Goberno Local

venres, 9 xuñ 2006
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 12 DE XUÑO DE 2006.

1.- Acta da sesión ordinaria do 10 de abril de 2006.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a nº 402/05 interposto por EFOSA IMAFIDÓN contra resolución do Concello por desestimación de recurso de reposición en relación con imposición de sanción. Estimado.

3.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 475/05 interposto por LINO ROMERO ALONSO contra resolución do Concello en relación con imposición de sanción por estacionamento do vehículo. Desestimado.

4.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no r.c.a. nº 1/06 interposto por MIGUEL ANGEL BARCIELA DE LA PEÑA contra resolución desestimatoria de responsabilidade patrimonial por danos. Estimado en parte.

5.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no r.c.a nº 35/06 interposto por GASPAR NOVOA VILA contra resolución desestimatoria de responsabilidade patrimonial por danos. Estimado en parte.

6.- Sentenza do TSXG no rec. apelación nº 4198/2003 (r.c.a. nº 45/2002) recorrentes CONCELLO DE VIGO E EMORVISA apelado por Pompas Fúnebres La Preventiva S.L. en relación con sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 recaída no r.c.a. nº 45/2002. Desestimado.

7.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1, proc. abreviados nº 375/05, 365/05, 368/05, 378/05, 366/05, 371/05, 367/05, 374/05, recorrente POMPAS FÚNEBRES SANTA CRISTINA, S.L. contra Concello de Vigo en relación con expedientes sancionadores por infracción dun artigo da Ordenanza Xeral Reguladora da Actividade Funeraria. Estimado.

8.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 no r.c.a. nº 291/05, interporto por ANGEL VIDAL HERNANDEZ contra resolución desestimatoria de recurso de reposición por imposición de sanción. Estimado.

9.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 no r.c.a nº 34/06 interposto por CESAR RODRIGUEZ LORENZO contra resolución da Xunta de Goberno Local declarando a responsabilidade patrimonial reclamada a cargo de AQUALIA. Desistido.

10.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no r.c.a. nº 213/06 interposto por MARTA FERNANDEZ ALONSO, codemandada AQUALIA, contra desestimación silencio de reclamación por responsabilidade patrimonial. Arquivo das actuacións.

11.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. 396/05 interposto por VICTOR CRESPO COMESAÑA, contra resolución do Concello por imposición de sanción. Desestimado.

12.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. 355/05 interposto por GRACIANO RODRÍGUEZ E HIJOS S.L. con resolución do Concello en relación con expediente sancionador. Estimado.

13.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. 418/05 interposto por CANDIDA BARREIRO RODAS con resolución desestimatoria en relación con reclamación de responsabilidade patrimonial. Desestimado.

14.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. 446/05, interposto por AQUALIA, codemandado Jose Manuel Rozas Pérez, contra resolución do Concello que se declaraba a responsabilidade patrimonial a UTE AQUALIA-FCC S.A.. Desestimado.

ALCALDÍA
15.- Proposta concesión de subvención á asociación "Rosa dos ventos", por 3000 € (P.111.0.489.00.02; subvencións por razóns sociais). Expte. 3039/101.

16.- Proposta concesión de subvención á "Fundación Cume" por 4.000 € (P.111.0.489.00.03; axudas internacionais humanitarias). Expte. 3089/101.

BENESTAR SOCIAL
17.- Convenio de colaboración con Caixa Galicia para facilitar o acceso a prazas residenciais e de atención diurna no Centro Xerontoloxico. Expte. 12952/301.

18.- 1ª Addenda da prórroga do convenio de colaboración entre Consellería de Sanidade e o Concello de Vigo para o desenvolvemento de programas e servizos de tratamento de drogodependencias ano 2006, por 349.970,21, Expte. 16095/301.

19.- Concesións Servizo axuda no fogar. Exptes. 22/449, 21/933, 23/1364, 03/557, 01/1602.

20.- Aprobación II Plan Local sobre drogodependencias e outras adiccións (PLDA) 2006-2008. Expte. 16204/301.

CULTURA
21.- Contratación concerto de LLUIS VIDAL para festival internacional de jazz "Imaxina Sons’06". Expte. 9632/331.

22.- Dotación do Concello de Vigo á Fundación PRO-VIGO para o funcionamento do Instituto de Estudios Vigueses para o ano 2006. Expte. 9594/331.

DEPORTES
23.- Convenio de colaboración deportiva para a organización da 42 edición do rallye Rias Baixas. Expte. 6073/333.

24.- Convenio coa Fundación Vigo en Deporte para o desenvolvemento do deporte local. Expte. 6091/333.

25.- Convenio de colaboración coa Asociación Deportiva RP3. Expte. 6106/333.

DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
26.- Proxecto de obradoiro de Emprego "Vigozoo III". Expte. 3280/077.

ESTATÍSTICA
27.- Gastos locomoción mensual de Enrique Rodríguez Bastos. Expte. 586/234.

FESTAS E ANIMACIÓN SOCIOCULTURA
28.- Dar conta dos expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Festas e Animación Sociocultural durante o mes de maio de 2006. Expte. 1919/335

INVESTIMENTOS
29.- Retribucións da concesionaria do servizo de abastecemento e saneamento de augas, Aqualia, para o ano 2005. Expte. 100830/140.

MULLER
30.- Prórroga dun ano do contrato do servizo municipal de atención domiciliaria á infancia (SAID). Expte. 2457/224.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
31.- Proxecto do regulamento xeral de subvencións. Expte. 856/321.

32.- Solicitude á UNICEF de recoñecemento de Vigo como "Cidade amiga da infancia". Expte. 2985/320.

33.- Corrección acordo da Xunta de Goberno do 28.11.05 relativo a outorgamento de subvencións para investimentos en infraestructuras e equipamento para entidades sen ánimo de lucro para o ano 2005. Expte.2694/320.

34.- Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Federación Veciñal Eduardo Chao. Expte. 2919/320.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
35.- Pregos de condicións para a prestación dos servizos de infraestructura e mantemento da rede trunking de comunicacións. Expte.2004/113.

36.- Prego de condicións para a contratación da prestación dos servizos de colaboración tributaria coa Administración de Tributos do Concello. Expte. 354/500.

37.- Prego de condicións para a contratación da asistencia técnica de colaboración para a efectivodade do imposto de construccións, instalacións e obras. Expte. 335/500.

38.- Desestimación de solicitude de catalogación como público de camiño de Liñares. Expte. 17720/240.

39.- Solicitude de transmisión da concesión de restaurante-Cafetería "Verbum-Casa das palabras". Expte. 17430/240.

40.- Reclamación de D. Cesar Outerelo González en representación de Elaboradora de Cefalópodos, S.A., de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 38/243. Estimada.

41.- Reclamación de D. Anibal Pérez González de responsabilidade patrimonial por danos. Desestimada. Expte. 276/243.

42.- Reclamación de Dª Matilde Izquierdo Martínez de responsabilidade patrimonial por danos. Desestimada. Expte. 278/243.

43.- Reclamación de Dª Maria Amparo Alfaya Portela de responsabilidade patrimonial por danos. Desestimada. Expte. 286/243.

44.- Reclamación de D. José Carlos Pereira Alonso de responsabilidade patrimonial por danos. Desestimada. Expte. 288/243.

45.- Reclamación de D. Jorge Aboy García de responsabilidade patrimonial por danos. Desestimada. Expte. 290/243.

46.- Reclamación de Dª Irene González de Araujo López de responsabilidade patrimonial por danos. Desestimada. Expte. 291/243.

47.- Reclamación de Dª Concepción Gonzalez Pazó en representación de Dª Carolina Vázquez González de responsabilidade patrimonial. Desestimada. Expte. 299/243.

48.- Reclamación de Dª María Nieves Iglesias Méndez de responsabilidade patrimonial por danos. Desestimada. Expte. 258/243.

49.- Reclamación de D. Javier Pérez Yañez de responsabilidade patrimonial por danos. Estimada. Expte. 183/243.

50.- Reclamación de D. Carlos Eduardo Prieto Bravo en representación de D. Mario Prieto Salés de responsabilidade patrimonial por danos. Estimada. Expte. 249/243.

51.- Reclamación de D. Matías Movilla García en representación de D. Victor Ruíz Pindado e outros de responsabilidade patrimonial por danos. Estimada. Expte. 273/243.

52.- Reclamación de Dª Maria del Pilar Otero Fernández de responsabilidade patrimonial por danos. Estimada. Expte. 209/243.

53.- Reclamación de D. Manuel Rodríguez González de responsabilidade patrimonial por danos. Estimada. Expte. 137/243.

54.- Reclamación de D. Eugenio del Río Iglesias de responsabilidade patrimonial por danos. Estimada. Expte. 13925/240.

55.- Asistencias técnicas para a dirección das obras do Auditorio-Pazo de Congresos. Expte. 1300/241.

PERSOAL
56.- Dar conta do decreto da Alcaldía de data 2.06.2006 de gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal do servizo de Extinción de Incendios correspondente ó me de maio de 2006.

57.- Bases e orzamento Fondo Social 2006. Expte. 16272/220.

58.- Indemnización por desprazamentos no termo municipal por razóns do servizo, do persoal municipal. Expte. 16497/220.

URBANISMO

59.- Dar conta do pase á vía de constrinximento de multas urbanísticas. Expte. 1840/407.

60.- Cesión gratuita para o ensanche e mellora da estrada do Freixo. Estimación de recurso de reposición. Expte. 38612/250.

61.- Aceptar a cesión gratuita por parte de D. Rudesindo Comesaña Vila en Avda. Castrelos 312-fronte, con destino ó ensanche e mellora. Extpe. 41985/250.

62.- Aceptar a cesión gratuita por parte de D. José Manuel Miniño Lomba e Dª Mónica Freire Miguéns na rúa Roupeiro 30, con destino ó ensanche e mellora. Expte. 46365/250.

63.- Aceptar a cesión gratuita por parte de D. Manuel Leirós Hervello no camiño de Pertegueiras 53, con destino ó ensanche e mellora. Expte. 41079/250.

64.- Aceptar a cesión gratuita por parte de Dª Paula Fernandez Alonso en Falcoa (Castrelos), con destino ó ensanche e mellora. Expte. 47987/250.

65.- Aceptar a cesión gratuita por parte de Dª Genoveva Esther Sueiro Otero en Escorregada (Sampaio), con destino ó ensanche e mellora. Expte. 47090/250.

66.- Expropiación polo procedemento de taxación conxunta da UA da Praza do Rei-PERI CASCO VELLO. Estimación parcial da alegación.Expte. 700/130.

67.- Proxecto expropiatorio na rúa Cayetano Pereira de Limia (Bouzas) entre as rúas Santa Ana e Ensenada. Aprobación definitiva. Extpe. 184/413.

68.- Proxecto de equidistribución da UA V-E PERI IV-05 Aragón-Travesía de Vigo. Desestimación do recurso de reposición. Expte. 4605/401.

69.- Proxecto de compensación da Unidade de Execución U.E. INDUSTRIAL II-03 San Andrés de Comesaña. Corrección de erro material. Expte. 4555/401.

XUVENTUDE
70.- Subvencións para o fomento de actividades xuvenís. Expte. 1596/336.

71.- Rogos e preguntas.