Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 12 abr 2012
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:
1. ACTA ANTERIOR (30. 03. 12).

ASUNTOS COMPETENCIA DO PLENO:

2. MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PERI II-08 A BOUZA SUR (API 61 PXOM)-PLANESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS E DOTACIÓNS (PEID). APROBACIÓN DEFINITIVA. EXPTE 11925/411.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:
3. EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:
a. EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NA AVDA DE GALICIA Nº 171. ESTIMACIÓN PARCIAL DE ALEGACIÓN. EXPTE 15669/423
b. EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E PARCIALMENTE COMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NO CAMIÑO OIA Nº 9. ORDE DE DERRUBA.
EXPTE 14219/423.
c. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR OBRAS SEN LICENZA NA ESTRADA DO PORTAL Nº 86. EXPTE 15720/423.
d. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR OBRAS SEN LICENZA NO CAMIÑO OIA Nº 9. EXPTE 15416/423.

4. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS DE 21.03.2012 SOBRE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACTA DE LIÑA E RASANTE DAPARCELA SITA NA RÚA ROBLEDA Nº 30-TEIS. EXPTE 13223/411.

5. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS DE 26.03.12 SOBRE INNECESARIEDADE DE LICENZA DE PARCELACIÓN DA FINCA SITA
NO CAMIÑO SIXTRO ESQUINA ROZO SAN MIGUEL DE OIA. EXPTE 75216/421.

6. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS DE 03.04.12 SOBRE INCOACIÓN DO PROCEDEMENTO PARA A SUBSCRICIÓN DUN CONVENIO COA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A FORMALIZACIÓN DA CESIÓN DAS PARCELAS 4A E 4B DA DELIMITACIÓN DA 1ª FASE DA AMPLIACIÓN DA CIDADE UNIVERSITARIA. EXPTE 5056/401.

7. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA CONCELLEIRA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DECEMBRO DE 2011.

8. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:
a. SENTENZA DE DATA 28.02.12 RECAÍDA NO RCA PO 140/2009 INTERPOSTO POR JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ REAL CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 25.06.09 DESESTIMATORIA
DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POLO DEMANDANTE CONTRA OUTRO ACORDO DE 11.04.02 RECAÍDO NO EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO PLANEAMENTO NA RÚA TOXAL Nº 23. EXPTE 11168/423. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.
b. AUTO DE DATA 28.02.12 RECAÍDO NO RCA PO 83/2009 INTERPOSTO POR " ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES LAGOA S.A." CONTRA RESOLUCIÓN DE 07.07.09 DESESTIMATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN E CONFIRMATORIA DA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADE RECAÍDA NO EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE
URBANÍSTICA POR EXERCER A ACTIVIDADE DE CAFETERÍA E RESTAURANTE SEN DISPOÑER DA PRECEPTIVA LICENZA. EXPTE 14485/423. DECLARA A TERMINACIÓN DO PROCEDEMENTO E ORDEA O ARQUIVO DO
EXPEDIENTE.
c. SENTENZA DE DATA 05.03.12 RECAÍDA NO RCA PO 41/2009 INTERPOSTO POR "PROMOCIONES TABULATUM S.L." CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DA SOLICITUDE DE 31.10.08 SOBRE REDUCCCIÓN DO AVAL PARA GARANTIR
AS OBRAS DE URBANIZACIÓN DOS TERREOS OBXECTO DE CESIÓN PARA VIAIS PUBLICOS NA PARTE PROPORCIONAL DAS OBRAS XA EXECUTADAS. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.
d. SENTENZA DE DATA 05.03.12 RECAÍDA NO RCA PO 108/2009 INTERPOSTO POR "DISTRIBUÍDORA JOFERCO S.L." CONTRA RESOLUCIÓN DO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA DE 28.05.09 DESESTIMATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DE 27.11.08 DESESTIMATORIA DAS SOLICITUDES DE LICENZA
DE OBRAS DE ADAPTACIÓN E ACTIVIDADE NO LOCAL SITO NA ESTRADA LAMEIRO Nº 41-SÁRDOMA. DESESTIMA O RECURSO.
e. SENTENZA DE 05.03.12 RECAÍDA NO RCA PO 63/2009 INTERPOSTO POR CLARA LÓPEZ SUÁREZ E OUTRA CONTRA RESOLUCIÓN DO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA DE 16.03.09 DESESTIMATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO CONTRA RESOLUCIÓN DE 15.01.09 POLO QUE SE INADMITE O ESCRITO DE ADVERTENCIA PREVIA DO PROPÓSITO DE INCOAR EXPEDIENTE DE XUSTIPREZO DA PARCELA SITA
NO MONTE DA GUÍA. DESESTIMA O RECURSO PRESENTADO.
f. SENTENZA DE 13.03.12 RECAÍDA NO RCA PO 122/2009 INTERPOSTO POR"TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A." CONTRA RESOLUCIÓN DO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA DE 06.08.09 DESESTIMATORIA DAS SOLICITUDES DE LICENZA DE OBRAS E ACTIVIDADE PARA A INSTALACIÓN DUNHA ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA
MÓBIL NO POLÍGONO 30, PARCELA 213 EN REGUEIRO (ESTRADA DE ACCESO AO AEROPORTO). DESESTIMA O RECURSO.
g. SENTENZA DE DATA 13.03.12 RECAÍDA NO RCA PO 75/2008 INTERPOSTO POR MARÍA JESÚS REY PERNAS CONTRA ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 10.03.08 POLO QUE SE APROBA DEFINITIVAMENTE O PROXECTO DE COMPENSACIÓN DO POLÍGONO 3 DO PERI IV 01 SAN ROQUE. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.
h. SENTENZA DE DATA 08.03.12 RECAÍDA NO RCA PO 82/2008 INTERPOSTO POR ELISA LEIRADO GONZÁLEZ CONTRA DESESTIMACIÓN DA DENUNCIA URBANÍSTICA PRESENTADA O 05.03.08 SOLICITANDO A INCOACIÓN DE
EXPEDIENTE DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE E SANCIONADOR POR IMPEDIRSE O USO DO ACCESO AO SOTO GARAXE DOS EDIFICIOS DA "COMUNIDADE DE PROPIETARIOS BOAVISTA." DESESTIMA O RECURSO.
i. DECRETO DE DATA 14.03.12 RECAÍDO NO RCA PO 7770/2010 INTERPOSTO POR JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ RICOY CONTRA EXPROPIACIÓN POR AMPLIACIÓN EDAR-LAGARES. TEN POR DESISTIDO AO RECORRENTE E ORDEA O ARQUIVO DAS ACTUACIÓNS.
9. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS:

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1. 66591/421.- JAVIER RAMILO COSTAS VIVENDA UNIFAMILIAR
2. 71301/421.- RUBÉN PRADO FERNÁNDEZ E OUTRA VIVENDA UNIFAMILIAR
3. 72282/421.- FAUSTINO REIGOSA DÍAZ VIVENDA UNIFAMILIAR
4. 73273/421.- NATIVIDAD GARRIDO COMESAÑA VIVENDA UNIFAMILIAR
5. 74295/421.- Mª DEL CARMEN PRADO DE ORBAN VIVENDA UNIFAMILIAR
6. 67392/421.- PATRICIA PATIÑO RODRÍGUEZ REFORMA/AMPLIACIÓN
7. 73095/421.- TERESA FERNÁNDEZ VAYO E OUTRO REFORMA/AMPLIACIÓN
8. 75606/421.- CAR-DE-IND REFORMAS Y PINTURAS, SL REFORMA/AMPLIACIÓN
9. 70398/421.- JAVIER RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
10. 74798/421.- Mª BEATRIZ FERNÁNDEZ GARCÍA DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
11. 74598/421.- ÓSCAR ROSENDO BLANCO VARIOS
12. 74508/421.- Mª FLOR ÁLVAREZ FERNÁNDEZ REFORMA COMERCIAL
13. 67136/421.- EXCONPOR INVESTIMENT ESPAÑA, SA PARCELACIÓN
14. 75800/421.- Mª CARMEN FERNÁNDEZ LÓPEZ CAMBIO MAT.CUBERTA (M.S.)
15. 75806/421.- MONTSERRAT GONZÁLEZ ALONSO PECHE (MÉTODO SIMPLIF.)
16. 75744/421.- COM. PROP. ESC. GREGORIO FERNÁNDEZ 8 REFORMAS (M.S.)
17. 75790/421.- COM. PROP. ÁNGEL DE LEMA Y MARINA 1 REFORMAS (M.S.)
DESESTIMADAS:
18. 73027/421.- TRANVÍAS ELÉCTRICOS DE VIGO MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
PRÓRROGA:
19. 65264/421.- JAIME MARIÑO MARTÍNEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
OUTRAS RESOLUCIÓNS:
20. 63078/421.- ROSALÍA PORTELA TEODOSIO REFORMA/AMPLIACIÓN
21. 38665/421.- MODESTO GÓMEZ MARINO VIVENDA UNIFAMILIAR
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
22. 38364/422.- FRUTAS SOL VIGO, SL COMERCIO
23. 38467/422.- Mª ISABEL BARCIA BERNÁRDEZ COMERCIO
24. 38509/422.- CORUÑA FILMS, SL COMERCIO
25. 38783/422.- GUADALUPE RÍOS SANTOMÉ COMERCIO
26. 38584/422.- SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA OFICINAS
DESESTIMADAS:
27. 33834/422.- ROSA GÓMEZ TORRE CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
28. 36202/422.- Mª MAR RODRÍGUEZ ALONSO CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
29. 71173/421.- CASTILLOS DEL LOIRA, SL REFORMA COMERCIAL
30. 36925/422.- CASTILLOS DEL LOIRA, SL BARES/RESTAURANTES
CADUCIDADE:
31. 37255/422.- VIZARA, CB CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
10. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS

Vigo, 9 de abril de 2012

A Xerente de Urbanismo,
María Carneiro López

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa
inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 13 de abril de 2012, ás 8.30 horas , en primeira
convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do
Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.

Vigo, 9 de abril de 2012

O Alcalde, Abel Caballero Álvarez

O Secretario da Xerencia de Urbanismo,
PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia
(Resolución do 22.09.2011)
Gustavo Rodríguez Bartol