Escoitar

Asuntos que tratará a Comisión de Goberno do luns

venres, 21 mar 2003

1.- Acta da sesión ordinaria do 3 de marzo de 2003.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Sentencia da Audiencia Provincial de Pontevedra no rec.de apelación 658/00 interposto por Dª. CELIA E Dª AUREA BARCIELA RODRÍGUEZ contra sentencia do Xulgado de Primeira Instancia nº 2 de Vigo en relación con declaración de dominio sobre parcelas no monte de Candeán. Desestimado.

3.- Sentencia do TSXG no r.c.a. nº 02/4151/1999 interposto por ZURICH ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. contra resolución do 4.12.98 do Concello de Vigo sobre reclamación de danos. Inadmisible o recurso.

4.- Sentencia do TSXG no r.c.a. nº 03/8145/1988 interposto por Dª. ERVOLINDA AMARO MARTÍNEZ E OUTROS en relación coa petición de devolución de ingresos indebidos por IBI anos 1992 a 1994. Estimado.

5.- Sentencia do Tribunal Supremo no rec. casación nº 8465/1997 interposto pola AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO en relación con liquidacións do IBI dos anos 1993 e 1994. Non ha lugar ó recurso.

6.- Sentencia do Xulgado de 1ª Instancia nº 7 de Vigo no xuízo verbal 544/2002 interposto por D. NABOR MARTÍNEZ CARPINTERO contra o Concello de Vigo en relación coa propiedade de finca en Fian Teis –parque Coutadas. Desestimado.

7.- Sentencia do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. 198/2003 interposto por D. FRANCISCO FONTÁN DIÉGUEZ en relación con dilixencia de embargo por diversos tributos locais. Estimado parcialmente.

8.- Sentencia do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. 115/2002 interposto por Dª BEATRIZ DÍAZ RODRÍGUEZ e outros contra liquidación de taxas por enganche á rede de saneamento. Desestimado.

9.- Dar conta do informe do letrado xefe de Asesoría Xurídica sobre desestimento no proc. abreviado nº 114/2002 do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo interposto por D. José Senra Lago sobre providencia de constrinximento de IBI e Lixo.

BENESTAR SOCIAL
10.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e Médicos del Mundo para a realización do Proxecto Outreach de reducción de danos e inclusión social de usuarios de drogas. Expte. 10305/301.

11.- Prestación do Servicio de Axuda no Fogar. Alta exptes.: 12/030438, 16/29275/301, 11/30254/301 e 12/30465/301.

12.- Revisión do IPC correspondente ó contrato para a prestación do Servicio do Programa de Familia. Expte. 10299/301/03.

CULTURA
13.- Subvención a Faro de Vigo S.A. para o patrocinio da obra “Del Siglo de la Reconquista”. Expte. 7616/331.

DEPORTES
14.- Solicitude de autorización da Asociación Deportiva RP3 para a realicación do III Trofeo Cidade de Vigo de Descenso, Copa de España de Descenso, 4ª Edición de Maxxis Cup, os días 29 e 30 de marzo. Expte. 3587/333/03.

INVESTIMENTOS
15.- Modificación do acordo de C.Goberno do 14.10.02 sobre solicitude de subministración de auga potable ó Concello de Gondomar. Expte. 25/141.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
16.- Subvención á A.VV. Freixeiro-Pontenova para financiamento do custo do aluguer do local social. Expte. 1827/320/03.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
17.- Corrección de erro no acordo de C.Goberno do 10.03.03 de aprobación do expediente de contratación da póliza de seguro para a cobertura de riscos do continente e contido do Museo Quiñones de León do Concello de Vigo. Expte. 479/337.

PATRIMONIO HISTÓRICO
18.- Subvención a favor da Comunidade de Propietarios do edificio nº 40 da rúa Areal para a rehabilitación do inmoble. Expte. 12/00/405.

PERSOAL
19.- Execución de Sentencias do Xulgado do Social nº 2 e nº 5 de Vigo relativas ó aboamento de cantidades a favor da traballadora Da. Mª Cristina Gómez García. Expte. 13992/220.

20.- Dar conta do decreto de Alcaldía de 10.03.03 de gratificación por servicios especiais e extraordinarios do persoal da Policía Local, correspondentes ó mes de novembro de 2002. Expte. 13964/220.

21.- Dar conta do decreto de Alcaldía de 4.03.03 de gratificación por servicios especiais e extraordinarios do Servicio de Extinción de Incendios correspondente ó mes de febreiro de 2003. Expte. 13962/220.

22.- Gratificación a D. J. Antonio Rodríguez Rodríguez do Parque Móbil por servicios especiais e extraordinarios, mes de febreiro de 2003. Expte. 13983/220/03.

23.- Gratificación a D. José González Vázquez do Servicio de Electromecánicos por servicios especiais e extraordinarios, mes de febreiro de 2003. Expte. 13984/220/03.

24.- Gratificación por servicios especiais e extraordinarios do persoal do Servicio de Cemiterios, mes de febreiro de 2003. Expte. 13977/220.

25.- Complemento de productividade do persoal do Parque Móbil, mes de febreiro de 2003. Expte. 13982/220.

26.- Complemento de productividade do persoal do Servicio de Desinfección, mes de febreiro de 2003. Expte. 13978/220/03.

27.- Complemento de productividade do persoal do Servicio de Cemiterios, mes de febreiro de 2003. Expte. 13976/220/03.

28.- Gratificación por servicios extraordinarios de domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal, mes de febreiro de 2003. Expte. 13974/220/03.

SEGURIDADE
29.- Instalación de sinalización semafórica no cruzamento da rúa Gran Vía coa rúa Brasil e a súa centralización. Expte. 68494/210/03.

30.- Instalación dunha cámara CCTV na praza de Eugenio Fadrique. Expte. 68495/210/03.

31.- Instalación de sinalización semafórica no cruzamento da avda. Florida-Eugenio Kraff e Xosé Gil. Expte. 68496/210/03.

32.- Instalación de sinalización semafórica no cruzamento das rúas Uruguai con República Arxentina. Expte. 64497/210/03.

TURISMO
33.- Solicitude á Consellería de Industria de subvención para investimentos en mercados retallistas. Expte. 1125/104.

34.- Dar conta da solicitude de bolsas para a realización de prácticas en oficinas e servicios de información turística ó abeiro da convocatoria do Patronato de Turismo Rías Baixas. Expte. 1126/104.

XUVENTUDE
35.- Bases da convocatoria de subvencións destinadas a colectivos xuvenis do municipio de Vigo para o ano 2003. Expte. 775/336/03.

36.- Rogos e preguntas.