Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 30 mai 2013
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 31 DE MAIO DE 2013.


1.- Acta da sesión ordinaria do 20 de maio de 2013.


ASESORÍA XURÍDICA
2.- Dar conta de Sentenzas e Autos:

a) Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RCA nº 20/2011 PO interposto por COMPAÑÍA DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA GALAICA S.A. Obxecto: desestimación presunta de reclamación de facturas por servizos de control do Mercado municipal de O Progreso. Estimado parcialmente o recurso.

b) Decreto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 62/2013 P.A. Demandante: D. JULIO RIVERA DOMÍNGUEZ. Obxecto: Desestimación presunta reclamación patrimonial danos en vehículo (tapa da rede de sumideiros, Expte.: 3728/243)
Acepta o desestimento do autor.

c) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 81/2013 P.A. Demandante: D. ANDRÉS BELLO VILAR. Obxecto: Resolución 26.03.2013. Reclamación patrimoniol danos en vehículo (calzada de lastres, Expte.: 3468/243) Desestimado o recurso.

d) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 190/12 P.O. Demandante: D. JUAN IGNACIO DE LA TORRE. Obxecto:XGL 16.3.2012. Reclamación cantidades, 2009 e 2010 por servizos xurídicos. Desestimado o recurso.

e) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 78/2013 p.a. Demandante: D. MANUEL ROJO FERNÁNDEZ. Obxecto: Resolución do 08/01/13 (en reposición) Sanción tráfico, exceso de velocidade. Expte. 128657399. Estimado o recurso.

f) Sentenza do X. Social nº 5 de Vigo en AUTOS 65/2013 (Despedimento obxectivo individual). Demandante: Dª VANESA SOUSA GARCÍA. Obxecto: Acción para declaración de despedimento improcedente, con opción de subrogación e readmitimento. Desestimada a petición da actora.

g) Sentenza do TSXG no rec. Apelación nº 15010/2013 contra Sentenza do X. Contencioso-administrativo no RCA nº 88/2012 interposto pola UNIVERSIDADE DE VIGO en relación co acordo do TE-A do Concello de Vigo do 14/11/2011. IBI-2010( Expte.: 38355/512). Estimada parcialmente a apelación na imposición de custas.


BENESTAR SOCIAL
3.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta exptes. 23/2391, 22/1972, 24/2176, 13/913,15/2981, 24/403.

4.- Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e Médicos do Mundo para a realización dun programa de intervención sociosanitaria en rúa con persoas con uso de drogas en situación de exclusión social en Vigo. Expte. 82013/301.

CONTRATACIÓN
5.- Expediente de contratación do arrendamento, conservación e limpeza do equipamento da uniformidade de intervención para o Servizo de Bombeiros. Expte. 893/440.

6.- Desestimación recursos especiais en materia de contratación interpostos polo Comité de Empresa de Clece S.A. no procedemento para a contratación do Servizo de Axuda no Fogar. Expte. 80269/301.

7.- Devolución de garantía a Servicios de Colaboración Integral S.L.. Expte. 4481/241.

EMPREGO
8.- Solicitude de axuda para o desenvolvemento do Proxecto "Cooperland" dentro do Programa "Ciudadanos activos con Europa, una Sociedad Civil activa en Europa y memoria histórica activa de Europa". Expte. 9830/77.

9.- Solicitude de axuda para o desenvolvemento de obras e servizos para presentar á convocatoria de Programas de Cooperación, ano 2013. Expte. 9824/77.

10.- Proposta de aprobación da memoria "Apoio á cidadanía nas súas relacións coa Administración Local" para presentar á convocatoria de Programas de Cooperación ano 2013, e solicitude de axuda para o seu desenvolvemento. Expte. 9833/77.

11.- Proposta de aprobación do Plan de Participación IMOS TRABALLAR 2. Expte. 9166/77.

MEDIO AMBIENTE
12.- Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e Cruz Vermella Española para a prestacion de asistencia sanitaria de primeiros auxilios e transporte sanitario en determinados areais do termino municipal. Expte. 9422/306.

13.- Proposta de aprobación da revisión e actualización do mapa estratéxico de ruído da Cidade de Vigo. Expte. 9387/306.

PATRIMONIO HISTÓRICO
14.- Expediente de contratación das obras de "derruba do edificio municipal do antiguo Restaurante El Castillo". Expte. 6820/307.

15.- Expediente de contratación das obras de "rehabilitación do antiguo Chalet Mirambell como centro de recepción de visitantes ao xacemento arquiolóxico Villa Romana de Toralla". Expte. 6837/307.

RECURSOS HUMANOS
16.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal do Servizo de Cemiterios por exceso de Xornada anual correspondente ao mes de abril de 2013. Expte. 24110/220.

17.- Complemento de produtividade do persoal do Servizo de Cemiterios por xornada partida correspondente ao mes de abril de 2013. Expte. 24111/220.

18.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal do Servizo do Parque Móbil correspondente ao mes de abril de 2013. Expte. 24112/220.

19.- Complemento produtividade por toxicidade do persoal do Servizo de Desinfección correspondente ao mos de abril de 2013. Expte. 24113/220.

20.- Gastos de Locomoción decembro 2012-abril 2013. Expte. 24116/220.

SECRETARÍA XERAL
21.- Dar conta da resolución do Excmo. Alcalde de delegación de competencias relacionadas co Mercado do Progreso no concelleiro de Industria, Turismo, Cultura e Festas .

SEGURIDADE
22.- Devolución de avais:

a) Prasoval S.L. Expte. 85468/210.
b) Monteromán Empresa Constructora S.L. Expte. 85528/210.
c) Hospital Povisa S.A. Expte. 85470/210.
d) Aldasa S.L.U. Expte. 85686/210.
e) Decoraciones Instalaciones y Construcciones S.A. Expte. 85685/210.
f) Comunidad de Propietarios López Mora 62. Expte. 85404/210.
g) Modus Obras y Contratas S.L. Expte. 85657/210.
h) Distribuciones Gallegas de Stocks S.L. Expte. 85040/210.
i) José Fernández Alvarez. Expte. 85596/210.
k) Francisco Taboada Villar. Expte. 85638/210.
l) Comidiseño S.L. Expte. 85197/210.
m) Impermeba S.L. Expte. 85228/210.
n) Manuel Carballo Pazos S.L. Expte. 85354/210.

URBANISMO
23.- Aceptación da cesión gratuída polo IGVS da Parcela 59 do Polígono III do PERI II-12 A Florida B. Expte. 1752/433.

XUVENTUDE
24.- Indemnización substitutiva por importe de 12.257,32 € a favor de Concepción Cuña Pérez en concepto de xestión do Punto Xove durante os meses de marzo e abril de 2013. Expte. 3896/336.

25.- Indemnización substitutiva por importe de 27.436,58 € a favor de Fundación de Estudos e Análise Fesan en concepto de prestación do servizo de atención a nenos e nenas nas Ludotecas de Casa da Xuventude e Pavillón de Coia durante os meses de marzo e abril de 2013. Expte. 3897/336.

26.- Indemnización substitutiva por importe de 15.840,00 € a favor de Xoma Iniciativas Sociais en concepto de asistencia técnica para o asesoramento en información e dinamización xuvenil dos meses de marzo e abril de 2013. Expte. 3895/336.

27.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 31 de maio de 2013, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 29 de maio de 2013.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.