Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 19 xuñ 2014
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 20 DE XUÑO DE 2014.


1.- Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 6 de xuño e extraordinaria e urxente do 10 de xuño de 2014.

CULTURA, FESTAS E MUSEOS
2.- Fixación de prezos de venda de entradas para o Festival de Jazz "Imaxina sons'14". Expte. 326/330.

3.- Proxecto de convenio coa Federación de Libreiros de Galicia relativo á aportación do Concello para a organización das feiras do libro de Vigo 2014. Expte. 14685/331.

4.- Proxecto de convenio co Centro Veciñal e Cultural de Valadares para a organización da Festa do Polbo 2014. Expte. 5540/335.

5.- Solicitude de préstamo da obra "Paisaxe de Manuel Colmeiro nº inv.444, para exposición no Museo de Belas Artes de A Coruña. Expte. 5160/337.

6.- Dar conta dos expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Cultura e Bibliotecas durante o mes de maio de 2014. Expte. 14704/331.

DEPORTES
7.- Proposta de autorización para organizar o I Trofeo Mini-DH Montes de Coruxo o vindeiro 22 de xuño. Expte. 13119/333.

8.- Proposta de autorización para a organización da 31ª Carreira Nocturna de San Xoán o vindeiro 23 de xuño. Expte. 13111/333.

9.- Proposta de autorización para organizar o "IX Carreira Feminina correr e andar" o vindeiro 29 de xuño. Expte. 12996/333.

IGUALDADE
10.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación de Mulleres Dorna para o financiamento dos gastos do programa "Punto Informa" e realización do "Concurso sobre a violencia de xénero nos centros de ensino do barrio de Coia" durante o ano 2014. Expte. 6306/224.

RECURSOS HUMANOS
11.- Instrucións en materia de planificación e xestión de recursos humanos derivadas da aplicación das previsións contidas na Lei 27/2013, do 27 de decembro (LRSAL), Lei 5/2014, do 27 de maio e Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2014. Expte. 25068-220.

12.- Reclamacións previas por despido de Dª Belén Pérez Freire e reclamación de dereito e cantidades. Expte. 25372/220.

13.- Complemento de produtividade de D. Camilo Fontán Balbuena, oficial condutor de Alcaldía, 2º semestre 2013. Expte. 25259-220.9

14.- Dar conta de resolucións do Sr. Concelleiro-delegado da Area de Xestión Municipal:

a) Autorización permiso non retribuído a Dª Margarita Núñez Cuiñas. Expte. 25341/220.
b) Acumulación de funcións no funcionario D. Francisco J. Gutiérrez Orue. Expte. 10801/77.
c) Encomenda de funcións a D. Daniel Álvarez Vázquez. Expte. 25252/220.
d) Declaración de xubilación anticipada de D. Francisco Domínguez Rodríguez. Expte. 25283/220.

SERVIZOS
15.- Proxecto de obras de "Renovación de redes de abastecemento e saneamento no entorno de Churruca. Expte. 2545/443.

16.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 20 de xuño de 2014, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 18 de xuño de 2014.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.