Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 12 abr 2012
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 13 DE ABRIL DE 2012.

1.- Actas das sesións ordinarias do 23 e 30 de marzo de 2012.

ALCALDÍA
2.- Proxecto de convenio de subvención entre o Concello de Vigo e a Asociación Filarmónica de Vigo sobre actividades culturais, de carácter musical destinadas ó coñecemento e difusión da música en xeral, durante o ano 2012. Expte. 8317/101.

ASESORÍA XURÍDICA
3.- Dar conta das seguintes Sentenzas e Autos remitidos por Asesoría Xurídica:

a) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 6/2012. Demandante: D.ª CELIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Obxecto: Resolución do 18/10/2011, reclamación patrimonial. Desestimado o recurso.

b) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 358/2011. Demandante: D. JOSÉ LUÍS DÍAZ GONZÁLEZ. Obxecto: Resolución do 25/10/2011, sanción de tráfico (expte. 118614601). Desestimado o recurso.

c) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 18/2012. Demandante: D.ª M. LUÍSA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. Obxecto: Resolución do 06/09/2011, reclamación patrimonial. Desestimado o recurso.

d) Decreto do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 38/12. Demandante: HIPERXEL, S.L. Obxecto: Desestimación presunta de reclamación patrimonial (expte: 3355-243) Declara rematado o procedemento por desestimento da actora.

e) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 478/2011. Demandante: Dª. BEATRIZ DAVILA COSTAS. Obxecto: Resolución do 13/09/2011, Sanción de Tráfico (Expte.: 118628446). Desestimado o recurso.

f) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.O. 126/09. Demandante: UTE ELOYMAR TRANVIAS ELECTRICOS DE VIGO. Desestimación "presunta" RC-A contra liquidacións entrada de vehículos 2008 (Expdte: 37821/516 e 1492/550). Estimado o recurso.

g) Sentenza do TSXG, sala do C-A , sección 3ª no rec.Apelación 7126/2011 interposto por D. DOMINGO MIGUEL ARIAS contra Sentenza desestimatoria do X. do Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo, RC-A nº P.O. 439/2010 interposto contra desestimación de reclamación patrimonial (Expte. 20033/220). Desestimada a apelación.

h) Decreto do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 34/2012. Demandante: D.ª AMPARO DIZ RODRÍGUEZ. Obxecto: Desestimación presunta reclamación patrimonial (expte 3195/243). Desestimento da demandante.

i) Sentenza do X. Mercantil nº 3 de Pontevedra. Demandante: ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE EDUARDO CHAO VIVIENDA PROTEGIDA. Asunto: Incidente concursal nº 1/11- embargo sobre cuenta. Estimada a demanda.

BENESTAR SOCIAL
4.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta expte. 15/202, 15/07, 15/2617.

CONTRATACIÓN
5.- Devolución de garantías:
a) HPC Ibérica. Expte. 4035/241.
b) Tecnolegno Fantoni SRL. Expte. 4036/241.
c) Lappset España UR, S.L.

DEPORTES
6.- Proposta de autorización á Agrupación de atletismo escolar Xóvenes Atletas para organizar o "Cross Escolar Colexio Monterrey e arredores" o 15.04.12. Expte. 11095/333.

7.- Proposta de autorización ó ANPA do CEIP Javier Sensat para organizar a "IV Carreira en familia CEIP Javier Sensat" o vindeiro 21.04.12. Expte. 11117/333.

8.- Proposta de autorización ó ANPA do CEIP Mosteiro Bembrive para organizar o "XXXIII Cross Escolar Mosteiro Bembrive" o vindeiro 22.04.12. Expte. 11171/333.

EMPREGO
9.- Proposta sobre a pérdida de dereito ao cobro e renuncias relativo á concesión de axudas municipais á creación de empresas, ano 2011, no Marco do Plan municipal de Emprego 2008-2011. Expte. 8172/77.

FOMENTO
10.- Devolución de aval por acopio de materiais correspondentes ao mes de febreiro da obra "Construcción de urbanización da rúa Severino Cobas. Parroquia Lavadores-Vigo. Fase II: Travesía de Sta. Cristina-Baixada a Capitán". Expte. 2110/443.

11.- Reforzo do firme da Estrada da Via na Parroquia de Cabral (obra a executar pola Consellería do Medio Rural). Expte. 1333/440.

12.- Reaxuste de anualidades das obras de Humanización das rúas Brasil, Nicaragua, Menéndez Pelayo, Martínez Garrido -Fase II e Aragón- Fase II. Expte. 1337/440.

INFORMÁTICA
13.- Proposta de implantación da sinatura electrónica, da compulsa electrónica e do taboleiro de anuncios electrónico. Expte. 5862/113.

MEDIO AMBIENTE
14.- Programa de sensibilización e educación ambiental a través de rutas medioambientais por Vigo e Bisbarra. Abril-xuño 2012. Expte. 8447/306.

15.- Expediente de contratación da prestación do Servizo de Salvamento e Socorrismo en determinados areais de Vigo, anos 2012-2013. Expte. 8316/306.

PATRIMONIO
16.- Inicio dos trámites para a licitación da concesión administrativa para o aproveitamento privativo do inmoble "Cafetería-Mirador do Castro" sito no Parque do Castro de Vigo. Expte. 18694/240.

RECADACIÓN EXECUTIVA
17.- Proposta de inicio do procedemento de constrinximento para a recadación de taxas por subministración de auga e saneamento adebedadas a Aqualia y FCC UTE. Expte. 18385/700.

RECURSOS HUMANOS
18.- Nomeamento interino de tres auxiliares de administración xeral. Expte. 22983/220.

19.- Dar conta de resolución relativa a solicitude de excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público de Dª Raquel Iglesias Blas. Expte. 22980/220.

20.- Dar conta de resolución de autorización ao servizo activo de D. Jesús Otero Quesado. Expte. 22971/220.

21.- Campaña de desratización ano 2012. Expte. 22861/220.

22.- Execución de títulos xudiciais 50/2012 do Xulgado do Social nº 3, dos de Vigo, no procedemento 1154/2010, en concepto de cantidades (D. José Antonio Muiños Acuña). Expte. 22984/220.

23.- Execución de títulos xudiciais 2/2012 do Xulgado do Social nº 1, dos de Vigo, no procedemento 1149/2010, en concepto de cantidades (D. Carlos Juncal Gil). Expte. 22985/220.

24.- Dar conta da resolución do Sr. Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal de data 13/03/2012, sobre cumprimento de requerimento xudicial do Xulgado do Social nº 3 (execución provisional 5/2012). Expte. 22942/220.

TURISMO E COMERCIO
25.- Validación de actuacións e indemnización substitutiva por importe de 42.468,20 € a favor de Asociación Profesional de Empresarios Autónomos do Mercado do Progreso polos servizos prestados en dito mercado. Expte. 5345/551.

VIAS E OBRAS
26.- Devolución de aval bancario a Dª. Margarita Pazo Rodríguez por instalación dun valo de obra na rúa Travesía Esperanza. Expte. 66169/250.

27.- Devolución de aval bancario a EDELNE S.L. constituído por obras na rúa Abade Juan Bastos. Expte. 66108/250.

28.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 13 de abril de 2012, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 11 de abril de 2012.

O ALCALDE,Abel Caballero Álvarez
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, Dª. Mª Jesús Lago Rey.