Escoitar

O luns reunese a Comisión Informativa de Réximen Interior

venres, 21 mar 2003
l.- ACTA ANTERIOR (17 de febreiro de 2003)

2.- PROPOSTA DESESTIMACIÓN CESIÓN TERREO EN SANTA TEGRA-TEIS.

3.- PROPOSTA DESESTIMACIÓN DESAFECTACIÓN EN CAMIÑO FIGUEIRIDO RÚA TUI.

4.- PROPOSTA DESESTIMACIÓN RECTIFICACIÓN INVENTARIO MUNICIPAL DE VIAIS UN TRAMO DO CAMIÑO DO LOUREIRO.

5.- SOLICITUDE DE DESAFECTACIÓN EN CAMIÑO COVA DA BARXA EN SAIANS.

6.- CESIÓN LOCAL MUNICIPAL SITO NA RÚA OLIVA Á AVV DO CASCO VELLO.

7.- CESIÓN DA COMUNIDADE DE MONTES DE TEIS Ó CONCELLO DE TERREO PARA PARQUE FORESTAL.

8.- COMPROMISO DE MODIFICACIÓN DE TAREFAS, O AMPARO DO DECRETO 84/97 (Saneamento Valladares, Beade e Zamáns)

9.- EXECUCIÓN SENTENCIA SOBRE CONCESIÓN MERCADO PROGRESO.

10.- PREGO DE CONDICIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN, MANTEMENTO E EXPLOTACIÓN DO SERVICIO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL NAS VÍAS PÚBLICAS DO CONCELLO DE VIGO.

11.- PROXECTO DO REGULAMENTO DO PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO “O CASTRO”.

12.- REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO “COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DO CONCELLO DE VIGO”.

13.- PROPOSTA DO CONCELLEIRO DELEGADO DE PERSOAL RELATIVA Á INCIDENCIA DA LEI 53/2002 DE MEDIDAS FISCAIS, NO ÁMBITO DAS RELACIÓNS FUNCIONARIAIS E LABORAIS DO CONCELLO DE VIGO.


14.- PROXECTO DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA Ó CONCELLO DE VIGO. CONEXIÓN O CASAL-VALADARES E PECHE PERIMETRAL.

15.- PROPOSTAS:

a) Moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre limpeza de edificios catalogados
b) Moción do Grupo Mixto Municipal sobre operacións de salvamento na Ría de Vigo

16.- ROGOS E PREGUNTAS.